ECLI:NL:GHSHE:2022:305

Datum: 08-02-2022

Onderwerp: Hoedanigheden

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Extern

Overeenkomst gesloten door gevolmachtigde met een zustervennootschap, louter ten voordele van en in het belang van gevolmachtigde en zustervennootschap. De volmacht kwalificeert als lastgeving. Dat volgt uit de tekst van de volmacht en wordt nog eens bevestigd door de aan Sint Joost gegeven private last. Artikel 7:424 lid 1 BW bepaalt dat de artikelen 415-423 van boek 7 BW van overeenkomstige toepassing zijn op andere overeenkomsten dan lastgeving krachtens welke de ene partij verplicht of bevoegd is voor rekening van de andere partij rechtshandelingen te verrichten, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen niet verzet. Artikel 7:418 lid 1 BW bepaalt dat indien een lasthebber, buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 416 en 417, een direct of indirect belang heeft bij de totstandkoming van de rechtshandeling, hij dan verplicht is de lastgever daarvan in kennis te stellen, tenzij de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen beider belangen is uitgesloten. Dat laatste is niet aan de orde. De in de genoemde bepaling neergelegde mededelingsplicht doet zich - behoudens de in het artikellid genoemde uitzondering - gelden zodra de lasthebber direct of indirect belang heeft bij de totstandkoming van de rechtshandeling. Het is vervolgens aan de lastgever om te beoordelen of zich een belangenconflict voordoet dat aan een optimale behartiging van zijn belang door de lasthebber zou kunnen afdoen. De mededelingsplicht geldt dus onafhankelijk van het antwoord op de vraag of het eigen belang van de lasthebber daadwerkelijk in strijd is met de belangen van de lastgever (HR 06-04-2007, ECLI:NL:PHR:2007:AZ5440). Artikel 7:418 BW verplicht de lasthebber bij het verrichten van een concrete rechtshandeling aan de lastgever mededeling te doen van zijn belang; een algemene mededeling vooraf volstaat dus niet. De vereiste mededeling is niet gedaan. Gevolmachtigde heeft de volmacht overschreden.

Ga naar uitspraak