Webinar

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Op de hoogte blijvenOnderwerpen

 • Is de tussen partijen gesloten overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling een arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 7A:1637a (oud) BW
 • Kwalificeren van een (arbeids)overeenkomst
 • Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken
 • Of een overeenkomst moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst, hangt af van alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien
 • Concurrentiebeding
 • Proeftijdbeding
 • Uitleg concurrentiebeding
 • Schriftelijkheidsvereiste ook van toepassing op relatiebeding
 • Beeindiging met wederzijds goedvinden? Onderzoeksplicht
 • Discrepantie tussen wil en verklaring. Onderzoeksplicht van de werkgever
 • Ontslag; dringende reden; schadevergoeding
 • Dringende reden bij ontbreken van ernstige verwijtbaarheid
 • Ontslag op staande voet door niet naleven ziekteverzuimreglement
 • Billijke vergoeding (art. 7:681 BW) in het arbeidsrecht
 • Ontslag op staande voet en verplichting tot doorbetaling loon
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid werknemer. Aanpassing arbeidsovereenkomst naar de voor haar op medische gronden mogelijke uren
 • Transitievergoeding bij een substantiële vermindering van salaris
 • Kennelijk onredelijk besluit
 • Bezwaren van OR moeten in advies staan
 • Motiveringsplicht
 • Afschaffen ‘pretverlof’ is niet instemmingsplichtig
 • Gebonden werkgever en ongebonden werknemer
 • Geen nawerking AVV (uitzondering?)
 • Bedingvergelijking, geen pakketvergelijking
 • Elk beding strijdig met cao is nietig (?)
 • Gunstiger bepalingen in oude CAO blijven gelden
 • Wijziging beloningsbeleid
 • Instemming
 • Wijziging bedongen arbeid
 • Andere functie
 • Slapende dienstverband
 • Arbeidsovereenkomst ondeelbaar
 • Winstdeling
 • Pensioenregeling
 • Ruime uitleg begrip ‘overdracht`
 • Kenmerkend element
 • Behoud rechten werknemers bij overgang ondernemingen
 • Overgang van onderneming en behoud van identiteit
 • Ontslag en wijziging van arbeidsvoorwaarden na overgang
 • Niet overnemen van bussen staat niet in de weg aan overgang van onderneming
 • Behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen
 • Het begrip
 • Richtlijn van toepassing
 • Huurovereenkomst
 • Subsidiebeëindiging
 • Overgang in twee fasen
 • Gevolgen privatisering
 • Uitleg
 • Geschorste werknemer
 • Loon kan in natura
 • Stimuleringspremie Participatiewet is geen loon
 • Verworven rechten mbt . loonontwikkeling
 • Wanneer moeten overuren worden vergoed?
 • Is er aanspraak op loon bij een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ?
 • Hoe ligt de bewijslast ter zake van (niet) opgenomen vakantiedagen?
 • Wat moet een werkgever doen in het kader van die bewijslevering?
 • Recht op onregelmatigheidstoeslag over opgenomen vrije uren?
 • ATV - dagen zijn geen vakantiedagen
 • Niet-genoten vakantiedagen
 • Samenloopbepaling vakantie- en zwangerschapsverlof
 • Afboeken verlof tijdens ziekte
 • Verval van verlofdagen
 • Bewijs van verlofdagen
 • Verplicht pensioenontslag voor piloten bij 56 jaar
 • Aftopping ontslagvergoeding in sociaal plan
 • Tien jaar verschil met partner | onderscheid op grond van geslacht
 • Uitsluiting AOW’ers van recht op transitievergoeding geen verboden onderscheid naar leeftijd
 • Ongelijke behandeling en goed werkgevershap
 • Verplichtingen na opzegging uitvoeringsovereenkomst
 • Maatstaf wijziging pensioenovereenkomst
 • Verhouding actieven/gewezen deelnemers en gepensioneerden
 • Wijziging onvoorwaardelijke indexatie
 • Aansprakelijkheid pensioenadviseur ingeschakeld door werkgever
 • Ontslag bestuurder vennootschap
 • Ontslag van de statutair bestuurder
 • Ontslagbescherming tijdens ziekte
 • Ziekmelding nadat verzoek tot ontslagvergunning UWV is ontvangen
 • Ontslag tijdens zwangerschap
 • Verzwijging tijdens een sollicitatiegesprek
 • Inhoud van het sollicitatiegesprek
 • Foutieve informatie sollicitatiegesprek
 • Ontslag op staande voet wegens dringende reden
 • 033 Mulder/City Exploitatie