Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Op de hoogte blijvenOnderwerpen

 • Onrechtmatige daad
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders bij faillissement
 • Zekerheidstelling door besloten vennootschap met oog op nemen of verkrijgen aandelen door anderen in haar kapitaal
 • Agioreserve
 • Overeenkomst tussen twee aandeelhouders om in geval van staking van stemmen hun stemrecht uit te oefenen overeenkomstig een van derden in te winnen advies
 • Door algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluit tot inkoop aandelen van enkele van deze aandeelhouders, terwijl in de statuten deze bevoegdheid niet aan de algemene vergadering van aandeelhouders was toegekend
 • OK heeft ten onrechte bij wijze van onmiddellijke voorziening als bedoeld in art. 2:349a lid 2 BW de verdere uitvoering van de LaSalle-transactie opgeschort
 • Gelijke aandeelhoudersrechten; art. 2:92 lid 1 BW verzet zich niet tegen regeling tot toekenning van financiële uitkering aan geregistreerde aandeelhouders mits geen schending van gelijkheidsbeginsel ex art. 2:92 lid 2
 • Agenderingsrecht van aandeelhouders (art. 2:114a BW)
 • Kan het indienen van een verweerschrift worden gezien als vertegenwoordiging van de rechtspersoon
 • Verantwoordelijkheid individuele bestuurder
 • Besluitvorming aandeelhouders buiten vergadering
 • taakvervulling bestuur en individuele bestuurder
 • Het ontslag van de statutair directeur volgens de ‘15 april’ arresten
 • Tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheid
 • Beperking van de bevoegdheid van de directeuren ener NV met externe werking
 • Tegenstrijdig belang tussen rechtspersoon en commissaris
 • Tegenstrijdig belang, aandeelhoudersbesluit
 • Vaststelling beloning commissaris die werkzaamheden als bestuurder verricht
 • De bijzondere zorgvuldigheidsplicht
 • Bijzondere informatierechten
 • Zorgplicht bij tegenstrijdig belang
 • Dividendbeleid
 • Emissie van aandelen
 • Interne bestuurdersaansprakelijkheid
 • Het vennootschapsbelang
 • Aansprakelijkheid en het vennootschapsbelang
 • De systematiek van 138/248 lid 2 BW
 • Van binnen komende oorzaak
 • Het nalaatverwijt
 • Turboliquidatie
 • Matiging
 • Beklamel
 • Twee categorieën
 • Wetenschap bestuurder
 • Wetenschap crediteur
 • Mededelingsplicht
 • Aansprakelijkheid moeder
 • Risicovolle concernstructuur
 • Onrechtmatige daad van een aandeelhouder van debiteur jegens een derde
 • Aansprakelijkheid moedermaatschappij en persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder moedermaatschappij
 • Onrechtmatige daad moedervennootschap jegens crediteur van een dochtermaatschappij
 • Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder vennootschap
 • Selectieve betaling
 • Betalingsonwil
 • Mogelijke toekomstige verplichtingen