Actualiteiten letselschade

PO punt(en): 8

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 28-06-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

dinsdag 28-06-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Letselschaderecht

Aanmelden

Programma

Letselschade | Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid | Over de grens va... (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

dinsdag 28-06-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Helicopterview rechtspraak
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid
 • Over de grens van eigen oplettendheid
 • Tekortschieten in toezicht en de begrenzing ervan binnen het publieke domein

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten letselschade | Werkgeversaansprakelijkheid | Aansprakelijkhe... (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

dinsdag 28-06-2022 | 13:45 uur - 14:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Aansprakelijkheid door een geestelijke of lichamelijke tekortkoming
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Lees meer

sluiten -

meer info +

Letselschade | Veiligheid op scholen | Verzekeringsaspecten | Art. 6:169 ... (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

dinsdag 28-06-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Art. 6:169 Bw.
 • Veiligheid op scholen
 • Verzekeringsaspecten
 • Art. 6:170 Bw.
 • Art. 6:171 Bw.
 • Art. 6:174 Bw.
 • Art. 6:181 Bw.

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten letselschade | Smartengeld | Bewuste roekeloosheid dient be... (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

dinsdag 28-06-2022 | 16:15 uur - 17:15 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bewuste roekeloosheid dient beperkt te worden
 • Smartengeld

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten letselschade | najaar | deel 1 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

donderdag 01-12-2022 | 12:00 uur - 13:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • OSVO/OD Rb. Den Haag, 29 september, ECLI:NL:RBDHA:2021:13985
 • OSVO/OD ECLI:NL:RBDHA:2021:13985Het is in de eerste plaats aan de ouder om, aan de hand van zijn visie op de opvoeding en het karakter en de leeftijd van het kind, te bepalen welke risico’s wel en welke niet aanvaardbaar zijn. De rechter heeft deze b
 • OSVO/OD Actuele rechtspraak:Hof Den Haag 6 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1743 (Lekke stortbak in appartementscomplex ); Rb. Gelderland 16 februari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2040 (Stukadoor valt tijdens zijn werkzaamheden in een woonhuis van zijn
 • OSVO/OD Rb . Midden -Nederland 19 januari 2022 , ECLI :NL :RBMNE :2022 :76 (brand in frituurinstallatie) ; Hof Arnhem -Leeuwarden 11 januari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:135 (Peuter valt in vijver);Hof Amsterdam 6 juli 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2008 (Bran
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid Asser Sieburgh 6 -IV 2019/204 -239Deventer: Kluwer 2019 (vijftiende druk); Cees van Dam, Aansprakelijkheidsrecht , derde druk Den Haag: Boom Juridisch 2020/701 -706 Nw druk Hartlief c.s. Schadevergoeding, negen
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid 2022 Hoekzema (2016) De artikelen 6:173 en 6:174 BW regelen de aansprakelijkheid voor de onbekendheid met het gebrek. De bekendheid met het gebrek wordt voorondersteld. Onbekendheid met het gebrek en het daardo
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid 2022 Hoekzema (2016): ‘Het gaat er hierbij (tenzij -clausule) niet om dat wordt vastgesteld of de betreffende bezitter toerekenbaar onrechtmatig zou hebben gehandeld in de bedoelde hypothetische situatie. De be
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid 2022 Hoekzema (2016) ‘De tenzij -formule is niet bedoeld als regel van bewijslastverdeling, maar –als gezegd - om de essentie van de omvang van de aansprakelijkheid tot uitdrukking te brengen, p. 81Anders: Ass
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid 2022 16 Hoekzema /Oldenhuis (2019): ‘Voor aansprakelijkheid is niet nodig dat wordt vastgesteld dat de aangesprokene zelf onrechtmatig heeft gehandeld of een verwijt kan worden gemaakt’ (RM 2019/1,nr.5).
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid 2022 Hoekzema /Oldenhuis (2019): ‘Onder omstandigheden kan een beroep op overmacht worden gedaan, maar die mogelijkheid is beperkt doordat de onbekendheid met het gebrek wordt voorondersteld en aansprakelijkhei
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid 2022 Nw druk van Asser - Sieburgh (2019) Ook Sieburgh worstelt met de begrenzing van 6:173/174. ‘Soms pas je Kelderluikfactoren toe, maar soms ook niet’.18
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid 2022 Asser -Sieburgh (2019), nr.218 en 236a ‘Dit systeem staat er niet aan in de weg dat onder omstandigheden de norm ter vaststelling van de gebrekkigheid van een zaak overeenkomt met die ter vaststelling van
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid 2022 Indien de gebrekkigheid van de opstal wordt beoordeeld aan de hand van hetgeen aan onderhoud en maatregelen van de bezitter van de opstal verwacht kan worden, reikt de kwalitatieve aansprakelijkheid niet ve
 • Op de grens van OSV0 en onrechtmatigheid 2022 A -S /236a één pot nat??‘Bovendien miskent de parafrasering dat de aard van de aansprakelijkheid op grond van art. 6:173 en 6:174 BW meebrengt dat zij ook kan bestaan buiten het hypothetisch onrechtmatig
 • 6:173/174 naast 6:162 BW Hof Den Haag 6 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1743 (Lekke stortbak in appartementscomplex );
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:GHDHA:2022:1743:Toiletten behoren geen scheur in het waterreservoir te hebben waardoor een aanzienlijke hoeveelheid water uit het waterreservoir kan lekken. De kans op verwezenlijking van gevaar – in dit geval een lekk
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:GHDHA:2022:1743:Daarbij komt dat, anders dan in het Wilnis -arrest (en de overige door [verweerster] genoemde uitspraken), het hier niet een openbare opstal of een voor het publiek toegankelijke ruimte betreft, maar ee
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:GHDHA:2022:1743:Er is immers geen sprake van een situatie waarin rekening moet worden gehouden met onoplettende of onvoorzichtige gebruikers waarbij veiligheidsmaatregelen of waarschuwingen voor bijzondere gevaren nod
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:GHDHA:2022:1743:O ok als moet worden aangenomen - zoals [verweerster] heeft betoogd - dat het hier gaat om een spontane scheurvorming in het toilet die niet is terug te voeren op aantoonbare nalatigheid van [verweerst
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:GHDHA:2022:1743:Het hof betrekt daarbij de achterliggende gedachte van de wetgever dat op de benadeelde niet het risico mag komen te rusten dat de oorzaak van het gebrek in de opstal niet of nauwelijks achterhaald kan
 • 6:173/174 naast 6:162 BW Rb. Gelderland 16 februari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2040 (Stukadoor valt tijdens zijn werkzaamheden in een woonhuis van zijn trap):Tijdens de werkzaamheden is de trap iets verschoven, waardoor de linkerpoot van de trap door éé
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:RBGEL:2021:2040 : dat de opstal niet voldoet aan de eisen die in de gegeven omstandigheden, namelijk de wetenschap dat iemand daar werkzaamheden moet verrichten, daaraan gesteld mogen worden, omdat er gaten in de vloe
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:RBGEL:2021:2040 : Volgens [naam verzoeker] hebben [verweerder 1] en [verweerder 2] hem niet gewezen op en gewaarschuwd voor de gaten in de vloer en de functie van de her en der op stucloper met ducttape aangebrachte k
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:RBGEL:2021:2040 : Bij het antwoord op de vraag of de woning voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, komt het aan op de - naar objectieve maatstaven te beantwoorden - vraag of de o
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:RBGEL:2021:2040 : Deze maatstaven komen overeen met de criteria die door de Hoge Raad zijn geformuleerd in het Kelderluikarrest van 5 november 1965 (ECLI:NL:HR:1965:AB7079), zoals volgt uit het arrest van de Hoge Raad
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:RBGEL:2021:2040 : Van [naam verzoeker] als (ingehuurde) professionele partij bij een verbouwing mag in beginsel verwacht worden dat hij bij het uitvoeren van werkzaamheden bedacht is op onvolkomenheden en obstakels. Di
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:RBGEL:2021:2040 :
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:RBGEL:2021:2040 : Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het antwoord op de vraag of [verweerder 1 ] [naam verzoeker] bij aanvang van de werkzaamheden op de bovenverdieping heeft gewaarschuwd voor de gaten in de vlo
 • 6:173/174 naast 6:162 BW Hof 's -Hertogenbosch, 12 juli 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2345 , VR 2022/172( Gebrekkige kart):Volgens X was zowel zijn kart als de kartbaan gebrekkig. Zo functioneerden de remmen van de door hem bestuurde kart niet en ontbraken
 • 6:173/174 naast 6:162 BW ECLI:NL:GHSHE:2022:2345 : Het hof stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dát de rem van de kart defect was. Beoordeeld dient te worden of met voldoende zekerheid als vaststaand kan worden aangenomen dat dit defect r

