Verdieping alimentatie

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 03-05-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

woensdag 03-05-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Aanmelden

Programma

Verdieping alimentatie | deel 1 (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 03-05-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

Mei 2023

Onderwerpen

 • onderhoudsverplichtingen Artikel 156 ev. / Titel 17 Boek 1 BW © 2023 de Groot @ Sutorius
 • belangentegenstelling bij kinderalimentatie juridische ouder 1:82 / 1:392 BW stiefouder1:395/395a B W verwekker 1:394 BW © 2023 de Groot @ Sutorius juridische ouder 1:82 / 1:392 BW
 • wederkerigheid bij partneralimentatie echtgenoot 1:81 BWpartner1:80b BW ex -partner1:80e BW ex -echtgenoot1:81 BW © 2023 de Groot @ Sutorius
 • belangrijk Het ‘regelen’ van de situatie na scheiding door o partijen zelf o de rechter © 2023 de Groot @ Sutorius Maar daaraan staat vaak in de weg
 • dilemma bestendigheid versus veranderlijkheid © 2023 de Groot @ Sutorius
 • onderhoudsverplichting behoeftigheid behoefte draagkracht © 2023 de Groot @ Sutorius zorgregeling Stappenplan
 • o Actualiteit & Algemeeno Onderhoudsverplichtingen o Processueel debat en samenspel o Partijen / Advocaten o Rechter o Forfaitaire PAL o Kinderalimentatie (o.a.)o Behoefte o Draagkracht o Diversen: zorgkorting, 18+/21+, … Programma o Partnerali
 • stelplicht en bewijslast (1) stelplichtDe partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten (…) bewijslast(…) draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij (…) Artikel 150 WvBRv © 2023 de Groot @ Sutorius
 • onderhoudsverplichtingbehoeftigheidbehoefte © 2023 de Groot @ Sutorius stelplicht en bewijslast (2)
 • draagkracht © 2023 de Groot @ Sutorius zorgregeling stelplicht en bewijslast (3)
 • AG bij HR 10 december 2021 (1) […] 3.60 Voor het bestaan van de behoefte aan een hiervoor bedoelde onderhoudsbijdrage ligt de stelplicht, en bij (voldoende) betwisting, de bewijslast, en daarmee het bewijsrisico, volgens de hoofdregel van art. 150 Rv
 • AG bij HR 10 december 2021 (2) […] 3.73 Het hof heeft […] overwogen dat voor zover het bewijsaanbod op andere stellingen ziet, het niet ter zake dienend is. Voor zover hieronder ook stellingen ten aanzien van de draagkracht van de vrouw vallen, is dit
 • AG bij HR 10 december 2021 (3) […] Indien de behoefte en/of de behoeftigheid van de man niet kan worden vastgesteld, komt men, als gezegd, niet meer aan vaststelling van een uitkering tot levensonderhoud toe en is de draagkracht van de vrouw niet meer
 • AG bij HR 10 december 2021 (4) […] 3.77 […] Wanneer stellingen onvoldoende met feiten zijn uitgewerkt, is niet voldaan aan de stelplicht. En als niet aan de stelplicht wordt voldaan, wordt aan bewijslevering niet meer toegekomen en wordt een bewijsaan
 • Hof Arnhem - Leeuwarden 26 april 2022 (1) 5.7 […] Het hof oordeelt dat de stelplicht en bewijslast van het ontbreken van draagkracht rust op degene die zich op die grond van een op hem rustende onderhoudsverplichting wil bevrijden. Het ligt, zeker gel
 • Hof Arnhem - Leeuwarden 26 april 2022 (2) […] De man heeft verder nagelaten voldoende stukken te overleggen waaruit blijkt welk inkomen hij (met zijn onderneming) verdient en welk bedrag er resteert van zijn ontslagvergoeding. Onduidelijk blijft dan o
 • de rechter is lijdelijk …. …. De rechter onderzoekt en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit . Artikel 24 WvBRv © 2023 de Groot @ Su
 • Hoge Raad 16 juli 2021 (1) [...] De rechtbank heeft … € 200, - … aan [KAL] vastgesteld. De man heeft in hoger beroep verzocht te bepalen dat hij geen [KAL] is verschuldigd. Partijen streden in hoger beroep dus over de vraag op welk bedrag tussen € 0,
 • Hoge Raad 16 juli 2021 (2) [...] Het hof is door de [KAL] te bepalen op € 51, - met ingang van 15 november 2018, € 75, - met ingang van 4 april 2019 en € 86, - met ingang van 1 januari 2020 … binnen de grenzen van de rechtsstrijd gebleven. Het stond h
 • AG bij de Hoge Raad 23 december 2022 (1) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:PHR:2022:1231 [….] In een alimentatieprocedure dient de rechter de draagkracht en behoefte uiteraard zelf( standig ) vast te stellen. Hij is niet gebonden aan hetgeen een and
 • AG bij de Hoge Raad 23 december 2022 (2) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:PHR:2022:1231 [….] Voor het overige geldt dat de vaststelling en de weging van de factoren die de draagkracht van de onderhoudsplichtige bepalen, is voorbehouden aan de rech
 • waarheidsplicht …. Artikel 21 WvBRv …. Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij
 • Hof Arnhem -Leeuwarden 15 maart 2022 (1) [...] 5.9 Het hof wijst partijen tot slot op artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waarin is bepaald dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en n
 • Hof Arnhem -Leeuwarden 15 maart 2022 (2) ECLI:NL:GHARL:2022:2127 [...] Partijen hebben daarbij in hun verzoek en verweer een alles of niets benadering gekozen. Een goede beoordeling is hierdoor in feite onmogelijk gebleken. Het hof acht gelet op het d
 • Probleem …. gegevens uit het verleden … © 2023 de Groot @ Sutorius

