Uitleg van testamenten, Tweetrapsmakingen inleiding

Uitleg testamenten
Een testament bevat de uiterste wil van een persoon. De tekst van dat testament geeft nog wel eens aanleiding voor discussie in die zin dat de meningen nog wel eens verdeeld zijn over hoe dat testament moet worden uitgelegd. Het leerstuk over de uitleg van testamenten is volop in ontwikkeling. In dit webinar geef ik een korte schets van dat leerstuk en die ontwikkeling. 

Tweetrapsmakingen
Het erfrecht kent rechtsfiguren die tot de verbeelding spreken. Zo ook de "making over de hand", ook bekend als "tweetrapsmaking", waarmee de vooruitziende erflater ver over zijn graf heen kan regeren. In deze bijdrage wordt een inleidende beschouwing gegeven van dit rechtsfiguur en de daarmee gemoeid gaande knelpunten in de rechtspraktijk.