Seksuele intimidatie en ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3 onder g BW). Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werkgever. Werkneemster heeft (intern en extern) geklaagd over discriminatie en seksuele intimidatie, is dat de ware reden voor beëindiging van haar dienstverband?Jurisprudentie

Hoge Raad 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:333