sluiten -

meer info +

Verdieping alimentatie | deel 2 (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 03-05-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

Mei 2023

Onderwerpen

 • belangrijk Het ‘regelen’ van de situatie na scheiding door o partijen zelf o de rechter © 2023 de Groot @ Sutorius Maar daaraan staat vaak in de weg
 • o Actualiteit & Algemeeno Onderhoudsverplichtingen o Processueel debat en samenspel o Partijen / Advocaten o Rechter o Expertgroep o Forfaitaire PAL o Kinderalimentatie (o.a.)o Behoefte o Draagkracht o Diversen: zorgkorting, 18+/21+, … Programm
 • Nieuwe richtlijn per 1 januari 2023 1. Draagkracht voor partneralimentatie wordt ook forfaitair berekend: 60% van [NBI – (30% NBI + 1.175*)] 2. Woonlasten (30% NBI) wordt ‘ woonbudget ’**) 3. Jusvergelijking verandert van opzet (wordt meer ‘inkomensv
 • Draagkrachtloos inkomen (1) 60% van [NBI – ( 30% NBI + 1.175 *)] * (tarief 2023) © 2023 de Groot @ Sutorius
 • Draagkrachtloos inkomen (2) © 2023 de Groot @ Sutorius
 • Draagkrachtloos inkomen (3) ‘tegenvallers’
 • ‘Woonbudget’ is meer dan alleen woonlast (1) Koopwoning - rente eigenwoningschuld (minus fiscaal voordeel) - gangbare aflossingen, inleg spaar - of beleggingspolissen - premie opstalverzekering - lokale belastingen - polder - en waterschapslasten
 • ‘Woonbudget’ is meer dan alleen woonlast (2) Huurwoning - huur (minus huurtoeslag) - (verplichte) servicekosten - lokale belastingen © 2023 de Groot @ Sutorius
 • ‘Woonbudget’ is meer dan alleen woonlast (3) Koopwoning & Huurwoning redelijke kosten voor gas, water & licht, voor zover meer dan uit bijstandsnorm kan worden voldaan, vallen ook binnen het woonbudget © 2023 de Groot @ Sutorius
 • Werkelijke woonlasten & ‘Woonbudget’ (1) werkelijke woonlast < woonbudget 1. er kan niet in de behoefte worden voorzien en 2. de werkelijke woonlast zijn (i) duurzaam en (ii) aanmerkelijk lager (bv bij samenwoning) stelplicht (= betwisting door ) on
 • Herhaling!© 2023 de Groot @ Sutorius Draagkracht - verweer is bevrijdend verweer!
 • Werkelijke woonlasten & ‘Woonbudget’ (2) werkelijke woonlast > woonbudget 1. de hogere werkelijke woonlast is (i) niet vermijdbaar en (ii) niet verwijtbaar 2. de hogere last kan niet elders binnen het budget worden gecompenseerd stelplicht onderhoud
 • forfait noodzakelijke lasten (€ 1.175 in 2023)  sluit aan bij systeem kinderalimentatie, dus …  vast bedrag in alle berekeningen  structureel hogere last 7.2: bijzondere last die niet -verwijtbaar/niet - vermijdbaar is, anders  7.3: aanvaardbaa
 • Inkomensvergelijking (voorheen: jusvergelijking) © 2023 de Groot @ Sutorius
 • Inkomensvergelijking (ook mogelijk!) © 2023 de Groot @ Sutorius
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Behandeling … Ingangsdatum … al geweest … nog niet geweest voor 1 januari 2023 Oude regeling Oude regeling na 1 januari 2023 Aanpassen stellingen? Nieuwe regeling Overgangsperiode