sluiten -

meer info +

Actualiteiten letselschade | najaar | deel 2 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

donderdag 01-12-2022 | 14:10 uur - 15:10 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma deel 2 en deel 4I. Corona en werkgeversaansprakelijkheid II. Werkgever, corona, contractuele vaccinatieplicht en privacy III. SVI en causaliteit IV. Shockschade, schokschade, affectieschade 2.0 V. Rekenrente en belastingschade VI. Varia wa
 • Vermelde ECLI -nummers  HR 8 juli 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1045, NJ 1994/210 (Hoogenboom/Unigarant)  HR 26 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9666, NJ 2001/597 m. nt. W.D.H. Asser (Weststrate/De Schelde)  HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8369 (Uni
 • Vermelde ECLI -nummers  Hof Arnhem -Leeuwarden, 20 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6258  Hof Amsterdam 6 oktober 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2852  Hof ‘s -Hertogenbosch 25 oktober 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3691  Hof Amsterdam 31 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:
 • I. Corona en werkgeversaansprakelijkheid
 • Yvonne Waterman over werkgeversaansprakelijkheid voor werknemer met Covid -19
 • Voorbeelden

 • Lusan Derksen: Prikken, pressie, privacy De zorgplicht van de werkgever jegens (on)gevaccineerde werknemersZij snijdt de volgende aspecten kwesties aan:
 • ECLI:NL:RBMNE:2021:51
 • ECLI:NL:RBMNE:2021:51 r.o. 4.9. ‘De kantonrechter is voorshands van oordeel dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje in de panden van werkgever 2 legitieme doelen dient. Ten eerste is werkgever als werkgever wettelijk verplicht de individu
 • ECLI:NL:RBMNE:2021:51 … Ten tweede heeft werkgever haar bedrijfsbelang te beschermen, omdat zij onder meer een loondoorbetalingsverplichting heeft bij ziekte, in dat kader heeft werkgever gesteld dat zij naar schatting niet alleen 1000 productie -uren
 • ECLI:NL:RBMNE:2021:51 … Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, is het een maatschappelijk aanvaardbaar middel. De kantonrechter houdt het er voorlopig voor dat het dragen van een mondkapje gedurende de coronapandemie aan de veil
 • ECLI:NL: RBAMS:2021:7321
 • Terug naar Yvonne Waterman
 • ECLI:NL:RBROT:2021:5704
 • ECLI:NL:RBROT:2021:5704 Wat stond er wel in: “ Met een inzittendenverzekering verzekert u uzelf en uw passagiers tegen schade door een verkeersongeluk .” De vraag is wat de SVI dekt als er mogelijk een andere oorzaak is dan alleen het verkeersongeluk.
 • r.o. 4.7.‘Gelet op het voorgaande kan uit de SVI niet de door Allianz voorgestane causaliteitsmaatstaf volgen. Daarbij is van belang dat de SVI een consumentenovereenkomst is. Dit brengt mee dat voor een verzekeringnemer bij de totstandkoming van de o
 • …geval duidelijk en begrijpelijk moet zijn geweest welke schade de SVI dekt en dat onduidelijkheid daarover niet ten nadele van de verzekeringnemer mag strekken. Door Allianz zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat de door haar
 • r.o. 4.8.‘Allianz heeft ter zitting gesteld dat zij zich er subsidiair mee verenigt dat – indien de verzekeringsovereenkomst onvoldoende aanknopingspunten biedt voor de beantwoording van de causaliteitsvraag – wordt aangesloten bij de causaliteitsmaat
 • r.o. 4.9. ‘Art. 6:98 BW bepaalt dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en v
 • ‘Aldus wordt de maatstaf mede bepaald door ‘de aard van de aansprakelijkheid’. Die aansprakelijkheid berust in dit geval niet op een onrechtmatige daad of een andere wettelijke verplichting tot schadevergoeding, maar op een verzekeringsovereenkomst. Di
 • ‘Ook bij de afwikkeling van schade die meer dan één oorzaak heeft, terwijl niet elke oorzaak gedekt is, is de inzet eerst en vooral, aan de hand van (inhoud en strekking van) de verzekeringsovereenkomst en zo nodig met behulp van een normatieve causalit
 • Vergeet u niet de toetsvragen te beantwoorden! PAUZE
 • IV. Shockschade, schokschade, affectieschade 2.0
 • Vader ziet zijn dochtertje in mortuarium, deels waren de gevolgen van de val nog te zien. Advocaat vader stelt: “Van een vader kan en mag niet worden gevergd dat hij geen afscheid neemt, zoals werd gesuggereerd. Ook niet na een gruwelijke dood. Zo’n ei
 • ‘Iemand die een ander door zijn onrechtmatige daad doodt of verwondt, kan – afhankelijk van de omstandigheden waaronder die onrechtmatige daad en de confrontatie met die daad of de gevolgen daarvan, plaatsvinden – ook onrechtmatig handelen jegens degen
 • ECLI:NL:HR:2022:958 ‘Gezichtspunten die een rol spelen bij de beoordeling van de onrechtmatigheid jegens degene bij wie een hevige emotionele schok is teweeggebracht als hiervoor bedoeld (hierna: het secundaire slachtoffer) zijn onder meer:
 • ECLI:NL:HR:2022:958 ‘De feitenrechter moet aan de hand van onder meer deze gezichtspunten in hun onderlinge samenhang beschouwd van geval tot geval beoordelen of sprake is van onrechtmatigheid, waarbij niet op voorhand aan een van deze gezichtspunten
 • ECLI:NL:HR:2022:958 ‘Het recht op vergoeding van schade die is veroorzaakt door het onrechtmatig teweegbrengen van een hevige emotionele schok is – zoals hiervoor in 3.4 reeds overwogen – beperkt tot de schade die volgt uit geestelijk letsel. Voor de
 • ECLI:NL:HR:2022:958 ‘Dit brengt mee dat als de rechter op grond van een rapportage van een ter zake bevoegde en bekwame deskundige – waarbij gedacht kan worden aan een ter zake bevoegde en bekwame psychiater, huisarts of psycholoog – tot het oordeel k

sluiten -

meer info +

Actualiteiten letselschade | najaar | deel 3 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

donderdag 01-12-2022 | 15:25 uur - 16:25 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Frame Onderlinge samenhang binnen afd. 6.3.2.
 • Frame In hoeverre bestaat er samenhang tussen 6:171 en 6:181?6:171 =Complexiteit m.b.t. personen;6:181=complexiteit m.b.t. zaken; 6:181 komt in elke codificatie voor; art. 6:171 in geen enkele….
 • Art.171/181/170 Indien een zelfstandige de facto als een ondergeschikte opereert, passen we zo veel als maar mogelijk is de voordelen die verbonden zijn aan ondergeschiktheid, toe op de niet - ondergeschikte.
 • Art.171/181/170 De restrictieve uitleg van art. 6:181 werd beïnvloed door de restrictieve uitleg van art. 6:171BWZie bijvoorbeeld de rechtspraak m.b.t. Legionellaramp:Rb. Alkmaar 12 december 2002, ECLI:NL:RBALK:2002:AF1817 (Legionella) Hof Amsterdam
 • Art.171/181/170 Samenhang tussen 6:181 en 6:170:Functionele zeggenschap.Dat komt vooral terug in de recente rechtspraak over ongelukken met paarden.
 • 171 Inventarisatie 6:171 BW:Rb. Den Haag 16 februari 2022,ECLI:NL:RBDHA:2022:1603 (Schade kwekerij);Hof Arnhem Leeuwarden23 nov 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:10862:Rb. Noord -Nederland 22 september 2021, E CLI:NL:RBNNE:2021:4319( Cobblestones ); Rb. Rot
 • 171 *Hof Den Bosch 23 augustus 2022, ECLI:NL:GHSHE: 2022:2909, JA 2022/116 (Fouten van deurwaarders en fouten van het deurwaarderskantoor);*Hof Arnhem -Leeuwarden 24 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:4188, AR - Updates.nl 2022 -0593,PS -Updates.nl 2022 -03
 • 6:170/171 ECLI:NL:RBNNE:2021:4319 (Cobblestones ) X heeft een barbecuedemonstratie gegeven voor de ingang van de winkel van Welkoop . X had daartoe op 11 mei 2017 per e -mail de bedrijfsleider van Welkoop benaderd met een voorstel. Voor het houden va
 • 6:170/171 ECLI:NL:RBNNE:2021:4319 (Cobblestones ) X heeft de gevulde vuilniszak omstreeks 17.15 uur afgegeven aan een werknemer van Welkoop , de werknemer heeft de vuilniszak weggezet bij het andere bedrijfsafval in het inpandige magazijn van Welkoop
 • 6:170/171 ECLI:NL:RBNNE:2021:4319 (Cobblestones ) X geeft de restanten aan een medewerker van Welkoop , die de vuilniszak in het magazijn plaatst. Vervolgens breekt er brand uit in het bedrijfspand. Schade aan omliggende panden. Eisers spreken Welkoo
 • 6:170/171 ECLI:NL:RBNNE:2021:4319 (Cobblestones ) De rechtbank is van oordeel dat Welkoop en [gedaagde] kunnen worden beschouwd als een zekere eenheid in de zin van genoemd arrest, alsmede dat sprake is van het uitoefenen van activiteiten door [gedaa
 • 6:170/171 ECLI:NL:RBNNE:2021:4319 (Cobblestones ) Uit de stellingen van partijen volgt dat X eerder een demonstratie had gegeven met de Cobb -barbecue (bij het Welkoopfiliaal in Vries), zodat zij geacht moet worden met de door de fabrikant opgestelde
 • 171 ECLI:NL:RBDHA:2022:1603 (Schade kwekerij)Zijn de exploitant van een kas en haar opdrachtgever aansprakelijk uit hoofde van een onrechtmatige daad voor een tripsenplaag in de buurkas ? Tripsenplaag . Moet een kweker als hij zo’n plaag in zijn kas
 • 6:171 15ECLI:NL:RBDHA:2022:1603 (Schade kwekerij):Rijk Zwaan heeft voor de teelt van de spinazie en sla [gedaagde 2] ingeschakeld. Zij heeft zich bemoeid met de teelt van de spinazie waar het in deze procedure over gaat door toezicht te houden op de
