Actuele civiel rechtelijke uitspraken bij de Hoge Raad | december

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 15-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

donderdag 15-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Cassatie

Aanmelden

Programma

Actuele civiel rechtelijke uitspraken bij de Hoge Raad | december | deel 1 (webinar)

mr. Jan Wouter Alt | mr. Arjan van den Steenhoven

donderdag 15-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Mr Jan Wouter Alt
 • HR 4 november 2022,ECLI:NL:HR:2022:1580 Olympus/CAI c.s. 3.2 Art. 2:350 lid 2 BW bepaalt dat de rechtspersoon tegen de verzoeker een eis kan instellen bij de ondernemingskamer tot vergoeding van de schade die hij ten gevolge van het verzoek tot enquête l
 • HR 4 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1579 3 Beoordeling van het middel3.1Het middel richt klachten tegen het oordeel van het hof dat het privaatrecht de Staat c.s. niet de mogelijkheid biedt om, in een geval waarin het belastingrecht geen mogelijkheden (m
 • HR 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1599 3 Beoordeling van het middel 3.1.1 Onderdeel 1 van het middel klaagt onder meer dat het hof de devolutieve werking van het hoger beroep heeft miskend door in ro v. 3.1 te oordelen dat tussen partijen in hoger ber
 • HR 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1575 ( Xella II -1) 3.2.1Bij de beoordeling van het onderdeel wordt het volgende vooropgesteld.3.2.2In zijn prejudiciële beslissing in de zaak Xella (zie hiervoor in 2.1) heeft de Hoge Raad onder meer overwogen: “2.
 • Xella II - 2 3.2.3Art. 7:673e lid 1 BW moet, voor zover betrekking hebbend op de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbe idsongeschiktheid, als volgt worden uitgelegd. Indien is voldaan aan de voorwaarden genoemd in lid 1, aanhef e
 • HR 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1576 ( Xella III) 4.1De onderdelen I en II van het middel zijn gericht tegen de rov. 7.3 -7.6 van de bestreden beschikking. Volgens onderdeel I heeft het hof ten onrechte beslist (i) dat een werkgever op grond van de
 • HR 18 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1702 ( Netjets I) 2.3Het hof heeft de beschikking van de kantonrechter vernietigd en de zaak teruggewezen naar de kantonrechter om op de hoofdzaak teworden beslist. Daartoe heeft het hof, samengevat en voor zover in c
 • Netjets II 3 Beoordeling van het middel 3.1.1 Onderdeel 1 van het middel bevat de klacht dat onjuist is de beslissing van het hof (in rov. 3.7) dat niet van belang is dat de ‘home base’ op verzoek van de werknemer kan worden gewijzigd. Het hof heeft daar
 • HR 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1726 (KPN/Highpoint II)3.1 Het middel klaagt in de eerste plaats dat de rechtbank een onjuiste lezing heeft gegeven aan rov. 3.5.2 van het arrest van de Ho ge Raad van 14 februari 2020, door (in rov. 5.3) te oordelen
 • HR 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1759 (Int. Flavors I) 3.1Hoewel het incidentele beroep voorwaardelijk is ingesteld, zal de Hoge Raad dit beroep eerst behandelen, omdat het de verste str ekking heeft. 3.2.1Onderdeel 2 van het middel richt zich teg
 • Int. Flavors II 4 Beoordeling van het middel in het principale beroep4.1.1Onderdeel 1 van het middel klaagt dat het hof een onjuiste maatstaf heeft aangelegd door (in rov. 5.23) te overwegen dat een wer knemer slechts dan in strijd handelt met de verp

sluiten -

meer info +

Actuele civiel rechtelijke uitspraken bij de Hoge Raad | december | deel 2 (webinar)

mr. Jan Wouter Alt | mr. Arjan van den Steenhoven

donderdag 15-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Mr Arjan van den Steenhoven
 • Onderwerpen ECLI:NL:HR:2022:1725 bewijsrecht ECLI:NL:HR:2022:1740 zekerheid kosten ECLI:NL:HR:2022:1758 twee conclusieregel ECLI:NL:HR:2022:1724 nihilbeding alimentatie
 • Bewijsrecht ECLI:NL:HR:2022:1725 Dwingende bewijskracht schriftelijke verklaring waarin diefstal bitcoins wordt erkend? Art. 157 lid 2 Rv Verhouding tot regeling schuldbekentenis art. 158 Rv?
 • Bewijsrecht ECLI:NL:HR:2022:1725 Passeren aanbod getuigenbewijs; tegenbewijs.Art. 149 Rv – onvoldoende gemotiveerd betwist Art. 150 Rv – bewijslastverdeling Art. 151 lid 2 Rv – tegenbewijs
 • Zekerheid proceskosten ECLI:NL:HR:2022:1740 Art. 224 – cautio judicatum solvi Indien zonder woonplaats of gewone verblijplaats in Nederland, op vordering pij
 • Zekerheid proceskosten ECLI:NL:HR:2022:1740 Tenzij:- Verdrag of verordening - Executie mogelijk in buitenland (verdrag, vo, etc ) - Verhaal in Nederland mogelijk - Effectieve toegang tot rechter belemmerd
 • Zekerheid proceskosten ECLI:NL:HR:2022:1740 Uitzondering ogv Vriendschapsverdrag Nederland -Colombia? (1 mei 1829)Uitleg Vriendschapsverdrag aan de hand van artt . 31 -33 Weens Verdragen Verdrag: te goeder trouw overeenkomstig gewone betekenis terme
 • Zekerheid proceskosten ECLI:NL:HR:2022:1740 HR: uitleg verdrag leidt niet tot toepassing uitzondering ogv art. 224 lid 2 Rv.Einde oefening? NeenHof moest onderzoeken of geboden alternatief voor bankgarantie ook voldeed; art. 6:51 Rv
 • Twee conclusie regel ECLI:NL:HR:2022:1758 In beginsel strakke regel:Alle bezwaren tegen uitspraak eerste aanleg in het eerste daarvoor in aanmerking komende processtuk.Later is in beginsel te laat
 • Twee conclusie regel ECLI:NL:HR:2022:1758 Uitzonderingen:- Ondubbelzinnige instemming wederpartij - Onverkorte toepassing in strijd met goede procesorde - Bijzondere aard procedure
 • Twee conclusie regel ECLI:NL:HR:2022:1758 Nieuwe stellingen later in procedure (bij mondelinge behandeling) kunnen een nieuwe grief bevatten.Daarop inhoudelijk reageren zonder voorbehoud kan worden gezien als “ondubbelzinnige instemming”!
 • Twee conclusie regel ECLI:NL:HR:1758 Nieuwe stellingen later in procedure (bij mondelinge behandeling) kunnen een nieuwe grief bevatten.Daarop inhoudelijk reageren zonder voorbehoud kan worden gezien als “ondubbelzinnige instemming”!Onderscheid tuss
 • Nihilbeding alimentatie ECLI:NL:HR:1724 Cassatie in het belang der wetIngesteld door Procureur -Generaal Geen gewoon rechtsmiddel staat (meer) open
 • Nihilbeding alimentatie ECLI:NL:HR:2022:1724 Rechtsontwikkeling en bewaking rechtseenheidVerdeeldheid in literatuur en jurisprudentieZaaksoverstijgend belang
 • Nihilbeding alimentatie ECLI:NL:HR:2022:1724 Voordracht tot cassatie in het belang der wet, vergelijkbaar met cassatiemiddelVordering dat HR bestreden uitspraak zal vernietigen“en zal verstaan dat de vernietiging geen nadeel zal toebrengen aan de do
 • Nihilbeding alimentatie ECLI:NL:HR:20221724 Geen schriftelijke toelichting, geen conclusie PGMogelijk wel input partijen en derden (belangenorganisaties etc )
 • Nihilbeding alimentatie ECLI:NL:HR:2022:1724 ECLI:NL:PHR:2022:457 ( Lückers ) Nihilbeding alimentatie in huwelijkse voorwaarden nietig?Aanpassen aan ontwikkelingen in maatschappij sinds HR 7 maart 1980 en HR 12 januari 1996
 • Nihilbeding alimentatie ECLI:NL:HR:2022:1724 Notariële praktijk huwelijkse voorwaardenVerschillende beslissingen feitenrechters (beroep op nietigheid soms in strijd met redelijkheid en billijkheid)Discussie en ontwikkeling in literatuur
 • Nihilbeding alimentatie ECLI:NL:HR:2022:1724 Conlusie PG, randnr 2.4: Belang van de rechtsontwikkeling en rechtseenheidbij uitspraken HR expliciet benoemd
 • Nihilbeding alimentatie ECLI:NL:HR:2022:1724 Conlusie PG, randnr 2.4: Belang van de rechtsontwikkeling en rechtseenheidbij uitspraken HR expliciet benoemdZeer uitgebreide uiteenzetting waarom volgens PG voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst geldig
 • Nihilbeding alimentatie ECLI:NL:HR:2022:1724 HR doet zeer kort af:Komt niet terug van arresten uit 1980 en 1996 en legt wijziging van het recht ter zake neer bij de wetgever ( rov 3.3) Wetgever heeft recent van dergelijke wijziging afgezien

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

JanWouterAlt_800x600_D_IMG_1199.jpg
mr. Jan Wouter Alt

advocaat Alt Kam Boer advocaten

Bekijk profiel
Arjan-van-den-Steenhoven-Doek.jpeg
mr. Arjan van den Steenhoven

advocaat Salomons Beelaerts Advocaten

Bekijk profiel