Verjaring van de teruggave van een cultuurgoed

Het Koninkrijk Zweden vordert de teruggave van een bijzonder boek dat is ontvreemd uit haar Koninklijke Bibliotheek. De vordering tot teruggave van het cultuurgoed is echter verjaard, op grond van art. 3:310a lid 1 (oud) BW. Daarnaast heeft het hof terecht niet ambtshalve geoordeeld over de vraag naar het op deze kwestie toepasselijke recht, omdat deze vraag niet lag binnen het door de grieven ontsloten gebied. Cassatieadvocaat Hidde Volberda licht toe.Jurisprudentie

Hoge Raad 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:200