12

Verdiepingscursus strafrecht, twee dagen

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand!

In twee dagen tijd wordt u door 4 docenten uit de rechterlijke macht en wetenschap op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen binnen het Strafrecht op diverse gebieden. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng worden zeer op prijs gesteld!

De Raad voor Rechtsbijstand acht de verdiepingscursus Strafrecht geschikt om aan de eisen van voortzetting voor de inschrijving strafrecht/strafpiket bij de RvR te blijven voldoen.

Op de eerste studiedag in de ochtend wordt aan de hand van de logische volgorde van de strafrechtketen vanaf opsporing, via vervolging tot aan de berechting ter zitting en jurisprudentie stilgestaan bij de algemene strafvorderlijke kanten van deze uitspraken maar met name ook bij de concrete vraag van welk vormverzuim per geval sprake zou zijn. Indien een vormverzuim is geconstateerd wordt besproken welke gevolgen dit heeft gehad voor de afdoening van de zaak. Daarnaast worden ook verbanden gelegd met de dagelijkse strafrechtpraktijk van de spreker en ook is er voldoende ruimte voor vragen en observaties die leven bij de deelnemers aan de cursus.

's Middags is de titel: Omgaan met Bewijs 2.0

In dit onderdeel komen onder meer aan de orde de juridische normering en beoordeling van audiovisuele bewijsmiddelen zoals en bewijs “van internet” in strafzaken, de consequenties van het onjuist omgaan daarmee door politie of justitie, de doorwerking van internet- en media-aandacht in het strafrechtelijke beslismodel en de strategische vragen die de advocaat zich telkenmale in relatie tot audiovisueel materiaal en media-exposure zou moeten stellen. Verder wordt ingegaan op de recente nationale en internationale ontwikkelingen rond het al dan niet horen van getuigen en (tegen)deskundigen en de contra-expertise, en de do’s and don’ts van het gebruik van deze onderzoeksmodaliteiten. De insteek is sterk praktisch gericht, waarbij ook de dialoog met de cursisten wordt gezocht.

Op studiedag twee worden tijdens het ochtenddeel  aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur vingerwijzingen voor de verdediging geboden ten aanzien van de leerstukken opzet, voorbedachte raad, schuld, roekeloosheid en medeplegen. Het gaat in deze masterclass niet alleen om inhoudelijke arresten over de grensverleggingen in het materiële strafrecht, maar ook om betekenisvolle arresten die de motiveringseisen met betrekking tot de feitenrechter scherpstellen. Deelnemers worden handvatten geboden om adequate verweren te voeren en de rechter aan te zetten tot een respons teneinde het rendement van de te voeren verdediging te verhogen.

s’ Middags onderzoeken we wat er in DNA-rapporten van het NFI (eigenlijk) gezegd wordt, wat de strafrechtelijke waarde is van DNA-bewijs en welke processuele tactieken de verdediging kan inzetten. Tenslotte bespreken we aan de hand van jurisprudentie  welke redeneringen rond het DNA-bewijs voor de verdediging effectief (kunnen) zijn.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

mr. H.A. Gerritse

mr. H.A. Gerritse

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

mr. G.H. Meijer

mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

mr. dr. R. Robroek

mr. dr. R. Robroek

Universitair docent vakgroep Strafrecht en Criminologie Rijksuniversiteit Groningen en raadadviseur bij het Openbaar Ministerie (Parket-Generaal) 

mr. H.W.J. de Groot

mr. H.W.J. de Groot

raadsheer Hof Amsterdam

Onderwerpen

Dag 1:

  • Rechterlijke toets bij schending van rechtsbeginselen en/of vormverzuimen bij de rechter commissaris en ter zitting
  • Capita selecta strafrechtelijk bewijs (digitaal en audiovisueel bewijsmateriaal in het strafrecht, Bewijswaarde van verklaringen van niet door de verdediging ondervraagde getuigen, Bewijs van de aanmerkelijke kans bij voorwaardelijk opzet)

Dag 2:

  • Verweren in het materiële strafrecht, in het bijzonder opzet, schuld, voorbedachte rade en medeplegen
  • Forensisch (DNA-) bewijs en waarheidsvinding; mogelijkheden voor de verdediging

Data

dinsdag04juni2019
1000
-
1715
Kasteel Waardenburg
woensdag03juli2019
1000
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
12
Aantal dagen
2
Kosten
EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
16

Extra informatie

Tijdens deze verdiepingscursus worden belangrijke zaken op het gebied van strafrecht met u besproken.  In december 2018 is deze cursus door cursisten weer zeer goed gewaardeerd met een 8,8 gemiddeld. Er waren 18 zeer tevreden cursisten.

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite