Harmonisatie na nieuwe CAO met instemming GOR geen zwaarwichtig belang ex. 7:613 BW

In de arbeidsovereenkomst met werknemer is een reiskostenvergoeding opgenomen. Het Hof oordeelt dat werkgever met een beroep het in de arbeidsovereenkomst opgenomen eenzijdig wijzigingsbeding niet de voor werknemer ongunstigere reiskostenregeling in de algemeen verbinding verklaarde cao Slagers mag toepassen. Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in overleg met de GOR kwalificeert volgens het Hof niet als zwaarwichtig belang.Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 oktober 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8760