Civiel jeugdrecht

PO punt(en): 8

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 08-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

dinsdag 08-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Aanmelden

Programma

De ongeboren vrucht | Positie minderjarige | Uithuisplaatsing | Gedeeltelij... (webinar)

mr. Leo Hendriks

dinsdag 08-03-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ondertoezichtstelling
 • Overzicht uitspraken: Positie minderjarige
 • Uithuisplaatsing
 • Gedeeltelijke gezagsuitoefening
 • Overzicht uitspraken: Gezagbeëindiging
 • Spoedmaatregelen
 • Overzicht uitspraken: Schorsing van het gezag

Lees meer

sluiten -

meer info +

De ongeboren vrucht | Meerderjarigheidsverklaring | Wvggz | Verplichte anti... (webinar)

mr. Leo Hendriks

dinsdag 08-03-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Meerderjarigheidsverklaring CBS
 • Meerderjarig worden tijdens een procedure
 • Wvggz
 • Eigen dossiers
 • Verplichte anticonceptie
 • Abortus

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten civiel jeugdrecht | Verhuizing | Gezinsadvocaat | Wetsvoorste... (webinar)

mr. Leo Hendriks

dinsdag 07-06-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wetsvoorstellen
 • Verhuizing
 • Gezinsadvocaat
 • Varia

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten civiel jeugdrecht | Omgangsrecht grootouders | Omgangsonderto... (webinar)

mr. Leo Hendriks

dinsdag 07-06-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Omgangsondertoezichtstelling
 • Omgangsrecht grootouders
 • Verhuizingen / verhuiscriteria / verhuisperikelen / vakantie / verhuizing en gezag
 • Omgangsrecht na partnerdoding

sluiten -

meer info +

Verzoeker, belanghebbende en informant | Procesreglement | Verzoeker | In... (webinar)

mr. Leo Hendriks

dinsdag 06-09-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

September 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verzoeker
 • Procesreglement
 • Informele rechtsgang
 • Wraking

sluiten -

meer info +

Verzoeker, belanghebbende en informant | Belanghebbende | Wraking | Informa... (webinar)

mr. Leo Hendriks

dinsdag 06-09-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

September 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wraking
 • Belanghebbende
 • Informant
 • Betrokkene / anderen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar | deel 1 (webinar)

mr. Leo Hendriks

dinsdag 06-12-2022 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • – Rb Midden -Nederland 17 oktober 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4709 vervallenverklaring; niet goed voorbereid en niet zorgvuldig gemotiveerd) – Rb Noord -Holland 18 december 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:10371 (het is aan de GI om de zorgregeling vorm te geven;
 • – Rb Gelderland 8 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4575 (moeder ontvankelijk, ondanks verkeerde grondslag / rb leest verzoek ex art. :262b als verzoek ex art. 1: 265f lid 2) – Hof Arnhem -Leeuwarden 14 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2921:8788 (schriftelijke
 • M.b.t. vraag of GI zelfstandig door rechter vastgelegde omgangsregeling mag wijzigen:– Rb Midden -Nederland 8 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2755 (:ja) – Rb Zeeland -West -Brabant 5 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4986 (:ja) – Rb Limburg 22 augustus 2017,

 • … vervangster van de gezinsvoogdijwerker heeft weliswaar ter zitting dit nagelaten en bovendien nagelaten het plan, als bedoeld in artikel 1:265k BW, over te leggen.De GI heeft voorgesteld om naar de verslagen in de computer te gaan kijken of om te bell
 • … ( bijvoorbeeld in een voorziening voor pleegzorg), de rechter een omgangsregeling vaststelt en er vervolgens plaatsing in een geheel andere setting volgt (op grond van een nieuwe machtiging). Rechters verschillen van oordeel over de vraag of een gecer
 • Hoewel de door de kinderrechter op grond van artikel 1:265f, tweede lid, BW vastgestelde regeling naar zijn aard in beginsel slechts een tijdelijke regeling lijkt – samenhangende met de uithuisplaatsing – is onduidelijk of deze al dan niet dient te word
 • … kinderrechter een spoedbeslissing kan nemen, dat wil zeggen waarbij kan worden afgeweken van het beginsel van hoor en wederhoor. Toch wordt het schorsingsverzoek in de praktijk door rechtbanken vaak afgedaan als een spoed -c.q. piketbeslissing. Op zic
 • 3. Kan een gecertificeerde instelling op grond van artikel 1:265f BW zelfstandig een eerdere rechterlijke beschikking inzake de verdeling van de zorg -en opvoedingstaken of omgang wijzigen, en zo ja, onder welke omstandigheden?4. Geldt een op grond van
 • Daarbij komt dat art. 1:265e BW het initiatief tot het voorleggen aan de kinderrechter van een verzoek tot gedeeltelijke gezagsuitoefening van het gezag bij de GI legt en niet bij de ouder.Verder bedraagt de termijn waarbij de ouder bij rechter kan opko
 • 5. Geschillenregeling
 • – Wetgever verwacht(e) gebruikmaking in die gevallen dat wet niet in specifieke procedure voorziet ( MvA , Kamerstukken I 2011/12, 329015, C, p. 18), m.n. pleegouders bij overplaatsing binnen 1 jaar en bij geschillen pleegouders – GI over (gewijzigde) o
 • – Hoger beroep niet mogelijk (zie HR 8 april 2016); wel cassatie (art. 807 Rv) – Ter zitting: overeenstemming niet mogelijk? Beproeven van een vergelijk opportuun ( Rb Den Haag 29 januari 2018), oftewel KR moet eerst bemiddelen, daarna beslissing nemen
 • Jurisprudentie – Rb Noord -Holland 17 december 2015 , ECLI:NL:RBNHO:2015:11488 (Wanneer kan c.q. moet beroep gedaan worden op de geschillenregeling ex art. 1:262b BW?) – Rb Amsterdam 24 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1022 (Minderjarige wenst overpl
 • – Rb Amsterdam 25 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6962 (Pleegouder niet -ontvankelijk op verzoek vervallenverklaring aanwijzing, verzoek aangemerkt als geschillenregeling ex art. 1:262b BW) – Hof Den Haag 13 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3526 (Fic
 • – Parket bij de Hoge Raad 22 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:57 (Voorstel A -G tot beantwoording vragen over reikwijdte machtiging uithuisplaatsing in geval van vakantie met pleegouders; kan worden voorgelegd aan de kinderrechter in het kader van de ges
 • “Ik denk dat met name pleegouders gebruik zullen maken van de regeling, bij overplaatsingen van hun pleegkind binnen één jaar en geschillen tussen bureau jeugdzorg (lees: de gecertificeerde instelling) en de pleegouders over een (gewijzigde) omgangsreg
 • … verzoek zoals in casu aan de orde is – daarin niet is opgenomen, dient die rechtsingang naar het oordeel van de rechtbank wel mogelijk te zijn via artikel 1:262b BW . Zulks temeer nu de keuze van de gecertificeerde instelling om de beslissing van Hori
 • Het kernbesluit dat de GI heeft genomen, te weten dat het toekomstperspectief van de minderjarigen niet meer bij moeder ligt, maar bij vader, is een interne beleidsmatige beslissing die heeft geleid tot de verzoeken om de machtiging tot uithuisplaatsing
 • 6. Tuchtrecht voor ( jeugd )professionals - opperen idee n.a.v. zaak Savanna (2005) - programma Professionalisering Jeugdzorg - Jeugdwet m.i.v. 2015; art. 4.1.6 lid 5: amvb ; Besluit Jeugdwet d.d. 5 november 2024: art. 5.2.1: stichting Kwaliteitsregis
 • - gegrond, ongegrond, niet -ontvankelijk - maatregelen : gegrondverklaring zonder maatregel, waarschuwing, berisping, voorwaardelijke schorsing van de registratie met een proeftijd van ten hoogste 1 jaar, schorsing van de inschrijving voor ten hoogste
 • 4) de klager kan niet -ontvankelijk worden verklaard indien dezelfde klacht al is ingediend en/of is beoordeeld door een andere klachtencommissie, tenzij dat handelen de algemene tuchtnorm schendt en het voorportaal beslist dat de klacht een behandeling
 • Jurisprudentie
 • 1. Wetsvoorstellen / nieuwe wetgeving2. Actualiteiten3. Jurisprudentieactualiteiten4. Schriftelijke aanwijzing5. Geschillenbeslechting6. Tuchtrecht voor (jeugd)professionals
 • 1. Wetsvoorstellen / nieuwe wetten
 • 2. Actualiteiten
 • – Klimaatcrisis en kinderrechten – Concept General Comment N0. 26 – kinderrechten en milieu – De dag van de algemene discussie over kinderrechten en alternatieve zorg – Nieuw General Comment : d rechten van het kind in relatie tot de digitale wereld –
 • 3. Jurisprudentieactualiteiten HR, Hof, Rb
 • 4. Schriftelijke aanwijzing
 • Artikel 2641.Op verzoek van een met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder kan de kinderrechter een schriftelijke aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren. Het verzoek heeft geen schorsende kracht, tenzij de k

sluiten -

meer info +

Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar | deel 2 (webinar)

mr. Leo Hendriks

dinsdag 06-12-2022 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-leo-Hendriks-6314.jpg
mr. Leo Hendriks

advocaat Hoven en Selbach Advocaten

Bekijk profiel

Jurisprudentie