Jaaroverzicht personen- en familierecht

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 29-12-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

donderdag 29-12-2022 | 11:15 uur - 12:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Beide sprekers bespreken de belangrijkste ontwikkelingen aangaande het personen- en familierecht in 2022.
In 2 uur weer helemaal up to date.

Aanmelden

Programma

Jaaroverzicht personen- en familierecht | deel 1 (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Koert Boshouwers

donderdag 29-12-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Programma / jurisprudentie
 • Hoge Raad 11 maart 2022 (1) ECLI:NL:HR:2022:349 3.1.2 Het recht op informatie over de eigen (biologische) afstamming is een fundamenteel recht dat wordt beschermd door internationale mensenrechtenverdragen, onder meer door art. 8 van het Europees Ver
 • Hoge Raad 11 maart 2022 (2) ECLI:NL:HR:2022:349 […] Het belang bij bescherming van dit recht wordt niet minder, maar neemt veeleer toe naarmate een persoon ouder wordt.3.1.3 Tegenover het recht van een persoon om te weten van wie hij afstamt, staat h
 • Hoge Raad 11 maart 2022 (3) ECLI:NL:HR:2022:349 […] Indien het recht van een persoon om te weten van wie hij afstamt, botst met het recht van de mogelijke ouder om dat verborgen te houden dan wel niet mee te werken aan een DNA -test, moet volgens de
 • Hoge Raad 13 mei 2022 (1) ECLI:NL:HR:2022:684 3.1.4 Anders dan het hof heeft geoordeeld, bood ook art. 1:253a lid 1 BW de rechtbank niet de bevoegdheid het gezag van de ouders te beëindigen. Art. 1:253a BW bepaalt dat in het geval de ouders gezamenli
 • Hoge Raad 13 mei 2022 (2) ECLI:NL:HR:2022:684 […] Art. 1:253a lid 2 BW bepaalt dat de rechtbank op verzoek van de ouders of een van hen een regeling kan vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Het bepaalde in art. 1:253a BW biedt d
 • Parket bij de HR 11 februari 2022 (1) ECLI:NL:PHR:2022:153 […] Zoals hiervoor […] uiteengezet heeft de HR […] geoordeeld dat een rechter toch gezamenlijk gezag kan toekennen aan beide ouders ook al is sprake van het klem - criterium en met name in de
 • Parket bij de HR 11 februari 2022 (2) ECLI:NL:PHR:2022:153 […] De rechter moet dan de ruimte hebben om, uitgaande van de situatie ten tijde van zijn beslissing, in te schatten welke van de twee kwaden het belang van het kind vermoedelijk het minst za
 • Parket bij de HR 11 februari 2022 (3) ECLI:NL:PHR:2022:153 […] Het belang van het kind fungeert in deze gevallen zelfs als benedengrens. In deze zaak heeft het hof voorts in het slot van rov . 5.9 overwogen dat het niet de bedoeling is dat de vader h
 • Hoge Raad 8 april 2022 ECLI:NL:HR:2022:519De Hoge Raad heeft de klachten over de beschikking van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die beschikking. De Hoge Raad hoeft niet te motivere
 • Hoge Raad 22 april 2022 (1) ECLI:NL:HR:2022:622[…] Uit de rechtspraak van het EHRM moet worden afgeleid dat een persoon die aanspraak kan maken op bescherming van zijn familie - en gezinsleven dan wel zijn privéleven, een en ander zoals voorzien in a
 • Hoge Raad 22 april 2022 (2) ECLI:NL:HR:2022:622 […] 3.1.3 Het hof heeft de hiervoor […] weergegeven maatstaf onderkend (zie rov . 5.5). De overwegingen van het hof kunnen zijn oordeel dat de beslissing van de rechtbank tot voornaamswijziging geen inm
 • Hoge Raad 22 april 2022 (3) ECLI:NL:HR:2022:622[…] Daarvan uitgaand is […] niet van belang dat de man de zoon ten tijde van de beslissing van het hof niet had erkend, dat zijn vaderschap niet gerechtelijk is vastgesteld en dat de man op dat moment nie
 • Hoge Raad 1 april 2022 ECLI:NL:HR:2022:481[…] Gelet op de […] ratio van het betekeningsvoorschrift en het uitgangspunt dat een verzuim moet kunnen worden hersteld, is er geen goede grond om een echtgenoot in diens verzoek tot echtscheiding zonder mee
 • Hoge Raad 25 november 2022 (1) […] 3.3 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 7 maart 1980overwogen dat bij het maken van de in art. 1:158 BW vervatte uitzondering aan de wetgever uitsluitend overeenkomsten voor ogen hebben gestaan die de echtgenoten t
 • Hoge Raad 25 november 2022 (2) […] De Hoge Raad heeft in zijn beschikking van 12 januari 1996 geoordeeld dat er geen reden was om terug te komen van het arrest van 7 maart 1980.3.4 De Hoge Raad ziet geen aanleiding thans wel terug te komen van het arr
 • Hoge Raad 21 oktober 2022 (1) ECLI:NL:HR:2022:14933.1.2 […] In zijn beschikking van 29 maart 1996 heeft de Hoge Raad daarover als volgt overwogen:“[…] in de regeling van artikel 1:159 – die volgens de Memorie vooral strekt tot grotere bescherming van
 • Hoge Raad 21 oktober 2022 (2) ECLI:NL:HR:2022:1493[…] Gezien deze ratio moet worden geoordeeld dat aan het voorschrift niet is voldaan in een geval als het onderhavige, waarin partijen ter terechtzitting mondeling een beding van niet -wijziging hebbe
 • Hoge Raad 21 oktober 2022 (3) ECLI:NL:HR:2022:1493[…] Noch uit art. 1:159 lid 1 BW zelf, noch uit de toelichting daarop volgt dat aan het vereiste dat een niet -wijzigingsbeding schriftelijk moet worden gemaakt, slechts kan worden voldaan door een ge
 • Hoge Raad 21 oktober 2022 (4) ECLI:NL:HR:2022:1493[…] In dit geval is het niet -wijzigingsbeding neergelegd in het gemeenschappelijk verzoekschrift van partijen, dat namens hen is ondertekend door de advocaat die hen beiden vertegenwoordigt en die da
 • Hoge Raad 11 november 2022 (1) ECLI:NL:HR:2022:1614 2.4 Het hof heeft de beschikking van de rechtbank vernietigd voor zover daarin de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en verdeling van de eenvoudige gemeenschap van woning is afgewezen, en ond
 • Hoge Raad 11 november 2022 (2) ECLI:NL:HR:2022:1614 […] Het heeft daartoe, voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen.“5.27 Het hof zal beslissen dat de lasten van de echtelijke woning vanaf de indiening van het inleidend verzoek bij d
 • Hoge Raad 11 november 2022 (3) ECLI:NL:HR:2022:1614 […] Gelet daarop is het redelijk dat ieder van partijen zijn of haar eigen woonlasten voldoet en draagt. Dan gaat het niet alleen om financieringslasten, maar ook om gebruikerslasten als gas, water,
 • Hoge Raad 11 november 2022 (4) ECLI:NL:HR:2022:1614 […] Die aflossingen dienen wel tussen partijen verrekend te worden tot het moment dat de echtelijke woning aan de man is geleverd of totdat de woning is verkocht en geleverd aan een derde, althans v
 • Hoge Raad 14 oktober 2022 (1) ECLI:NL:HR:2022:1458 […] Het hof heeft bij de beoordeling van het verzoek van de man tot ontslag van de vrouw als bewindvoerder getoetst of de vrouw ongeschikt is als bewindvoerder en of is gebleken dat zij de vermogensr
 • Hoge Raad 14 oktober 2022 (2) […] Evenmin is het hof in voldoende mate ingegaan op het standpunt van de man dat door de handelwijze van de vrouw een absolute vertrouwensbreuk tussen hem en de vrouw is ontstaan. Aldus heeft het hof zijn oordeel onvoldo
 • Hoge Raad 15 juli 2022 (1) ECLI:NL:HR:2022:1113 […] Hetgeen hiervoor in 3.1 -3.3 is overwogen brengt mee dat [de man] slechts met toestemming van zijn curator bekwaam was tot het instellen van cassatieberoep tegen de beschikking van het hof […].Uit d
 • Hoge Raad 15 juli 2022 (2) ECLI:NL:HR:2022:1113 […] Uit de processtukken blijkt verder dat de curator op 24 februari 2021 is teruggekomen van haar akkoordverklaring, toen haar duidelijk werd dat deze betrekking had op het instellen van cassatieberoep
 • Hof Arnhem - Leeuwarden 29 maart 2022 (1) ECLI:NL:GHARL:2022:24335.2 Een kind is in een procedure over kinderalimentatie tussen zijn ouders gedurende zijn minderjarigheid materieel belanghebbende. De minderjarige is dan nog niet procesbekwaam en wordt
 • Hof Arnhem - Leeuwarden 29 maart 2022 (2) ECLI:NL:GHARL:2022:24335.11 De man heeft zich omgeschoold en is sinds 2019 vrachtwagen - chauffeur . Zijn inkomen is nu veel lager dan bij [naam1] . Hij heeft dat lagere inkomen na zijn ontslag kunnen aanvulle

sluiten -

meer info +

Jaaroverzicht personen- en familierecht | deel 2 (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Koert Boshouwers

donderdag 29-12-2022 | 11:15 uur - 12:15 uur

December 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Koert-Boshouwers.jpg
mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten

Bekijk profiel
Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel