Cursussen & Webinars

dinsdag19december2017
1400
-
1500
Eigen werkplek

Geachte deelnemer,

Wij gaan deze Roundtable verplaatsen naar het nieuwe jaar. Zojuist hebben wij bericht ontvangen dat er geen conclusie is geweest.

Onze excuses voor het ongemak.

Op 22 september 2017 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bekend gemaakt dat er een conclusie is gevraagd aan staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven over de bestuurlijke waarschuwing. 


Directe aanleiding voor het vragen van de conclusie is een lopende zaak bij de Afdeling, waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een bedrijf een waarschuwing heeft gegeven inzake overtreding van de Arbeidstijdenwet. Nadat het bedrijf in beroep kwam tegen deze waarschuwing, oordeelde de rechtbank Gelderland dat een dergelijke waarschuwing niet kwalificeert als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat geval is de waarschuwing niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Het bedrijf betoogt echter dat de waarschuwing wel degelijk een besluit in de zin van de Awb is, aangezien hij gericht is op rechtsgevolg. De waarschuwing is namelijk een voorwaarde voor een eventueel bevel van de Minister in de toekomst.

Middels de conclusie kan het rechtskarakter van de bestuurlijke waarschuwing in een breder verband beschouwd worden. Aan Widdershoven is onder meer gevraagd welke omstandigheden een rol spelen bij de vraag of een waarschuwing een besluit is of niet. Ook is gevraagd om bij het nemen van de conclusie rekening te houden met de jurisprudentie van alle hoogste bestuursrechters. De staatsraad A-G zal zijn conclusie uiterlijk zes weken na de mondelinge behandeling van de zaak op 10 november a.s. nemen. Daarna hebben partijen nog de mogelijkheid om te reageren op de conclusie, waarna de Afdeling uitspraak zal doen.

EURO 50,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21december2017
Kasteel Waardenburg

De cursus is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden

In de ochtend geven mr. A. Klunne en mr. C. Janssen een duo presentatie. Aan de orde komt hoe en onder welke omstandigheden een werk kan worden stopgezet of beëindigd. Onder meer ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing worden besproken.

In de middag spreekt mr. F. van Cassel - van Zeeland. De wet kent verschillende verjarings- en vervaltermijnen. Enkele hiervan zijn specifiek gericht op de bouw. Tevens kent de wet enkele dwingendrechtelijke bepalingen omtrent verjaring. Voorts zijn in alle gebruikelijke algemene voorwaarden in de bouw vervaltermijnen opgenomen. Dit samenspel tussen wettelijke termijnen en contractuele termijnen wekt veelvuldig verwarring. Bovendien grijpen de diverse contractuele termijnen ook in op elkaar. In dit college wordt uitgebreid ingegaan op deze materie.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag11januari2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden onder de aannemingsovereenkomst komt zeer regelmatig de noodzaak of wens tot vergoeding van met name meer - en in mindere mate minderwerk aan de orde. Tijdens de ochtend  zal mr. Ch. van Goethem aan de hand van recente jurisprudentie aan de orde laten  komen wanneer met succes een beroep kan worden gedaan op vergoeding van meerwerk ontstaan door bij voorbeeld bestekswijzigingen of onvoorziene omstandigheden. Ook komen door mr. P. Welten in de middag de onderwerpen als stelposten, gewijzigde omstandigheden, verrekenbare en geschatte hoeveelheden, bijbetaling aan de orde.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag18januari2018
Kasteel Waardenburg

Mr. D.N. Allick, advocaat Versteeg Wigmans Sprey Advocaten zal met u het onderscheid tussen Huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte behandelen.

EURO 395,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01februari2018
Kasteel Waardenburg

Mr. P.T. Bakker, advocaat BENK Advocaten heeft jarenlange ervaring in het Huurrecht, publiceerde met regelmaat, waaronder over het Huurrecht bedrijfsruimte in het Compendium Vastgoed.

In het onderdeel 'verplichtingen van de huurder en de verhuurder' zal mr. Bakker aan de hand van casuïstiek de betreffende wetgeving en Hoge Raad-jurisprudentie bespreken.

EURO 395,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08februari2018
Kasteel Waardenburg

Partijen in de bouw kiezen veelvuldig voor geschilbeslechting door de Raad van Arbitrage. De hoofdmoot van deze geschillen betreft bouwtechnische geschillen, aanbestedingsrechtelijke geschillen bereiken de Raad van Arbitrage sinds de bouwfraude nog maar sporadisch. Desalniettemin is de Raad van Arbitrage nog altijd specifiek toegerust op het beslechten van ook aanbestedingsrechtelijke geschillen. Mr. J.W. Bitter zal u bijpraten.

