Informatieplicht van werkgever bij overgang van onderneming

Informatieplicht van werkgever bij overgang van onderneming

21september2016
AVDR-AR002

Uitspraak: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 6 september 2016, ECLI:NL:SHSHE:2016:4043

Recent heeft het Gerechtshof zich uitgelaten over informatieplicht van een werkgever bij overgang van onderneming.

Een Nederlandse werknemer werkzaam in de steigerbouw kreeg op 29 mei 2015 te horen dat hij per 1 juni 2015 van rechtswege in dienst zou treden bij een nieuwe (Duitse) werkgever. Er is sprake van overgang van onderneming. De werknemer is vervolgens arbeidsongeschikt geraakt met als gevolg dat hij ingevolge het Duitse systeem na zes weken loondoorbetalingsverplichting van de werkgever werd overgeheveld naar de Krankenkasse alwaar hij 70% van de loondoorbetaling ontving gedurende maximaal 78 weken. Aangezien hij niet ten minste vijf jaar verzekerd is geweest in Duitsland komt de betrokken werknemer niet in aanmerking voor de zogeheten Erwerbminderungsrente en de betrokken werknemer komt evenmin in aanmerking voor een WIA-uitkering.

De werknemer stelt zijn voormalige Nederlandse werkgever aansprakelijk op basis van onrechtmatige daad omdat de voormalig werkgever hem niet tijdig heeft geïnformeerd over de gevolgen die de overgang van onderneming voor hem zou hebben. Hij vordert herstel van de arbeidsovereenkomst bij wijze van alternatieve schadevergoeding en betaling van een voorschot op de geleden en te lijden schade, waarbij als uitgangspunt voor de berekening van zijn schade een periode van twee jaar geldt vanaf de dag van overgang van onderneming.

De kantonrechter wijst bij voorlopige voorziening de ingestelde vorderingen van de hand. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter, ondanks het feit dat het Hof van mening is dat de ex-(Nederlandse)werkgever niet aan haar informatieverplichting heeft voldaan. Het Hof overweegt terecht dat bij een overgang van onderneming de werkgever de werknemers voldoende opening van zaken en duidelijkheid dient te geven over de te maken keuzes en volledige voorlichting dient te geven omtrent hun rechtspositie, om te waarborgen dat werknemers die worden geconfronteerd met overgang van onderneming waarbij zij werkzaam zijn, hun eventuele beslissing om afstand te doen van de aan hen door artikel 7:663 geboden bescherming volledig worden geïnformeerd. Het Hof verwijst naar het Pax-arrest van de Hoge Raad en is van oordeel dat deze informatie op een dusdanig tijdstip dient te worden verstrekt dat de werknemers zich kunnen beraden en nog voldoende gelegenheid hebben om advies in te winnen, opdat de door artikel 7:663 BW geboden bescherming niet illusoir wordt. De Nederlandse ex-werkgever heeft pas op de laatste dag voorafgaand aan de overgang van onderneming haar personeel ingelicht. De betrokken werknemer heeft daarmee geen reële mogelijkheid meer gehad om zich te beraden op de consequenties van de overgang en op zijn keuzemogelijkheden. Het Hof beschouwt dat als een tekortkoming in de nakoming van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.

Opvallend is dat er in feite sprake is van een pyrrusoverwinning. Immers, ook het Hof is van oordeel dat voorshands een causaal verband tussen de geleden schade en de tekortkoming ontbreekt. Immers, net als de kantonrechter acht het Hof van belang dat de betrokken werknemer zijn oude, uit de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse ex-werkgever voortvloeiende rechten, zelf heeft prijsgegeven door enkele weken na de overgang van onderneming een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen. Dat de betrokken werknemer zich niet gerealiseerd heeft dat hij hierbij beloning tijdens arbeidsongeschiktheid, hogere belasting, het mislopen van zorgtoeslag en het belastingvoordeel ter zake aftrek hypotheekrente en het eindigen van deelname aan de pensioenregeling allemaal misloopt, doet volgens het Hof niet ter zake. Al deze nadelen zijn terug te voeren op het feit dat de betrokken werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan met de nieuwe werkgever waarbij de oude werkgever in ieder geval niet betrokken is geweest. Het Hof verwijt (impliciet) de betrokken werknemer dat hij in deze periode geen informatie heeft ingewonnen terwijl hij daar wel ruimschoots de tijd voor had. De vorderingen van de betrokken werknemer worden afgewezen en de betrokken werknemer vist vooralsnog helaas achter het net.

Arbeidsrecht
mr. Madeleine Lamers

mr. Madeleine Lamers

advocaat CMS Derks Star Busmann N.V.

website by Primosite