12

Verdieping Aanbestedingsrecht

Een cursus waarin alleen de klassieke overheidsopdrachten worden besproken (en de speciale sectoren dus buiten beschouwing blijven). Om ervoor te zorgen dat alles binnen twee dagen past, zijn soms meerdere (wat kleinere) deelonderwerpen samengevoegd.

Dag I:
Jan Michiel Hebly:

Over onderstaande onderwerpen is in de rechtspraak veel van doen geweest. Die recente jurisprudentie zal uitvoerig aan de orde komen en in een breder perspectief worden geplaatst.

- Aanbestedende dienst
- Aanbestedingsplicht
- Duidelijk grensoverschrijdend belang

Willem Janssen:

Overheden kiezen steeds vaker voor uitvoering van taken met eigen middelen of in samenwerking met andere overheden. De aanbestedingsrechtelijke grenzen van dergelijke taakuitoefening zijn continue in beweging.  In dit onderdeel wordt ingegaan op actuele juridische vraagstukken die daarmee gepaard gaan.

- Inbesteding (o.a. door de Staat)
- Institutionele en niet-institutionele uitzonderingen
- Samenwerking op basis van exclusieve rechten


Dag II:
Janet Meesters:

In aanbestedingen worden doorgaans uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en gunningcriteria gehanteerd. In aanbestedingen met een voorafgaande selectie wordt daarnaast gebruik gemaakt van selectiecriteria, om de meest geschikte gegadigden voor de opdracht te selecteren. Bij de formulering van al deze eisen en criteria moet worden verzekerd dat zij in overeenstemming zijn met de kaders van de Aanbestedingswet en met de aanbestedingsrechtelijke beginselen. Ook moet een helder onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende typen eisen en criteria. Vervolgens is het aan de gegadigden/ inschrijvers om aan te tonen dat zij voldoen aan de geschiktheidseisen en om zo goed mogelijk invulling te geven aan de selectiecriteria en de gunningscriteria. Als zij menen dat de aanbestedende dienst ongeoorloofde eisen of criteria hanteert, kunnen zij daartegen bezwaar maken.
De praktijk laat zien dat veel discussies in aanbestedingsprocedures ontstaan over fouten en ongeldigheden in inschrijvingen. De vraag of sprake is van een herstelbare evidente vergissing in een inschrijving dan wel een gebrek dat zich niet leent voor herstel, bezorgt aanbestedende diensten vaak hoofdbrekens. Ook inschrijvers worstelen met de vraag wanneer een inschrijving ongeldig is, welke gebreken in inschrijvingen al dan niet herstelbaar zijn en of aanbestedende diensten een bevoegdheid dan wel een verplichting hebben om aan hen een herstelmogelijkheid te bieden. Al deze onderwerpen komen aan bod.

- Uitsluitingsgronden
- Geschiktheidseisen
- Selectiecriteria
- Gunningscriteria
- Herstel van fouten
- Ongeldigheden in inschrijvingen

Frederik van Nouhuys:

De meeste aanbestedingsgeschillen gaan over de beoordeling. Maar hoe krijg je als inschrijver daar genoeg informatie over van de aanbestedende dienst? En hoe moet de aanbestedende dienst omgaan met vertrouwelijke informatie uit een inschrijving als een andere inschrijver intervenieert? Op deze vragen wordt in dit onderdeel van de cursus ingegaan. Verder wordt toegelicht hoe een kennisvoorsprong toch geen probleem hoeft te zijn in een aanbesteding en hoe een aanbestedende dienst gebruik kan maken van de niet-standaard aanbestedingsprocedures (onderhandeling, concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap).

- Communicatie-uitwisseling, motivering en rechtsbescherming
- Specificatie opdracht; omgaan met kennisvoorsprong/ voorkomen belangenverstrengeling
- Verschillende typen procedures

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

prof. mr. J.M. Hebly

prof. mr. J.M. Hebly

hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Benthem Gratama Advocaten

mr. dr. W.A. Janssen

mr. dr. W.A. Janssen

Universitair Docent, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, tevens onderzoeker bij het Public Procurement Research Centre. 

mr. J.W.A. Meesters

mr. J.W.A. Meesters

advocaat DLA Piper Nederland N.V.

mr. J.F. van Nouhuys

mr. J.F. van Nouhuys

advocaat Straatman Koster Advocaten

Onderwerpen

Dag I:

- Aanbestedende dienst
- Aanbestedingsplicht
- Duidelijk grensoverschrijdend belang

- Inbesteding (o.a. door de Staat);
- Institutionele en niet-institutionele uitzonderingen;
- Samenwerking op basis van exclusieve rechten.

Dag II:

- Uitsluitingsgronden
- Geschiktheidseisen
- Selectiecriteria
- Gunningscriteria
- Herstel van fouten
- Ongeldigheden in inschrijvingen

- Communicatie-uitwisseling, motivering en rechtsbescherming
- Specificatie opdracht; omgaan met kennisvoorsprong/ voorkomen belangenverstrengeling
- Verschillende typen procedures

PE punten
12
Aantal dagen
2
Kosten
EURO 895,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
24

website by Primosite