De Waarschuwingsplichten in het Bouwrecht is het onderwerp van mr. J. Henriquez. Een onderwerp waar veel bouwpartijen zich mee geconfronteerd zien. Voor de aannemer vertaalt dat zich in de plicht om de opdrachtgever te waarschuwen indien hij tekortkomingen in het ontwerp opmerkt of redelijkerwijs behoort op te merken. Maar volstaat een marginale toetsing of dient de aannemer daarvoor eerst delen van het ontwerpproces over te doen? Maar hoe zit het dan met de deskundigheid van de opdrachtgever? En op welke wijze dient gewaarschuwd te worden? Dient de aannemer een ontwerp waartegen gewaarschuwd is, dan toch uit te voeren indien de opdrachtgever dat wenst of mag hij dit weigeren? Over de waarschuwingsplicht bestaat veel rechtspraak. In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de meest voorkomende discussiepunten in de jurisprudentie en wordt aandacht besteed aan zowel de wettelijke regeling als veelgebruikte voorwaarden zoals bijv. de UAV, de UAV-gc 2005 (nationaal) en de FIDIC general conditions (internationaal)”

EURO 395 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15maart2018
Kasteel Waardenburg

Mr. R. van der Zwan, advocaat De Clercq Advocaten Notarissen, zal tijdens het onderdeel Derden in het Huurrecht u aan de hand van recente rechtspraak meenemen langs de (ontwikkelingen in de) rol van derden in het Huurecht. 

EURO 395,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27maart2018
Kasteel Waardenburg

Verjaringsregels zijn op bijna rechtsvorderingen van toepassing. Verjaring is prettig als je er een beroep op kunt doen, maar vervelend als het terecht tegengeworpen wordt. De wet kent verschillende verjaringstermijnen, wanneer geldt nu welke verjaringstermijn? Wat zijn de hoofdregels en wat zijn de uitzonderingen? In deze cursus worden door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland de belangrijkste verjaringstermijnen besproken.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag29maart2018
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag29maart2018
Kasteel Waardenburg

De EU Dienstenrichtlijn bouwt voort op het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging. De richtlijn bepaalt onder andere onder welke voorwaarden een vergunningstelsel geoorloofd is en welke eisen absoluut niet aan dienstverrichters mogen worden opgelegd. De Dienstenrichtlijn vormt dus een belangrijke toetsingsmaatstaf voor de nationale rechter.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
Kasteel Waardenburg

Mr. H.C. Koops, advocaat OG Advocaten, zal tijdens dit college de meest actuele actualiteiten en jurisprudentie behandelen op het gebied van Gebrekenregeling.

EURO 395,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag07mei2018
0900
-
1115
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag07mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag07mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08mei2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08mei2018
Kasteel Waardenburg

mr. H. de Hek (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) zal met u 4 uur lang werkgeversaansprakelijkheid bespreken.

Wie de rechtspraak over werkgeversaansprakelijkheid probeert bij te houden, kan maar zo het gevoel hebben door de bomen het bos niet meer te zien. Er is zoveel rechtspraak over zoveel deelonderwerpen. In deze cursus worden de hoofdlijnen van het systeem van de werkgeversaansprakelijkheid geschetst. Er is uitgebreid aandacht voor (zeer) recente rechtspraak, maar wel steeds tegen de achtergrond van het systeem.

EURO 295,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag09mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag14mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag14mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

PAS

2
donderdag17mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag23mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag23mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag24mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag28mei2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag28mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag30mei2018
0900
-
1115
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag30mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04juni2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04juni2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05juni2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05juni2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06juni2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06juni2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12juni2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12juni2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12juni2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens de cursus worden de actuele regelgeving en rechtspraak met betrekking tot huur van woon- en bedrijfsruimte door mr. Frank van der Hoek ( senior rechter Rechtbank Amsterdam) behandeld.

Onderwerpen m.b.t. woonruimte zijn onder meer: huurprijzen (waaronder EPV en huurprijsbeleid), renovatie (art. 7:220 en 7:274 BW, verhuiskostenvergoeding), medehuur, laatste kansbeleid annex zorgovereenkomsten.

Bedrijfsruimte: opzegging wegens dringend eigen gebruik, exploitatieplicht, goedkeuring van afwijkende bedingen ex art. 7:291 BW.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12juni2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18juni2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze cursus wordt op gestructureerde wijze de actuele ontwikkelingen besproken in het algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Aan de hand van recente jurisprudentie en wetgeving, neemt prof. mr. dr. K.J. de Graaf (adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland) u mee langs de ontwikkelingen ten aanzien van de kernbegrippen van het bestuursrecht (besluit; belanghebbende; bestuursorgaan), de geldende normen voor besluitvorming door het bestuur, de belangrijkste jurisprudentie als het gaat om tijdige besluitvorming, fictieve positieve besluitvorming, handhaving en overheidsaansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad). Nadrukkelijk is ook ruimte voor de finesses van de ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht, in bezwaar en hoger beroep.

Kortom, na de cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het algemeen deel van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag20juni2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag20juni2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28juni2018
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag29juni2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag29juni2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12september2018
0900
-
0930
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12september2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13september2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag24september2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag24september2018
1100
-
1200
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag24september2018
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag24september2018
1430
-
1530
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag24september2018
1600
-
1700
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag27september2018
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag02oktober2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag02oktober2018
1100
-
1200
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
1030
-
1130
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag05november2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Afval

2
woensdag07november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen zullen t.z.t. bekend gemaakt worden.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen zullen t.z.t. bekend gemaakt worden.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13november2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)abonnementen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15november2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27november2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens de cursus worden de actuele regelgeving en rechtspraak met betrekking tot huur van woon- en bedrijfsruimte door mr. Frank van der Hoek ( senior rechter Rechtbank Amsterdam) behandeld.

Onderwerpen m.b.t. woonruimte zijn onder meer: huurprijzen (waaronder EPV en huurprijsbeleid), renovatie (art. 7:220 en 7:274 BW, verhuiskostenvergoeding), medehuur, laatste kansbeleid annex zorgovereenkomsten.

Bedrijfsruimte: opzegging wegens dringend eigen gebruik, exploitatieplicht, goedkeuring van afwijkende bedingen ex art. 7:291 BW.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10december2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13december2018
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15december2017
0945
Eigen werkplek

 

Mr. D.S.P. Roelands (advocaat Pels-Rijcken) zal tijdens het eerste uur van het webinar inzoomen op ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’
Tijdens het tweede uur wordt er relevante jurisprudentie besproken waarbij in ieder geval aandacht zal worden besteed aan:

 • De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 15 november jl. inzake de gaswinning, ECLI:NL:RVS:2017:3156
 • Uitspraken rondom milieuzones AbRvS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2726, Rb. Rdam 14 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:4469 en ABRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:300
 • Uitspraak AbRvS 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2787 (procedurele aspecten)
 • Uitspraak AbRvS 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2785 (procedurele aspecten)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07december2017
1000
Eigen werkplek

Mr. O.A.H. van Dalsum (juridisch adviseur DalsumLaw BV) zal tijdens het webinar de volgende onderwerpen bespreken.

 • Ontbinding huur
 • Huur of geen huur
 • Medehuur ex art. 7:267 BW
 • Contractueel medehuurderschap
 • Vernietiging afwijkend beding
 • Einde huur bedrijfsruimte
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag30november2017
1000
Eigen werkplek

Mr. G.I. Beij (advocaat M2 Advocaten) zal tijdens het webinar de volgende onderwerpen behandelen.

 • Gebreken
 • Renovatie
 • Huur en insolventie
 • Kwalificatie en gemengde overeenkomsten
 • Exploitatieplicht
 • Huurprijs en indexeren
 • Wegneemrecht
 • Beroep op huurbescherming onaanvaardbaar
 • Niet redelijk voordeel
 • Oneerlijke bedingen
 • Wet doorstroming Huurmarkt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag13november2017
1200
Eigen werkplek

Mr. V.A. Textor (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) zal tijdens het webinar de volgende onderwerpen behandelen.

 • de verdeling van schaarse rechten
 • de uitleg van bestemmingsplanvoorschriften
 • de gevolgen voor de overheidspraktijk van de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over exceptieve toetsing van regelgeving
 • overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking
 • Wabo:
  ABRvS 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1099 (Bouwwerk, beoordelen vergunningplicht heipalen I)
  ABRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1487 (Bouwwerk, beoordelen vergunningplicht heipalen II)
  ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1678 (VVGB, beoordeling zienswijzen Raad)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag06november2017
1500
Eigen werkplek

Mr. G. Bosma (advocaat Bosselaar & Strengers Advocaten) zal tijdens het webinar de volgende onderwerpen behandelen.

 • Procedurele kwesties
 • Bestemmingsplan
 • Stelsel Wro
 • Kruimellijst en Besluit Mer
 • Ladder van duurzame verstedelijking
 • Privaatrechtelijke belemmering
 • Vertrouwensbeginsel
 • Handhaving
 • Verhouding raad / B&W

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12oktober2017
1200
Eigen werkplek

Momenteel is dit webinar niet beschikbaar, wij werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Mr. Ch.P.A.Th. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur) zal tijdens dit webinar de onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Toelichting oplevering
 • Het belang van oplevering
 • De opleveringsprocedure
 • Jurisprudentie opleveringsperikelen tijdens oplevering
 • Opleveringsperikelen voor en na oplevering
  a. ingebruikname van het werk voor oplevering;
  b. boete te late oplevering
  - matiging boete te late oplevering
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12oktober2017
0910
Eigen werkplek

Mr. Ch.P.A.Th. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur) zal in dit webinar de onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Toelichting oplevering
 • Het belang van oplevering
 • Verdeling aansprakelijkheden voor en na de oplevering
 • Aansprakelijkheden in de bouw:
  a. boete bij te late oplevering;
  - matiging bij boete te late oplevering
  b. waarschuwingsplicht;
  c. verborgen gebreken;
  - wetsvoorstel: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  d. garantie
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11oktober2017
1200
Eigen werkplek

Mr. G. Bosma (advocaat Bosselaar & Strengers Advocaten) zal in dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Kenschets huidige omgevingsrecht
 • Toepassingsgebied
 • Kansen en Valkuilen
 • Omgevingsvisie
 • Programma
 • Decentrale regels
 • Algemene rijksregels
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit
 • Instrumenten uit Ow
 • Procedures
 • Onteigening
 • Overgangsrecht
 • Handhaving
 • Ladder van duurzame verstedelijking
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Natuur

2
maandag09oktober2017
1200
Eigen werkplek

Mr. drs. F. Onrust (advocaat ENVIR Advocaten B.V.) zal in dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Natuurbeschermingsrecht
 • Jurisprudentie Soortenbescherming
 • Jurisprudentie Gebiedsbescherming
 • Jacht, beheer en schadebestrijding
 • Ontheffing soorten
 • Mitigerende maatregelen
 • Ontheffingsgronden
 • Gebiedsbescherming
 • Aanwijzing N2000 gebieden
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26september2017
1500
Eigen werkplek

Mr. M. van de Loo (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) en Mr. P.M.L. Schilder Spel (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Handhaving.

 • De beginselplicht tot handhaving
 • Preventieve handhaving
 • Aanmaning, invordering en verjaring
 • Bestuurlijke boetes
 • Varia
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11september2017
1500
Eigen werkplek

Mr. D.S.P. Roelands-Fransen (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Omgevingsrecht.

 • Parkeren in bestemmingsplannen
 • Kruimelregeling i.r.t. m.e.r.
 • Vuurwerkzones
 • Tegelenjurisprudentie
 • Correctie Widdershoven
 • (loslaten) nebis-beoordelingskader
 • Schaarse vergunningen
 • Milieuzone(s) (Utrecht, Rotterdam)
 • Prejudiciële vragen PAS
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05september2017
1500
Eigen werkplek

Prof. Mr. Dr. K.J. de Graaf (adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Actualiteiten Bestuursprocesrecht.

Algemeen:

 • ABRvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840 (inherente afwijkingsbevoegdheid)
 • ABRvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131 (artikel 4:6 Awb: ook CRvB en CBb)
 • ABRvS 21 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1632 (Uitwerking nieuwe lijn artikel 4:6 Awb)
 • ABRvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3462 (causaal verband)
 • ABRvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3451, 3453 en 3454 (correctie Widdershoven)
 • CRvB 30-6-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226 (medische deskundige)
 • ABRvS 30-6-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1674 (medische deskundige)
 • ABRvS 17-8-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2235 (exceptieve toetsing)
 • ABRvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3120 en 3130 (exceptieve toetsing)

Belanghebbende (art. 1:2 Awb):

 • ABRvS 5-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2649 (fundamenteel recht)
 • ABRvS 27-7-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2098 (derde bij niet tijdig beslissen + 4:5 Awb)
 • ABRvS 14-9-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2455 (naastgelegen perceel)
 • ABRvS 21-9-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2504 (belanghebbende vergunning bouwen)
 • CBb 22 juni 2017, ECLI:NL:CBB:2017:203 (statutaire doelstelling en feitelijke werkzaamheden)
 • ABRvS 26 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2002 (verzoeker omgevingsvergunning)
 • ABRvS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271 (gevolgen van enige betekenis)

Besluit(onderdeel):

 • Rechtbank Noord-Nederland 14 april 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1476 (vvgb geen besluitonderdeel)
 • ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535 (vvgb is besluitonderdeel)
 • ABRvS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2222 (tipgeld besluit?)
 • ABRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1520 (beleid schaarse vergunningen en Dienstenrichtlijn)

Abbb:

 • CRvB 16 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1072 (vertrouwensbeginsel)
 • ABRvS 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1584 (vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel)
 • ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946 (vertrouwensbeginsel)
 • ABRvS 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1818 en 1819. (vereisten onderzoek; vgl. conclusie A-G, 1034)

Procesrecht:

 • CRvB 31-01-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:371 (schending hoorplicht passeren met 6:22 Awb?)
 • ABRvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3167 (art. 6:22; formele en materiële voorschriften)
 • ABRvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2734 (ontwerp-vvgb niet ter inzage gelegd; 6:22 Awb?)
 • ABRvS 12 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1889 (Geen vvgb + exceptieve toetsing + goede procesorde)
 • ABRvS 18-1-2017, ECLI:NL:RVS:2017:100 (termijn voor nieuw besluit)
 • ABRvS 5-4-2017, ECLI:NL:RVS:2017:904 en 922 (gebondenheid aan tussenuitspraak)
 • CRvB 29-01-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:375 (geen 6:22 na 8:51a Awb)

Digitalisering (afd. 2.3 Awb):

 • ABRvS 7-9-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2421 (elektronisch bekendmaken)
 • CRvB 15 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2145 (digitaal procederen)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05september2017
1200
Eigen werkplek

Prof. Mr. Dr. K.J. De Graaf (adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van bezwaarschriftprocedure.