 • 6:171 Van belang is ook:Hof Arnhem Leeuwarden23 nov 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:10862:(eenheidsvereiste t.a.v. hypotheekadviseur,die onder de vlag van de AFM - vergunning van een ander handelt)16
 • 6:171 ECLI:NL:GHARL:2021:10862:Door [naam1] feitelijk onder haar vergunning te laten werken, werd Hypotheek -Drachten verantwoordelijk voor de advisering in de zin van de Wtf door [naam1] . Zou dat anders zijn, dan zou daarmee de bescherming die de W
 • 6:171 ECLI:NL:PHR:2022:211 ‘(Aansprakelijkheid handelen deurwaarder)’. Het beroep op de art. 6:170 en 6:171 BW heeft het hof ongegrond geoordeeld omdat de sekwester en de gerechtsdeurwaarder geen ondergeschikten zijn van ABN AMRO ( rov . 5.12 en 5.13)
 • 6:171 ECLI:NL:HR:2022:1110Naar vaste rechtspraak bestaat ingeval beslag wordt gelegd voor een vordering die achteraf geheel ongegrond blijkt, een risicoaansprakelijkheid van de beslaglegger . De opvatting van het onderdeel dat deze risicoaansprakeli
 • 6:171 Hof Den Bosch 23 augustus 2022, ECLI:NL:GHSHE: 2022:2909, JA 2022/116 (Fouten van deurwaarders en fouten van het deurwaarderskantoor).
 • 6:171 ECLI:NL:GHSHE: 2022:2909:Voor fouten van de deurwaarder is de deurwaarder zelf ex art 6:162 aansprakelijk. Art. 6:171 (opdrachtgever)blijft buiten toepassing, ook de Babbel -constructie (6:162).
 • 6:171 ECLI:NL:GHSHE: 2022:2909, Wordt de fout gemaakt door een medewerker van het deurwaarderskantoor, dan is 6:170 dan wel 6: 162 van toepassing op dat kantoor.Het advocatenkantoor is aansprakelijk op basis van 6:76 jegens de client die door de fout
 • 6:171 ECLI:NL:GHARL:2022:4188 (Hoofdaannemer niet aansprakelijk op grond van art. 7:658 lid 4; mogelijk wel op basis van art. 6:171 BW).Current BV ----- Dcd X X, werknemer in dienst bij Dcd , heeft in opdracht van Current BV graafwerkzaamheden verri
 • 6:171 ECLI:NL:GHARL:2022:4188:De kantonrechter wijst de vorderingen van X tegen Dcd toe, maar die tegen Current BV af. In appel gaat het om de vraag of ook Current BV aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval.Ten aanzien van art. 6:171 BV ste
 • 6:171 ECLI:NL:GHARL:2022:4188:’het tweede vereiste’ (bij 171..) dus of [appellant] de werkzaamheden heeft verricht in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van Current BV,
 • 6:171 ECLI:NL:GHARL:2022:4188:Current heeft zelf geen mensen in dienst die zich bezighouden met graafwerkzaamheden en het leggen van kabels. Haar medewerkers hebben daarvoor ook niet de kennis en kunde en Current beschikt ook niet over het daarvoor n
 • 6:171 ECLI:NL:GHARL:2022:4188:Die monteurs gaan pas aan het werk na afronding van de eerste fase. Het kan zijn dat er al monteurs van Current aanwezig zijn wanneer er nog gegraven of gelegd wordt, maar die monteurs kunnen pas beginnen met het aanslui
 • 6:171 ECLI:NL:GHARL:2022:4188:
 • 171 ECLI:NL:GHARL:2022:4188:Volgens Current is de aansprakelijkheid van artikel 6:171 BW niet aan de orde, omdat het daar gaat om schade die is veroorzaakt door een niet - ondergeschikte aan een derde. Appellant is geen derde, volgens Current . Het h
 • 171 ECLI:NL:GHARL:2022:4188:Verder is bij gelegenheid van de mondelinge behandeling gebleken dat Current ervoor zorgt dat de onderaannemers die de werkzaamheden in de eerste fase verrichten, waaronder Dcd , tekeningen krijgen waarop is aangegeven waa
 • 171 ECLI:NL:GHARL:2022:4188:Gelet op al deze omstandigheden werden de door Dcd in opdracht van Current uitgevoerde werkzaamheden betreffende het graven van sleuven en het daarin leggen van de kabels uitgevoerd ter uitoefening van het bedrijf van Cur

sluiten -

meer info +

Actualiteiten letselschade | najaar | deel 4 (webinar)

prof. mr. Fokko Oldenhuis | mr. John van der Wouden

donderdag 01-12-2022 | 16:40 uur - 17:40 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • IV. Shockschade, schokschade, affectieschade 2.0
 • Vader ziet zijn dochtertje in mortuarium, deels waren de gevolgen van de val nog te zien. Advocaat vader stelt: “Van een vader kan en mag niet worden gevergd dat hij geen afscheid neemt, zoals werd gesuggereerd. Ook niet na een gruwelijke dood. Zo’n ei

 • ‘Iemand die een ander door zijn onrechtmatige daad doodt of verwondt, kan – afhankelijk van de omstandigheden waaronder die onrechtmatige daad en de confrontatie met die daad of de gevolgen daarvan, plaatsvinden – ook onrechtmatig handelen jegens degen
 • ECLI:NL:HR:2022:958 ‘Gezichtspunten die een rol spelen bij de beoordeling van de onrechtmatigheid jegens degene bij wie een hevige emotionele schok is teweeggebracht als hiervoor bedoeld (hierna: het secundaire slachtoffer) zijn onder meer:
 • ECLI:NL:HR:2022:958 ‘De feitenrechter moet aan de hand van onder meer deze gezichtspunten in hun onderlinge samenhang beschouwd van geval tot geval beoordelen of sprake is van onrechtmatigheid, waarbij niet op voorhand aan een van deze gezichtspunten
 • ECLI:NL:HR:2022:958 ‘Het recht op vergoeding van schade die is veroorzaakt door het onrechtmatig teweegbrengen van een hevige emotionele schok is – zoals hiervoor in 3.4 reeds overwogen – beperkt tot de schade die volgt uit geestelijk letsel. Voor de
 • ECLI:NL:HR:2022:958 ‘Dit brengt mee dat als de rechter op grond van een rapportage van een ter zake bevoegde en bekwame deskundige – waarbij gedacht kan worden aan een ter zake bevoegde en bekwame psychiater, huisarts of psycholoog – tot het oordeel k
 • ECLI:NL:HR:2022:958
 • ECLI:NL:HR:2022:1250
 • Mallorcazaak ECLI:NL:RBMNE:2022:4621

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

prof.mr.-Fokko-Oldenhuis.jpg
prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht

Bekijk profiel
mr.-John-van-der-Wouden.jpg
mr. John van der Wouden

advocaat Maarten Tromp advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie