Situaties waarin de aannemer wel aansprakelijk is voor verborgen gebreken.

Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek: (a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en (b) dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen wordenen waarvan (c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.Jurisprudentie

Raad van Arbitrage 5 september 2012, RvA 33.812