Klassikaal

Startdatum: woensdag 04-10-2023 | 10:00 uur - 17:00 uur | 2 dag(en)


De ontwikkelingen binnen het verzekeringsrecht staan bepaald niet stil en toch is het onderwijsaanbod op heus verdiepend niveau niet heel groot. De Academie voor de Rechtspraktijk biedt om daarin wel te voorzien een tweedaagse cursus Verdieping Verzekeringsrecht aan. Ervaren sprekers, praktijkjuristen en wetenschappers bespreken een aantal wezenlijke onderwerpen van het verzekeringsrecht.Dit onderdeel ziet op subrogatie van en regres door verzekeraars. Aan de hand van enerzijds theorie en anderzijds casusposities en praktijkervaringen wordt nader ingegaan op vraagpunten die bij deze onderwerpen een rol (kunnen) spelen, zoals: Hoe ver reikt de verhaalsrangorde tussen de verzekeraar en verzekerde (en de kosten daarvan)? In het tweede deel komen opvallende aspecten van de verzekeringsrechtelijke verjaringsregeling aan de orde, waaronder hoe moet worden omgegaan met stuitingen.”
— mr. Wim Weterings advocaat Nysingh docent Tilburg University
In het onderdeel "Vorderingsrechten (directe actie, WAM, voorrecht, zekerheidsstelling)" ga ik in op de verschillende andere rechten dan die uit hoofde van verzekerde, die onder een verzekering kunnen bestaan."
— mr. Stijn Franken advocaat NautaDutilh N.V.
“In dit onderdeel zal worden ingegaan op enkele bijzonderheden die zich voordoen bij verzekeringen die door meerdere verzekeraars op basis van co-assurantie worden gesloten. Verder zal worden gekeken naar de wijze waarop internationaal opererende bedrijven zich door middel van verzekeringsprogramma’s wereldwijd van dekking voorzien. Hierbij zullen ook onderwerpen als fronting, captive insurance en herverzekering aan de orde komen.”
— mr. Hans Londonck Sluijk advocaat Londonck & Kos
"Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht" - In dit onderdeel wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden stilgestaan bij bewijslast en bewijsrisico: dekkingsomschrijving versus uitsluiting - hoe werkt dat uit in de praktijk? Daarnaast komt de causaliteit aan de orde: toepassing van welke maatstaf leidt tot welk resultaat?"
— mr. Maurits Kalff rechter Rechtbank Amsterdam
In mijn onderdeel wordt ingegaan op de verzekeringsvoorwaarden waarover partijen in de praktijk nogal eens plegen te struikelen. Denk aan de serieschadeclausule en de vervangingskostenclausule, de meldingsplicht en de primaire dekkingsomschrijvingen.
— mr. Natalie Vloemans advocaat Ploum
Binnen mijn onderdeel wordt het leerstuk verzwijging verbredend en verdiepend behandeld. Na een korte introductie wordt ingegaan op de eigen invulling die het leerstuk kent binnen de wereld van de coassurantie, maar ook wordt aandacht besteed aan de tussenperiodeproblematiek, het kennisgevingsvereiste (arresten uit 2022 en 2023) en aan de bewijsrechtelijke verhoudingen die een rol spelen.
— prof. dr. mr. Mop van Tiggele-van der Velde raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam
“Dit onderdeel ziet op samenloop van verzekeringen en subrogatie. Aan de hand van enerzijds theorie en anderzijds casusposities en praktijkervaringen wordt nader ingegaan op vraagpunten die bij deze onderwerpen een rol (kunnen) spelen, zoals: wanneer is sprake van samenloop? welke verzekeraar kan dan voor welk deel worden aangesproken? Kan van de wettelijke regeling worden afgeweken, wat betekent en kan dat de verzekerde worden tegengeworpen? Hoe ver reikt na subrogatie de verhaalsrangorde tussen de verzekeraar en verzekerde (en de kosten daarvan)?
— mr. Wim Weterings advocaat Nysingh docent Tilburg University
In dit onderdeel zal worden ingegaan op enkele bijzonderheden die zich voordoen bij verzekeringen die door meerdere verzekeraars op basis van co-assurantie worden gesloten. Verder zal worden gekeken naar de wijze waarop internationaal opererende bedrijven zich door middel van verzekeringsprogramma’s wereldwijd van dekking voorzien. Hierbij zullen ook onderwerpen als fronting, captive insurance en herverzekering aan de orde komen.
— mr. J.D. van de Meent advocaat Cox ten Bruggencate Advocaten
In het onderdeel "Vorderingsrechten (directe actie, WAM, voorrecht, zekerheidsstelling)" ga ik in op de verschillende andere rechten dan die uit hoofde van verzekerde, die onder een verzekering kunnen bestaan.
— mr. Stijn Franken advocaat NautaDutilh N.V.

Onderwerpen

  • Algemene voorwaarden
  • Bewijsrechtelijke verhoudingen
  • Herverzekering
  • Internationale Verzekeringsprogramma’s
  • Mededelingsplicht
  • Subrogatie en samenloop
  • Vorderingsrechten