Academie voor de Rechtspraktijk
De Mondelinge behandeling nieuwe stijl

Korte omschrijving

Een cursus 'in de open lucht' (op de binnenplaats van het schitterende Kasteel Waardenburg). Om de RIVM richtlijnen te kunnen garanderen zal slechts een beperkte  groep cursisten kunnen deelnemen aan deze cursus. In de buitenlucht zullen mr. Tjalle Hidma en mevrouw Berber Hidma een duo presentatie geven.

Theorie & praktijk

De mondelinge behandeling (comparitie) heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal moment in het geding. De wetgever kwalificeert de mondelinge behandeling inmiddels als het hart van de civiele procedure, waar onder leiding van een regie-voerende rechter (idealiter aan de hand van een zittingsagenda) spijkers met koppen worden geslagen. Primair in het leven geroepen voor het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een schikking, is deze 'day in court' thans ingebed in een sterk verander(eren)d krachtenveld. Getuigen en partijdeskundigen kunnen ter zitting worden gehoord (artikel 87 lid 3 NRv) en een tweede schriftelijke ronde zal immers doorgaans niet meer aan de orde zijn. Daarbij bestaat bovendien de kans dat de rechter ex artikel 30p Rv direct mondeling (eind)vonnis wijst. Al met al moge duidelijk zijn dat de mondelinge behandeling specifieke vaardigheden vergt. De 'statische' pleidooizitting is rechtsgeschiedenis aan het worden en de mondelinge behandeling is daarvoor in de plaats gekomen. De nieuwe procedure moet eerlijk, efficiënt en snel verlopen, waaraan partijen verplicht zijn mee te werken. De rol van de advocaat op de zitting zal vooral moeten zijn het verhaal te verduidelijken en de ter zitting gemaakte tegenwerpingen met overtuiging - inhoudelijk en qua presentatie - te weerleggen.

De cursus is een 'tweeluik', waarbij de juridische invalshoek en de praktische, story telling-kant (deel II) - de ars narrandi (de vertel-kunst) worden belicht

 

Doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen

Tijdens deze cursus zal Tjalle Hidma de eerste helft op zich nemen waarbij wordt stil gestaan bij het effectief inkleden van de procesvoering-nieuwe-stijl. Centraal staat daarbij de vraag met welke taakopvatting de rechter anno 2020 de zitting ingaat en welke sturing u daar als raadsman aan kunt geven. Het komende bewijsrecht, waarvan een Wetsontwerp voor handen is, speelt in op ieders taak in de feitenverzameling in het voortraject en tijdens de zitting en zal voor zover relevant eveneens de revue passeren.

Berber Hidma is een juriste gespecialiseerd in Storytelling en zij zal een aantal vaardigheden bespreken die van pas komen bij de mondelinge behandeling. Wat voor verhaal moet de rechter worden verteld om uw gelijk te halen? Hoe wordt hetgeen prima vista tegen uw verhaal pleit, 'omgedraaid' en aldus weerlegd? Aan de hand van verhalen en een aantal (simpele) oefeningen wordt de kunst van het 'vertellen' inzichtelijk gemaakt en worden er handvatten geboden om het 'menselijke' binnen het juridische te laten spreken om aan zeggingskracht te winnen.

U ontvangt voor deze cursus 3 PO juridische punten en 2 PO vaardigheidspunten.

Sprekers

mr. T.R. Hidma
mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

mevrouw B. Hidma
mevrouw B. Hidma

Storyteller

Onderwerpen

Praktische informatie

NOvA punten:5
Kosten (hele scholing):EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:50

Extra informatie

Programma:
 
12.00 uur ontvangst (lunch niet inbegrepen)
12.30 uur – 14.00 uur cursus deel 1 onderwerpen: de gewijzigde rol van de (zittings)rechter en die van de raadslieden, een effectief verloop van de zitting en op welke wijze kan de beoogde 'samenwerking' van de procesdeelnemers vrucht dragen  
14.00 uur – 14.15 uur pauze
14.15 uur – 15.45 uur cursus deel 2 onderwerpen: het horen van getuigen en partij-deskundigen ex artikel 87 lid 3, (invloed op) de zittingsagenda, het proces-verbaal van de mondelinge behandeling, de vooruit geworpen schaduw van het komende bewijsrecht
15.45 uur – 16.00 uur pauze
16.00 uur – 18.00 uur cursus deel 3 onderwerpen: Het verhaal als werktuig in de rechtszaal. Begrip voor de ander als inzicht in de oplossing. Handvaten voor de ontwikkeling van de vertellerskunst.
18.00 uur gepland einde