Tweespalt en concurrentie – de werknemer is niet automatisch gebonden

Tweespalt en concurrentie – de werknemer is niet automatisch gebonden

10november2016
AVDR-AR013

Uitspraken: Gerechtshof Amsterdam 27 september 2016; ECLI:NLGHAMS:2016:3930 en ECLI:NLGHAMS:2016:3932

In deze annotatie worden twee arresten – in kort geding – behandeld van het gerechtshof Amsterdam. Het ging om twee verschillende zaken geïnitieerd door twee verschillende werknemers, die beiden bij dezelfde werkgever, Biggym VOF, werkzaam waren geweest. Beide werknemers hadden twee maal een arbeidsovereenkomst van zes maanden gehad en een derde arbeidsovereenkomst voor twee jaar. Tijdens de arbeidsovereenkomst van twee jaar hebben beide werknemers – tegen verschillende einddata – de arbeidsovereenkomst met Biggym opgezegd. Biggym heeft beide werknemers daarna aangesproken op het concurrentiebeding dat in de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden was opgenomen.

Bij het aangaan van de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden is Biggym met beide werknemers overeengekomen dat die overeenkomst van rechtswege zou eindigen op 1 maart 2015, respectievelijk 8 maart 2015, en dat die arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vervolgens zou worden voortgezet – onder dezelfde voorwaarden; dus inclusief het concurrentiebeding – voor een bepaalde tijd van twee jaar.

Beide werknemers Biggym in kort geding gedagvaard, waarbij zij primair de nietigheid van het concurrentiebeding hebben ingeroepen en subsidiar schorsing hebben gevorderd. In eerste aanleg oordeelden de kantonrechters dat er sprake was van een voortgezette arbeidsovereenkomst. Van een nieuw aanbod en aanvaarding was geen sprake, zodat het concurrentiebeding in beginsel geldig was overeenkomen en van toepassing was. Wel gingen beide kantonrechters over tot schorsing van het concurrentiebeding, omdat het zo ruim was geformuleerd dat beide werknemers daardoor onbillijk werden benadeeld.

 

Beide werknemers stelden appèl in en stelden zich op het standpunt dat er per 1 maart 2015, respectievelijk 8 maart 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was ontstaan. Zij stelden zich op het standpunt dat het concurrentiebeding in die nieuwe arbeidsovereenkomst nietig zou zijn, omdat er in het concurrentiebeding geen schriftelijke motivering van het zwaarwichtig bedrijfsbelang van Biggym was opgenomen, zoals dat per 1 januari 2015 door artikel 7:653 BW wordt vereist.

 

Het gerechtshof volgt dit standpunt in beide zaken – in tegenstelling tot de kantonrechters in eerste aanleg. Het gerechtshof oordeelt dat nu er andersluidende afspraken over de duur van de derde (en dus niet voortgezette) arbeidsovereenkomst zijn gemaakt dit tot het oordeel leidt dat er juist niet meer kan worden gesproken over een stilzwijgende verlenging als bedoeld in artikel 7:668 lid 4 BW. Op basis van dit artikel wordt de arbeidsovereenkomst bij een stilzwijgende voorzetting steeds voor dezelfde duur voortgezet. Daarvan was geen sprake. Dit oordeel is in mijn ogen een juridisch zuiver oordeel en daarmee juist.

 

Deze arresten laten – wederom – zien dat het gevaarlijk is om bij een voortzetting of verandering van de arbeidsovereenkomst geen afzonderlijke aandacht te besteden aan het concurrentiebeding. Als er sprake is van een voortzetting van de arbeidsovereenkomst, mogelijk op andere voorwaarden, of een overgang naar een andere werkgever – om wat voor reden dan ook – is het raadzaam steeds te beoordelen of er sprake is van een concurrentiebeding, of een concurrentiebeding is gewenst en of het concurrentiebeding in ongewijzigde vorm zijn kracht behoudt (denk bijvoorbeeld aan het zwaarder drukken criterium uit de AVM-arresten). Dit is ook het geval als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat een nietig concurrentiebeding niet automatisch converteert in een geldig concurrentiebeding. Stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst, is gezien vanuit het oogpunt van het concurrentiebeding in ieder geval niet aan te bevelen.

Arbeidsrecht
mr. Tjeerd Hoekstra

mr. Tjeerd Hoekstra

advocaat CMS Derks Star Busmann N.V.

website by Primosite