Algemene voorwaarden

OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN

Toepasselijkheid

1.1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing indien De Academie Voor De Rechtspraktijk aan Afnemer diensten verleent ter zake van opleidingen, cursussen en/of trainingen.

Definities

1.2.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer:
een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt;

Examen:
een door of vanwege De Academie Voor De Rechtspraktijk of door een derde af te nemen examen volgend op een Opleiding;

Opleiding:
alle door of vanwege of onder licentie van De Academie Voor De Rechtspraktijk verzorgde of georganiseerde opleidingsprogrammas of onderdelen van opleidingsprogrammas van een of meerdere dagdelen, trainingen hieronder begrepen.

Een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee en maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen.

Inschrijving en totstandkoming overeenkomst

1.3.0 De overeenkomst tussen De Academie Voor De Rechtspraktijk en Afnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij De Academie Voor De Rechtspraktijk en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door De Academie Voor De Rechtspraktijk . Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

1.3.1 De Academie Voor De Rechtspraktijk behoudt zich het recht voor een inschrijving als bedoeld in artikel 1.3.0 voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.

1.3.2 De Academie Voor De Rechtspraktijk behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. De Academie Voor De Rechtspraktijk zal Afnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Betaling

1.4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door De Academie Voor De Rechtspraktijk gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten. Het door Afnemer aan De Academie Voor De Rechtspraktijk verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de aanvang van de Opleiding op de op de factuur aangegeven bankrekening van De Academie Voor De Rechtspraktijk te zijn bijgeschreven. In geval van niet tijdige betaling zullen we € 25,00 administratiekosten in rekening brengen. In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

1.4.2 Tegoedbonnen of kortingscodes dienen voorafgaand aan de cursus, bij inschrijving, te worden opgestuurd. Tegoedbonnen of kortingscodes die na het plaatsvinden van de cursus worden toegestuurd, kunnen niet worden gehonoreerd/verwerkt. Tegoedbonnen of kortingscodes zijn niet inwisselbaar bij Specials naar het buitenland, webinars of speciale acties tenzij anders aangegeven.


1.4.3 Maximaal 1 tegoedbon/kortingscode per cursus. Korting op korting zal niet worden gehonoreerd. Denk hierbij aan een korting van € 50,00 op een maandagaanbieding/alumni korting. Wij zullen het hoogste kortingsbedrag verrekenen. Op reeds ingeschreven cursussen zal niet met terugwerkende kracht een korting worden verrekend. Kortingscodes zijn dus te verzilveren voor nieuw aan te melden cursussen in de toekomst. De geldigheidsdatum van de kortingscode dient u in de gaten te houden. Als de datum is vervallen, zullen kortingen niet worden verleend.

Annulering, verhindering, niet deelnemen

1.5.1 Annulering van een cursus(reeks) door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

1.5.2 Indien een deelnemers een cursus(reeks) annuleert, waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus Euro 75,- (excl. BTW) voor gemaakte administratiekosten in rekening gebracht. Indien u binnen 3 weken voor aanvang van de cursus(reeks) annuleert, zal het volledige bedrag worden doorbelast. De Academie Voor De Rechtspraktijk behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma of de locatie aan te brengen. Voor studiereizen en of leergangen met of zonder een onderdeel in het buitenland gelden andere regelingen: indien een deelnemer zich hiervoor ingeschreven heeft, en de cursus is definitief gemaakt, is te allen tijde het volledige bedrag verschuldigd.

1.5.3 Ingeval een deelnemer niet in staat is een opleiding bij te wonen, is deze bevoegd een vervanger aan de opleiding te laten deelnemen. Dit geldt niet voor Magna Charta Leergangen en webinars.

1.5.4 In geval een deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een opleidingsbijeenkomst aanwezig is geweest, zal de Academie Voor De Rechtspraktijk het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikte lesmateriaal aan de deelnemer ter beschikking stellen (digitaal).

Programma en inhoud opleiding

1.6.1 Het programma van een opleiding staat beschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van De Academie Voor De Rechtspraktijk dat op een bepaalde Opleiding betrekking heeft. De Academie Voor De Rechtspraktijk behoudt zich het recht voor wijzigingen in het Opleidingsprogramma aan te brengen. De Academie Voor De Rechtspraktijk zal de Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

1.6.2 De Academie Voor De Rechtspraktijk behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. De Academie Voor De Rechtspraktijk zal de afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

1.6.3 De Academie Voor De Rechtspraktijk spant zich in gekwalificeerde docenten de opleiding te laten verzorgen.

1.6.4 De Academie Voor De Rechtspraktijk behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

Opleiding en Examens

1.7.1 Op alle door of vanwege De Academie Voor De Rechtspraktijk verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat door De Academie Voor De Rechtspraktijk aan de Deelnemers aan de opleiding zal worden verstrekt.

1.7.2 In het geval examens door derden worden afgenomen zal De Academie Voor De Rechtspraktijk zich inspannen de Deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.

1.7.3 Deelnemers aan een opleiding en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent of een medewerker van De Academie Voor De Rechtspraktijk te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatieplicht.

Non-concurrentie

1.8.1 Het is Afnemer niet toegestaan op basis van de door De Academie Voor De Rechtspraktijk verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Academie Voor De Rechtspraktijk.

website by Primosite