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Voorbeeld 1 Het netto besteedbaar inkomen (NBI) van de man is zowel tijdens als na het huwelijk is € 3.000. Het NBI van de man vrouw zowel tijdens als na het huwelijk is € 2.000. Er zijn geen bijzondere lasten.
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Uitwerking voorbeeld 1
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Het NBI van de man is nog steeds € 3.000. Er is één kind met een behoefte van € 800. Het NBI van de vrouw zowel tijdens als na het huwelijk is ook nog steeds € 2.000. De vrouw ontvangt een KGB van € 300 Voorbeeld 2: met ki
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Uitwerking voorbeeld 2
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Het NBI van de man is nog steeds € 3.000. Hij betaalt € 200 (niet te vermijden en niet verwijtbare last) Het NBI van de vrouw zowel tijdens als na het huwelijk is ook nog steeds € 2.000. Voorbeeld 3: met schuld/last (7.2)
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Uitwerking voorbeeld 3
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Hof ‘s - Hertogenbosch 2 maart 2023 (1) ECLI:NL:GHSHE:2023:707 [….] Omdat sprake is van ‘een knip’ na 1 januari 2023 past het hof conform het Tremarapport de nieuwe richtlijn PAL toe. Dit betekent da de door de man te betal
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Hof ‘s - Hertogenbosch 2 maart 2023 (2) ECLI:NL:GHSHE:2023:707 [….] Omdat […] partner van de man niet geacht kan worden in haar eigen levensonderhoud te voorzien, dient het forfaitair bedrag aan kosten van levensonderhoud t
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Hof ‘s - Hertogenbosch 2 maart 2023 (3) ECLI:NL:GHSHE:2023:707 [….] Nu het de vaststelling van de draagkracht van de man voor partneralimentatie betreft, houdt het hof rekening met de norm voor gehuwden en het door de Exper
 • o Actualiteit & Algemeeno Onderhoudsverplichtingen o Processueel debat en samenspel o Partijen / Advocaten o Rechter o Forfaitaire PAL o Kinderalimentatie (o.a.)o Behoefte o Draagkracht o Diversen: zorgkorting, 18+/21+, … Programma o Partnerali
 • Is een niet - wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig ? © 2023 de Groot @ Sutorius Hoge Raad 1 november 2019 ECLI:NL:HR:2019:1689
 • Is een niet - wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig ? © 2023 de Groot @ Sutorius
 • netto besteedbaar gezinsinkomen (NBGI) tijdens huwelijk © 2023 de Groot @ Sutorius
 • ECLI:NL:GHAMS:2019:2923 […] Het hof is van oordeel dat de dividenduitkering buiten beschouwing dient te blijven bij de bepaling van het NBI van partijen. Niet betwist is dat het hier een eenmalige uitkering betreft die vlak voor het uiteengaan van par

sluiten -

meer info +

Verdieping alimentatie | deel 3 (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 03-05-2023 | 12:00 uur - 13:00 uur

Mei 2023

Onderwerpen

 • o Actualiteit & Algemeeno Onderhoudsverplichtingen o Processueel debat en samenspel o Partijen / Advocaten o Rechter o Forfaitaire PAL o Kinderalimentatie (o.a.)o Behoefte o Draagkracht o Diversen: zorgkorting, 18+/21+, … Programma o Partnerali
 • Onvoldoende draagkracht © 2023 de Groot @ Sutorius
 • […] Het begrip draagkracht is in de wet niet nader omlijnd en in de praktijk wordt daaraan invulling gegeven door […] de Expertgroep Alimentatie. Sinds 2013 adviseert de Expertgroep Alimentatie om […] voor […] de woonlasten uit te gaan van 30% van het
 • […] Op zichzelf is het hanteren van een forfaitaire woonlast niet in strijd met de wettelijke maatstaven. Het dient bovendien de voorspelbaarheid en rechtszekerheid en voorkomt dat elke verandering van de woonsituatie aanleiding geeft tot een verzoek
 • Hoge Raad 16 april 2021 (3) […] De rechter zal echter, indien met de aldus berekende draagkracht niet (geheel) in de behoefte van het kind of de kinderen kan worden voorzien en er aanwijzingen zijn dat de werkelijke woonlasten van de betrokken ouder d
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Stappenplanvoor ambtshalve toets
 • Gerechtshof den Bosch 22 juli 2021 […] Op grond van deze uitgangspunten stelt het hof vast dat zelfs als de woning volledig gefinancierd zou zijn, de daarmee gemoeide woonlast (rekening houdend met de hiervoor genoemde maandlast) niet hoger is dan de
 • Gerechtshof den Bosch 29 juli 2021 […] 5.11.1 […] De man en de vrouw kunnen weliswaar niet gezamenlijk in de totale behoefte van de kinderen voorzien, maar er is geen dusdanig lage woonlast aan de zijde van de man die afwijking van het forfaitaire sys
 • Gerechtshof den Haag 19 mei 2021 […] 5.39 […] De man stelt dat hij voor zijn werk flexibel moet zijn, omdat hij ook in het buitenland een opdracht kan hebben en daarom alleen woonruimte voor een korte duur huurt, hetgeen van invloed is op de huurprijs,
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 29 maart 2022 (1) [...] 5.18 […] De man heeft een koopwoning, waarvan de lasten […] in werkelijkheid ongeveer een derde lager zijn dan de forfaitaire woonlast. Gelet daarop zijn de werkelijke woonlasten aanmerkelijk en d
 • [...] 5.19 Ter zitting is gebleken dat de vrouw helemaal geen woonlasten heeft, omdat haar partner de woonlasten volledig draagt. Voor de bepaling van de draagkracht van de inkomensgroep net boven het minimum (vanaf € 1.450, -) is de bijbehorende form
 • [...] Ook op deze wijze berekend is de gezamenlijke draagkracht van partijen onvoldoende om volledig in de kosten van de kinderen te voorzien […]. Dat betekent dat een draagkrachtvergelijking achterwege kan blijven en dat de door de man te betalen bijd
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 21 juni 2022 (1) ECLI:NL:GHARL:2022:5350 […] 5.18 Uitgaande van een behoefte […] van € 910, - per maand is duidelijk dat niet geheel in hun behoefte kan worden voorzien. Omdat er voorts aanwijzingen zijn dat de werkelijk
 • […] 5.19 Het hof zal bij de berekening van de werkelijke woonlast van partijen uitgaan van een verdeling van de woonlasten bij helfte tussen ieder van partijen en hun huidige partner en dus van € 393, - bij de vrouw en € 392, - bij de man. Tegen de doo
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 17 januari 2023 (1) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:GHARL:2023:427 [….] Evenals de rechtbank stelt het hof vast dat […] een groot tekort aan draagkracht bestaat om in de behoefte van de kinderen te voorzien, namelijk
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 17 januari 2023 (2) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:GHARL:2023:427 [….] Door de kinderalimentatie te beperken tot […] de draagkracht van de man heeft [wordt] uitsluitend de vrouw […] genoodzaakt in te teren op haar v
 • Gerechtshof 's -Hertogenbosch 2 februari 2023 (1) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:GHSHE:2023:397 [….] Voor zover de man nog heeft betoogd dat aan de zijde van de vrouw geen rekening dient te worden gehouden met de forfaitaire woonlast omdat de vro
 • Gerechtshof 's -Hertogenbosch 2 februari 2023 (2) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:GHSHE:2023:397 [….] Weliswaar dient het hof […] na te gaan of de draagkracht van de onderhoudsplichtige, berekend met inachtneming van de werkelijke woonlasten, zou
 • Gerechtshof Amsterdam 24 januari 2023 (1) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:GHAMS:2023:206 [….] De vrouw [is] voor de opvang van de kinderen tijdens haar werkdagen volledig aangewezen op de man. Dit vergt een bepaalde mate van vertrouwen en vruchtba
 • Gerechtshof Amsterdam 24 januari 2023 (2) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:GHAMS:2023:206 [….] Anders dan de rechtbank zal het hof dan ook bij het berekenen van de draagkracht van de vrouw uitgaan van haar werkelijke inkomen op basis van een partti
 • Draagkracht stiefouder © 2023 de Groot @ Sutorius
 • Hoge Raad 13 juli 2012 (1) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:HR:2012:BX1295 [….] Voor zover het oordeel van het hof daarop mocht berusten dat de draagkracht van de man ontoereikend is […] en zijn draagkracht daarom gelijkelijk moet worden verdeeld
 • © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:HR:2012:BX1295 [….] 3.4.2 Indien de rechter niet de beschikking krijgt over de voor de berekening van de draagkracht van de andere ouder van de kinderen uit de andere relatie benodigde gegevens, staat het hem vrij d
 • © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:HR:2012:BX1295 [….] Indien de andere ouder geacht moet worden in eigen levensonderhoud te voorzien, kan de rechter in dat geval, zonder nader onderzoek naar diens draagkracht, ervan uitgaan dat die andere ouder ten
 • gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 2 maart 2021 (1) [...] De man heeft zijn ontslagvergoeding niet alleen aangewend ter aanvulling van zijn inkomen, maar ook ter voldoening van andere kosten, waaronder opleidingskosten ( € 9.613,75) voor zijn stiefzoon [F
 • [...] De vermindering van de ontslagvergoeding door betaling van een deel van de opleidingskosten voor [F] zal het hof daarom buiten beschouwing laten.5.12. Daarnaast heeft de man zijn ontslagvergoeding aangewend om het lagere fiscale voordeel op te v
 • [...] 5.13. Vervolgens ligt de vraag voor hoe lang van de man kan worden verlangd dat hij zijn inkomen aanvult met zijn ontslagvergoeding.Naar het oordeel van het hof is met ingang van 3 december 2019 sprake van een behoorlijke inkomensachteruitgang. O
 • gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 21 september 2021 (1) 5.17 [NP] is als stiefouder onderhoudsplichtig voor [verweerder2] (…) en dient - in beginsel - naar draagkracht bij te dragen. Of zij, zoals de man betoogt, op grond van haar verhouding tot [verweerd
 • [...] 5.18 Omdat de man in beide feitelijke instanties geen inzage in de financiële situatie van [NP] heeft gegeven, terwijl gesteld noch gebleken is dat [NP] niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, gaat het hof ervan uit dat [NP] voor 50% van de
 • Zorgkorting en …Wie betaalt wie? © 2023 de Groot @ Sutorius

sluiten -

meer info +

Verdieping alimentatie | deel 4 (webinar)

mr. Jan Bram de Groot | mr. Annelies Sutorius - van Hees

woensdag 03-05-2023 | 13:45 uur - 14:45 uur

Mei 2023

Onderwerpen

 • © 2023 de Groot @ Sutorius Beslisnota bij brief TK van 17 april 2023Afschaffing onderhoudsplicht voor stiefouders:- Onderscheid gehuwden niet gehuwden verdwijnt - Complexe scheidingen en ontstane situaties daarna uit het juridisch kader halen en mi
 • Ingangsdatum© 2023 de Groot @ Sutorius
 • […] De moeder wist vanaf de […] bestreden beschikking, 29 december 2021, dat de vader per maand […] € 340, -- minder kinderalimentatie […] verschuldigd zou zijn met ingang van de door de rechtbank beoogde ingangsdatum. De moeder heeft hier kennelijk in
 • Gerechtshof 's -Hertogenbosch 1 december 2022 (2) ECLI:NL:GHSHE:2022:4150 […] uit het voorgaande volgt dat de moeder de [vanaf 29 december 2021] teveel ontvangen / geïncasseerde kinderalimentatie […] zal moeten terugbetalen. De moeder heeft geen altha
 • © 2023 de Groot @ Sutorius 2.15 […] Dit klemt naar het oordeel van de rechtbank te meer nu het niet gaat om de nabetaling van een geldsom zonder meer, maar om een verplichting tot levensonderhoud over een periode in het verleden. Weliswaar staat vast
 • o Actualiteit & Algemeeno Onderhoudsverplichtingen o Processueel debat en samenspel o Partijen / Advocaten o Rechter o Forfaitaire PAL o Kinderalimentatie (o.a.)o Behoefte o Draagkracht o Diversen: zorgkorting, 18+/21+, … Programma o Partnerali
 • […] Noch uit art. 1:159 lid 1 BW zelf, noch uit de toelichting daarop volgt dat aan het vereiste dat een niet - wijzigingsbeding schriftelijk moet worden gemaakt, slechts kan worden voldaan door een geschrift dat door beide partijen persoonlijk wordt
 • In dit geval is het niet -wijzigingsbeding neergelegd in het gemeenschappelijk verzoekschrift van partijen, dat namens hen is ondertekend door de advocaat die hen beiden vertegenwoordigt en die dat verzoekschrift in hun beider opdracht heeft ingediend
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 28 maart 2019 (1) ECLI:NL:GHARL:2019:2858 [...] 5.7 Vanaf de meerderjarigheid […] geldt de matigingsbevoegdheid wel maar daarvan dient alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik te worden gemaakt. Als uitgangspunt heeft n
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 28 maart 2019 (2) [...] 5.8 Naar het oordeel van het hof is daar in deze zaak geen sprake van. Duidelijk is wel dat de verhoudingen tussen [Dochter] en de man zijn verstoord.Zo hebben [Dochter] en de man al jaren geen (po
 • gerechtshof Amsterdam 4 oktober 2022 (1) ECLI:NL:GHAMS:2022:2820 5.7 Anders dan de vader is het hof van oordeel dat geen sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 1:399 BW. Uit dit artikel volgt dat de onderhoudsverplichting kan worden gematig
 • 5.16 […] Met de rechtbank en [kind 1] is het hof voorts van oordeel dat van [kind 1] niet kan worden verwacht dat hij naast twee voltijdse studies ook nog een bijbaan heeft, zodat het hof ook voor het overige geen rekening zal houden met enige verdienc
 • Rechtbank Midden -Nederland 14 november 2022 © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:RBMNE:2022:5120 [….] 3.4 De vrouw heeft bovendien onvoldoende gesteld om de betaling van een som ineens te kunnen rechtvaardigen. [Zij] heeft gewezen op het incasso risic
 • behoeftigheid / verdiencapaciteit behoefte © 2023 de Groot @ Sutorius
 • Hofnorm © 2023 de Groot @ Sutorius Hoge Raad 3 september 2010 ECLI:NL:HR:2010:BM7050 Hof Arnhem -Leeuwarden 23 augustus 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:7638 Hof Amsterdam 30 oktober 2018 ECLI:NL:GHAMS:2018:4010 Hof Den Bosch 7 februari 2019 ECLI:NL:GHSHE:201
 • Gerechtshof Amsterdam 28 september 2021 (1) © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:GHAMS:2021:2974 […] Omdat niet altijd goed wordt bijgehouden wat het uitgavenpatroon is, is in de praktijk voor de bepaling van de behoefte aan partneralimentatie een vuist
 • © 2023 de Groot @ Sutorius […] Dit betekent dat de behoefte zo veel mogelijk zal moeten worden vastgesteld aan de hand van concrete gegevens over de reële of de met een zekere mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van levensonderhoud. […] D
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 10 mei 2022 (1) ECLI:NL:GHARL:2022:3833 […] 5.6 De rechtbank heeft de hofnorm niet toegepast, in verband met de korte duur van het huwelijk van partijen en de twee periodes waarin zij hun huishouding hebben gedeeld met d
 • […] In deze situatie is geen sprake geweest van een bestendig uitgavenpatroon op basis van (in dit geval) alleen het inkomen van de man. De specifieke omstandigheden van het geval, waaronder het kortstondige samenwonen, het inwonen bij de ouders van d
 • Gerechtshof den Bosch 15 december 2022 © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:GHSHE:2022:4505 [….] Het hof stelt vast dat […] partijen […] tijdens hun huwelijk slechts enkele maanden hebben samengeleefd. Hierdoor is van een zogenaamd “refertejaar” waar e
 • 2.4.7 […] De behoefte van de vrouw kan daarom niet worden gebaseerd op het netto - inkomen van partijen en de toepassing van de Hof - norm. De vrouw heeft haar behoefte niet onderbouwd met een behoeftelijst. Het gevolg daarvan is dat de rechtbank de
 • Gerechtshof 's -Hertogenbosch 2 maart 2023 © 2023 de Groot @ Sutorius ECLI:NL:GHSHE:2023:704 […] Op grond van het voorgaande zal het hof, evenals de rechtbank, voor de berekening van het netto besteedbaar inkomen van de man in 2020 uitgaan van een lo
 • Samenvatting Hofnorm © 2023 de Groot @ Sutorius
 • o Actualiteit & Algemeeno Onderhoudsverplichtingen o Processueel debat en samenspel o Partijen / Advocaten o Rechter o Expertgroep o Forfaitaire PAL o Kinderalimentatie (o.a.)o Behoefte o Draagkracht o Diversen: zorgkorting, 18+/21+, … Programm
 • Resterende behoefte / behoeftigheid © 2023 de Groot @ Sutorius
 • Gerechtshof ‘s Hertogenbosch 14 februari 2019 ECLI:NL:GHSHE:2019:522 5.4.2 […] Uitgaande van een huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw van € 5.456,17 netto per maand en een [NBI] van de vrouw uit haar uitkering en winst uit onderneming van totaa
 • Gerechtshof ‘s Hertogenbosch 17 september 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:2878 [...] Het hof is met de rechtbank van oordeel dat van de vrouw kan worden verwacht dat zij 28 uur per week gaat werken. Het hof neemt, na eigen weging en beoordeling, over hetgeen
 • Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden 24 november 2020 (1) ECLI:NL:GHARL:2020:9745 [...] De relatie van de alimentatiegerechtigde met een nieuwe partner kan een rol spelen bij de behoeftigheid. Daarbij kan het hof ook rekening houden met omstandigheden van n
 • Hoewel de vrouw door betalingen van haar nieuwe partner er een levensstijl op nahoudt met meer luxe dan zij tijdens het huwelijk van partijen gewend was, voorziet de nieuwe partner daarmee niet in de huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw. De lux
 • © 2023 de Groot @ Sutorius Van behoeftigheid is sprake als betrokkene zelf niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, dat wil zeggen […] daartoe de nodige middelen mist en die ook in redelijkheid niet kan verwerven. Zowel het inkomen als het verm

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel