Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten financiering, zekerheden en insolventie | 2023

WebinarOnderwerpen

 • Termijn voor parate executie van art. 58 Fw
 • Vorderingen die zijn ontstaan tijdens of na een faillissement
 • Vermenging voor pandrecht
 • Uitleg pandakte
 • De Ranitz q.q./Ontvanger-regel
 • Is vordering van een bank uit geldlening overdraagbaar
 • Wanneer is zaak bestanddeel van een zaak
 • Borgstelling of hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Girale betaling
 • Bank die te goeder trouw betalingsopdrachten uitvoert na faillissement van zijn cliënt wordt niet beschermd
 • Kan de curator een betaling van ná het faillissement vanaf een rekening met een debetstand terugvorderen
 • Verrekening van vorderingen
 • Inning stil verpande vordering door pandgever
 • Surseance van betaling
 • Inzagerecht stil pandhouder
 • de schikkende pandhouder
 • verpandingsverbod
 • verpanding van onoverdraagbare vorderingen
 • Onverpandbaarheid
 • stille verpanding vorderingen op naam
 • doorleenconstructie
 • verpanding software
 • Onverplichte rechtshandeling
 • liquidatieakkoord
 • cessie
 • regresvordering
 • Fiduciaire cessie
 • eigendomsvoorbehoud
 • opschortingsrecht
 • subrogatie
 • paritas creditorum
 • verrekening
 • uitwinnen pandrecht
 • toekomstige vordering
 • positie stil pandhouder
 • persoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator
 • stille verpanding van vorderingen op naam
 • Positie stil pandhouder in faillissement
 • Paritas creditorum
 • Bescherming van de belangen van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap
 • faillissementspauliana
 • wetenschap van faillissementsaanvraag
 • overdraagbaarheid
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen

Webinars (los te koop)