 • Bezwaarschriftprocedure algemeen
 • Wanneer bezwaarschriftprocedure?
 • Geen bezwaar bij niet tijdig handelen!
 • Geen bezwaar bij UOV! Verhouding?
 • Ontvankelijkheidseisen: geschrift en tijdigheid
 • Horen + wraking commissieleden
 • Artikel 7:11 Awb - ex nunc heroverweging op grondslag bezwaar
 • Dictum
 • Proceskostenvergoeding
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag12juni2017
1500
Eigen werkplek

Mr. C.M.M. van Mil (advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van omgevingsrech.

• Planvergelijking
• Flexibiliteitsbepalingen
• Schade
• Waardevermindering
• Normaal maatschappelijk risico
• Risicoaanvaarding
• Voorzienbaarheid
• Vergoeding kosten
• Bewijslast
• Toetsing bestuursrechter

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag16mei2017
1500
Eigen werkplek

Mr. A.M. Nijboer (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen. 

 • ABRvS 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1421
 • ABRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:609
 • ABRvS 2 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2143
 • ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:570
 • ABRvS 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2062
 • ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:489
 • ABRvS 18 mei 2016 ECLI:NL:RVS:2016:1295
 • ABRvS 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1814
 • ABRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:353
 • ABRvS 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3698
 • ABRvS 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:715
 • ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2029
 • ABRvS 3 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3325
 • ABRvS 13 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:147
 • ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1640
 • ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1075
 • ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2105
 • ABRvS 23 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2968
 • ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015: 271
 • ABRvS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2449
 • ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340
 • ABRvS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2126
 • ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2408
 • ABRvS 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:307
 • ABRvS 4 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1277
 • ABRvS 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1421
 • ABRvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:399
 • ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2579
 • ABRvS 5 okotber 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2650
 • ABRvS 30 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2838
 • ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4648
 • ABRvS 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1585
 • ABRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2472
 • ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2856
 • ABRvS 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3698
 • A-G ABRvS 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3680
 • ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732
 • ABRvS 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:106
 • ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2892
 • ABRvS 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2712
 • ABRvS 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3453 
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11mei2017
1200
Eigen werkplek

Mr. G. Bosma (advocaat Bosselaar & Strengers Advocaten) zal tijden dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Kenschets huidige omgevingsrecht
 • Toepassingsgebied
 • Kansen en valkuilen
 • OMgevingsvisie
 • Decentrale regels
 • algemene rijksregels
 • omgevingsvergunning
 • projectbesluit
 • procedures
 • inwerkingtreding
 • rechtsbescherming
 • overgangsrecht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag20april2017
1500
Eigen werkplek

Mr. A.M. Klunne (advocaat Staal Advocaten B.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van vertraging en schade.

 • Juridische kader (wet, UAV-GC)
 • Uitvoeringstermijn
 • Termijnvelenging
 • Schadeposten
 • Bewijs
 • Schadebeperkingsplicht
 • Exoneraties
 • Korting/Boete 
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag31maart2017
1200
Eigen werkplek

Mr. Ch.P.A.Th. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur), zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van aansprakelijkheden.

 • Toelichting oplevering
 • Het belang van oplevering
 • Verdeling aansprakelijkheden voor en na oplevering
 • Aansprakelijkheden in de bouw
 • Boete bij te late oplevering
 • Waarschuwingsplicht
 • Verborgen gebreken
 • Garanties
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag31maart2017
0900
Eigen werkplek

Mr. Ch.P.A.Th. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van actualiteiten in de bouw.

 • Boete te late levering
 • Retentierecht
 • Waarschuwingsplicht
 • Beëindiging in onvoltooide staat
 • Meerwerk
 • Garantie
 • Verjaring
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag29maart2017
1200
Eigen werkplek

Mr. G. Bosma (advocaat Bosselaar & Strengers Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van omgevingsrecht.

 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 1 maart 2017,ECLI:NL:RVS:2017:546
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 22 februari 2017,ECLI:NL:RVS:2017:488
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 18 januari 2017,ECLI:NL:RVS:2017:102
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 28 februari 2016,ECLI:NL:RVS:2016:3499
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 26 oktober 2016,ECLI:NL:RVS:2016:2791
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 17 augustus 2016,ECLI:NL:RVS:2016:2235
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 22 februari 2017,ECLI:NL:RVS:2017:491
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 25 januari 2017,ECLI:NL:RVS:2017:187
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 7 december 2016,ECLI:NL:RVS:2016:3279
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 9 november 2016,ECLI:NL:RVS:2016:2953
 • Rechtbank Overijssel 22 november 2016,ECLI:NL:RBOVE:2016:4621
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 18 januari 2017,ECLI:NL:RVS:2017:109
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 9 november 2016,ECLI:NL:RVS:2016:2945
 • Hoge Raad 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2632
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 20 mei 2015,ECLI:NL:RVS:2015:1585
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 15 februari 2017,ECLI:NL:RVS:2017:372
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 16 januari 2017,ECLI:NL:RVS:2017:69
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 15 februari 2017,ECLI:NL:RVS:2017:398
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 28 december 2016,ECLI:NL:RVS:2016:3499
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 26 oktober 2016,ECLI:NL:RVS:2016:2837
 • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 21 september 2016,ECLI:NL:RVS:2016:2499
 • Rechtbank Den Haag 10 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1568
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28maart2017
1500
Eigen werkplek

Mr. M.F. Mesu-Abbekerk (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.) en mr. J.P. van der Valk (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. ) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen en jurisprudentie behandelen op het gebied van gemengde overeenkomsten.

 • Wat is een gemengde (huur)overeenkomst;
 • Combinatie huurovereenkomst en onbenoemde overeenkomst (huur- en franchiseovereenkomst, huur- en exploitatieovereenkomst en huur- en concessieovereenkomst);
 • Combinatie huurovereenkomst en benoemde overeenkomst (huur- en arbeidsovereenkomst; dienstwoning, huur- en zorgverleningsovereenkomst);
 • Gemengde huurovereenkomsten (290-bedrijfsruimte/woonruimte, 230a-ruimte/woonruimte, 290a-bedrijfsruimte/230a-ruimte);
 • Actuele jurisprudentie.

Juisprudentie:

 • ECLI:NL:RBROT:2016:1023
  (230+290, fietsenstalling en fietsenwinkel NS station Dordrecht, huur plus opdracht, splitsing, in kort geding: niet zonder meer gegeven dat huurbepalingen dienen te wijken + niet op voorhand uitsluiten dat splitsing mogelijk is)
 • ECLI:NL:RBROT:2014:2618 (maar de tekst is alleen raadpleegbaar via WR 2014/51)
  (230+290, exploitatieovereenkomst stationsfietsenstalling, stalling plus winkel/werkplaats, stalling overheersend)
 • ECLI:NL:GHDHA:2015:2304
  (woon+230a, pastorie, wonen plus kantoor- of slaapfunctie, verhuur van appartementen aan expats; geen hotelbedrijf in de zin van 290, splitsing niet mogelijk, woonruimteregime prevaleert)
 • ECLI:NL:GHARL:2015:5289
  (kasteel Groeneveld, huur + opdracht (catering), huurelement ondergeschikt)
 • ECLI:NL:GHDHA:2014:4103
  (franchiseovereenkomst wasstraat, één overeenkomst, huurelement niet van ondergeschikte betekenis)
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:7142
  (woon-/zorgcomplex, woonruimte en 230a, samenhang ondanks twee afzonderlijke overeenkomsten, geen splitsing)
 • ECLI:NL:GHARL:2015:2522
  (huur woonruimte plus behandelingovereenkomst; begeleidingselement overheerst)
 • ECLI:NL:HR:2012:BW6737 (Gemeente Rotterdam/Utopia)
  (criterium voor splitsing van huurovereenkomsten)
 • ECLI:NL:HR:1993:ZC083, HR 22 januari 1993 (Van Loo/ Wouters)
  (gemengde overeenkomst; vervoersovereenkomst/bewaring)
 • ECLI:NL:PHR:2012:BU9880, HR 10-8-2012
  (manege met café/restaurantvoorziening, toepassingsbereik art. 7:290 lid 2 BW en toepasselijkheid art. 7:230a BW)
 • ECLI:NL:GHAMS:2008:BH7015 (Natuurmonumenten/Blok)
  (gemengde overeenkomst, splitsing overeenkomst in woonruimtedeel en 290-bedrijfsruimtedeel)
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:2009
  (nadere huurprijsvaststelling, gemengde huurovereenkomst, verweer van splitsing overeenkomst is gedekt)
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:272
  (combinatie van zorgovereenkomst met huurovereenkomst, zorgelement overheerst, ‘omklapwoning’)

Artikel: 

 • Gebruik van multifunctionele accommodaties door van mr. dr. M.B.J. Thijssen en mr. A.M.E. van Wijk-Driessen; Tijdschrift voor Huurrecht in praktijk, nummer 8, december 2016, SDU

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28maart2017
1200
Eigen werkplek

Mr. O.A.H. van Dalsum (juridisch adviseur DalsumLaw BV) zal tijdens dit webinar ingaan op de recentelijk ingevoerde wetswijzigingen bekend onder de titel ‘Wet Doorstroming Huurmarkt 2015’: de (eigen)aardigheden van de wijziging van artikel 7:271 lid 1 BW, de specialis voor de toegelaten instellingen ex artikel 48 Woningwet, de uitbreiding van de doelgroepen bij de opzegging wegens dringend eigen gebruik en (in kort bestek) de aanpassingen in de huurprijsregelingen. Daarnaast wil ik stilstaan bij de boetebedingen in huurrechtelijk perspectief, zowel als het gaat om woonruimte als om bedrijfsruimte. Ten slotte signaleer ik graag nog enkele actuele voor het huurrecht interessante uitspraken.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28maart2017
0900
Eigen werkplek

Mr. G.I. Beij (advocaat M2 Advocaten) zal tijdens dit webinr onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Insolventie en Huurrecht.

 • Rechtbank Gelderland 9 september 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:5770
 • Rechtbank Noord-Nederland 31 mei 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:2549
 • Hof Amsterdam 22 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5426
 • Rechtbank Noord Holland, 19 december 2016,ECLI:NL:RBNHO:2016:10518
 • Rechtbank Overijssel, 22 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5634
 • Rechtbank Den Haag, 5 januari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4432
  (zelf raadplegen)
 • Rechtbank Midden-Nederland, 18 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4013
 • Hoge Raad, 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278
 • Rechtbank Rotterdam 19 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3095
 • Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden 22 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9827
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag27maart2017
1200
Eigen werkplek

Mr. C.P. van den Berg (advocaat Legaltree) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van huur beëindiging.

Woonruimte:

 • Beeindiging met wederzijds goedvinden
  - Opzegging
  - Opzeggingsgronden (verder op inzoemen mede adhv recente jurisprudentie)
  - Formaliteiten (idem) / complicaties
  - Ontbinding

 • Bedrijfsruimte:
  - 290-bedrijfsruimte:
  - Beëindiging met wederzijds goedvinden (huurbeëindigingsvereenkomst - haken en ogen)
  - Opzegging
  - opzeggingsgronden (verder inzoemen adhv recente jurisprudentie)
  - formaliteiten (idem) / complicaties
  - Ontbinding
  - Wegens wanprestatie huurder
  - Wegens onvoorziene omstandigheden
  - In verband met gebrek
  - Wegens verstoring openbare orde (buitengerechtelijke ontbinding)
  - Vernietiging
  - Dwaling, bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden
  - 230a-bedrijfsruimte:
  - Opzegging
  - Ontruimingsbescherming


Voor alle onderwerpen geldt dat deze zoveel mogelijk – naast het wettelijke kader – zullen worden besproken aan de hand van recente jurisprudentie

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag06februari2017
1500
Eigen werkplek

Mr. V.A. Textor (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van omgevingsrecht.

Jurisprudentie:

 • ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737 (wijziging lijn Afdeling ten aanzien van kring belanghebbenden bij omgevingsvergunning voor milieu)
 • ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1941 (wanneer is naar objectieve maatstaven gemeten aannemelijk dat sprake is van hinder van enige betekenis?)
 • Vzr ABRvS 30 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1906 (wanneer is naar objectieve maatstaven gemeten aannemelijk dat sprake is van hinder van enige betekenis?)
 • ABRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:798 (wanneer is naar objectieve maatstaven gemeten aannemelijk dat sprake is van hinder van enige betekenis?)
 • ABRvS 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1758 (wijziging lijn Afdeling ten aanzien van kring belanghebbenden bij omgevingsvergunning voor milieu geldt ook voor besluiten op grond van de Wet bodembescherming)
 • ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2098 (wijziging lijn Afdeling: belanghebbende in beroep tegen het reële besluit geldt tevens als belanghebbende kan worden aangemerkt in beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit)
 • ABRvS 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:878 (invulling belanghebbendebegrip bij bestemmingsplannen)
 • ABRvS 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1747(invulling belanghebbendebegrip bij bestemmingsplannen 
 • ABRvS 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:921 (weigering omgevingsvergunning en verplichting vragen vvgb)
 • ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1311 (artikel 3.10, eerste lid onder a Wabo; uniforme openbare voorbereidingsprocedure zowel van toepassing op zowel verlenen als weigeren omgevingsvergunning)
 • ABRvS 24 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2327 (6.5, eerste lid, Bor; bevoegd gezag vvgb bepalen op basis van de ligging van het project waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd en niet op basis van de ligging van de inrichting)
 • ABRvS 19 oktober 2016 (3.11, derde lid, Wabo; in het geval een vvgb is vereist, dient eerst een ontwerp van de vvgb ter inzage te worden gelegd waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend) Zelf te raadplegen.
 • ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927 (verdeling schaarse publieke rechten)
 • ABRvS 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:30 (betekenis vertrouwensbeginsel bij weigering bestemmingsplan vast te stellen. Is de raad gebonden aan het principebesluit?)
 • ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2175 (schending motiveringsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel bij besluit weigering vaststellen bestemmingsplan naar aanleiding van positief collegevoorstel)
 • ABRvS 6 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1888 (betekenis vertrouwensbeginsel in relatie tot de belangen van derden bij weigering omgevingsvergunning)
 • ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1917 (intrekking omgevingsvergunning en belangenafweging)
 • ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131 (wijziging ne bis in idem-rechtspraak)
 • ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535 (een verklaring van geen bedenkingen is een apart besluitonderdeel)
 • ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1609 (zienswijze door B&W namens raad naar voren gebracht, beroep uitsluitend door B&W ingesteld, beroep niet-ontvankelijk)
 • ABRvS 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:302 (alleen de indiener van een bezwaarschrift kan aan het bestuursorgaan om rechtstreeks beroep vragen)
 • ABRvS 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1710 (splitsing beslissing op bezwaar niet toegestaan, geen vernietiging besluit wegens onverbrekelijke samenhang beslissing op bezwaar met alsnog genomen besluit)
 • ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:732 (aanvaarding correctie op het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste)
 • ABRvS 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3451,(ECLI:NL:RVS:2016:3452, ECLI:NL:RVS:2016:3454) (eerste keer correctie van het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste toegepast)
 • ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2098 (procedurele normen en de toepassing van het relativiteitsvereiste)
 • ABRvS 6 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1838 (termijn en inhoudelijke vereisten)
 • ABRvS 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2235 (onverbindendheid bestemmingsplanregels wegens strijd met provinciale verordening en omgevingsvergunningprocedure)
 • ABRvS 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1106 (onverbindendheid provinciale verordening in een bestemmingsplanprocedure)
 • ABRvS 5 oktober 2016 Zelf te raadplegen (artikel 4.1a Wro en de daarop gebaseerde ontheffingsmogelijkheid; Wanneer is voldaan aan het criterium ‘voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid 3 wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen?’)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23januari2017
1500
Eigen werkplek

Mr. C.M.M. van Mil (advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Omgevingsrecht.

Actualiteiten handhaving omgevingsrecht:

 • Begrip overtreder.
 • Functioneel daderschap.
 • Beginselplicht.
 • Preventieve vs. reguliere last.
 • Diversen.
 • Last onder bestuursdwang.
 • Last onder dwangsom.
 • Kostenverhaal bestuursdwang.
 • Invordering.
 • Verjaring en stuiting.
 • Vooruitblik handhaving onder de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet, consultatieversie).
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag10november2016
1200
Eigen werkplek

Mr. J.P.F.W. van Eijck, advocaat Spant Advocaten B.V. en mr. S.J.H. Rutten, advocaat Habraken Rutten Advocaten B.V. zal tijdens dit webinar ingaan op de actualiteiten op het gebied van UAV.

 • Bouwtijd en samenlopende vertragingsoorzaken
 • Klachtplicht
 • Retentierecht
 • Beeindiging in onvoltooide staat en ontbinding
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag24oktober2016
1200
Eigen werkplek

Mr. A. Collignon (advocaat Stibbe N.V.) en mr. M. Velthuis (advocaat Stibbe N.V.) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van besluit risico zware ongevallen.

 • Seveso (III)-richtlijn
 • BRZO 2015 en RRZO 2015
 • Handhavingsbeleid (I SZW, Wabo-bevoegd gezag en OM)
 • Bestuursrechtelijke sancties
 • Strafrechtelijke sancties
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag27september2016
1500
Eigen werkplek

Mr. A.M. Nijboer (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van handhaving.

 • Preventieve handhaving
 • Bestuursrechtelijke of civielrechtelijke aanpak bij last onder bestuursdwang
 • Aanmaning & invordering van verbeurde dwangsommen
 • Verjaring
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag27september2016
1200
Eigen werkplek

Mr. H. Koolen (advocaat Gijs Heutink Advocaten) en mr. K.L. Markerink (advocaat Gijs Heutink Advocaten) zal in korte tijd de ladder voor duurzame verstedelijking behandelen.

 • Achtergrond ladder
 • Inhoud ladder
 • Relativiteitsbeginsel
 • Bestuurlijke lus/vernietiging
 • Ontwikkelingen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag26september2016
1200
Eigen werkplek

Mr. J.R. van Angeren (advocaat Stibbe N.V.) zal in korte tijd het onderwerp Subsidie bespreken.

 • ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1114 m.nt. J.R. van Angeren
 • ABRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:803 m.nt. A. Drahmann
 • ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1177 m.nt. W. den Ouden
 • ABRvS 23 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2984 m.nt. J.R. van Angeren en W. den Ouden
 • ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379
 • ABRvS 17 september 2014 ECLI:NL:RVS:2014:3394
 • ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1548, (Stichting Impuls)
 • ABRvS 13 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1245 (Ridderstee)
 • ABRvS 15 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2258 (Holland Opera)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Milieu

2
maandag26september2016
0900
Eigen werkplek

Mr. A. Collignon (advocaat Stibbe N.V.) en mr. dr. V.M.Y. van 't Lam (advocaat Stibbe N.V.) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Milieu.

 • Inrichtingenbegrip en 1 inrichting
 • Wanneer Activiteitenbesluit
 • Wanneer vergunningplicht
 • Inhoud Activiteitenbesluit (hoofdlijnen) en maatwerk
 • Zorgplicht en overgangsrecht
 • Vergunningaanvraag
 • Revisievergunning/veranderingsvergunning/wijziging voorschriften
 • Toetsing vergunning (BBT)
 • Rechtsbescherming, belanghebbendebegrip
 • Handhaving
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite