Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Publiekrechtelijke aspecten
Per 1 januari 2022 stappen we over op een nieuw stelsel van bouwtoezicht op grond van de Wkb. Belangrijkste wijziging is dat aspecten zoals veiligheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van gebouwen niet langer door het bevoegde bestuursorgaan, maar door marktpartijen worden getoetst. In dit webinar wordt dit toekomstige stelsel besproken, alsmede de meest recente wijzigingen die worden doorgevoerd in het ontwerpbesluit Wkb die in april 2020 werd aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer in het kader van de voorhangprocedure. In het bijzonder wordt ingegaan op de juridische dilemma’s vanuit bestuursrechtelijk perspectief waarvoor de betrokken partijen worden gesteld, waaronder de vraag wat de rol van het bevoegd gezag nog is voor, tijdens en na de bouwwerkzaamheden. Een uitgebreide beschrijving van het toekomstige stelsel is beschikbaar via deze Stibbe blog

Privaatrechtelijke aspecten
Als de Wkb op 1 januari 2022 in werking treedt, zullen er vijf wijzigingen van titel 7.12 BW van kracht worden. Het betreft onder meer bepalingen die het hart van het bouwcontractenrecht raken, zoals de waarschuwingsplicht en de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering. In het webinar zal de inhoud van deze wijzigingen aan de orde komen en hoe partijen in de bouwpraktijk hiermee om kunnen gaan.
Privaatrechtelijk relevant is ook dat een nieuwe private partij zijn intrede zal doen in het bouwproces: de kwaliteitsborger. De vraag is wat de privaatrechtelijke positie van de kwaliteitsborger zal zijn. Door welke partij zal hij worden gecontracteerd en onder welke voorwaarden? En tegenover welke partijen kan deze kwaliteitsborger aansprakelijk zijn? Op deze vragen zijn nog geen sluitende antwoorden mogelijk, maar tijdens het webinar zal wel worden vooruitgeblikt op de juridische positie van de kwaliteitsborger.