1

Actualiteiten civiel jeugdrecht

Mr. R.H.P. Feiner (advocaat FeinerIwema advocaten) zal tijdens dit webinar met u de actualiteiten civiel jeugdrecht behandelen).

Spreker

mr. R.H.P. Feiner

mr. R.H.P. Feiner

advocaat FeinerIwema advocaten

Onderwerpen

Leerdoelen:

 • Inzicht en overzicht van mogelijkheden en problematiek jeugdstelsel vanuit oogpunt van (ontbreken van) formele en materiele rechtsbescherming
 • Actueel overzicht ontwikkelingen civiel jeugdrecht
 • Gesloten jeugdhulp

Inleiding:

Bespreking actualiteiten

Wat gaan we doen? (Vogelvlucht door juridisch kader)

Eisen aan de civiele jeugdrechtadvocaat

Formele vereisten

In optreden voor jeugdige t.o.v. ouders, GI en KIR

Systeem Jeugdwet

 • Vrijwillige jeugdhulp + drang&dwang
 • De regierol bij de gemeente/woonplaatsbeginsel
 • Jeugdhulpplicht en wachtlijstproblematiek
 • Tuchtrecht en norm van verantwoorde zorg

Ondertoezichtstelling (en uithuisplaatsing)

 • Het belanghebbenden-begrip
 • RvdK/GI en overige verzoekers
 • Wie kunnen een OTS verzoeken en waarom?
 • Formele vereisten waaraan een verzoek moet voldoen
 • De gronden van de (V)OTS nader beschouwd

Ernstige ontwikkelingsbedreiging b. acceptatie jeugdhulp c. aanvaardbare termijn

 • Schriftelijke aanwijzing; bezwaar en/of beroep en bekrachtiging
 • De geschillenregeling ex artikel 1:262b BW
 • Omgang/contactregeling voor de duur van de OTS
 • Verzoek vervanging GI;
 • Verdere beperking van het gezag op verzoek GI door de KIR
 • Machtiging uithuisplaatsing
 • Hoe toetsingskader van het Europees Hof in kinderbeschermingszaken
 • Formele vereisten aan verzoek en toetsing door de KIR
 • Extra motiveringsplicht, indien kinderen in instelling worden geplaatst
 • De maatregel van beëindiging van het gezag/voorlopige voogdij

Machtiging gesloten jeugdhulp

Waarborgen ex artikel 5 EVRM

Toevoeging advocaat b. instemmingsverklaring GW-er

 • Ultimum remedium (noodzakelijk en proportioneel)?

Rechtspositie jeugdige in gesloten instelling

 • Hulpverleningsplan en huisregels/ klachtrecht

Vergelijking rechtsbescherming jeugd civiel en jeugdstrafrecht

Tips en trucs: Zaakstrategie en de koffietactiek

Datum
8 mei 2019
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite