Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2023:1016 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023.

ECLI:EU:C:2023:1016

Datum: 21-12-2023

Onderwerp: Uitsluitingsgrond ‘vervalsing mededinging’ Motiveringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023.Infraestruturas de Portugal, SA en Futrifer Indústrias Ferroviárias SA tegen Toscca – Equipamentos em Madeira Lda.Verzoek van de Supremo Tribunal Administrativo om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 57, lid 4, eerste alinea, onder d) – Plaatsing van overheidsopdrachten in de vervoerssector – Richtlijn 2014/25/EU – Artikel 80, lid 1 – Facultatieve uitsluitingsgronden – Verplichting tot omzetting in nationaal recht – Sluiting door een ondernemer van overeenkomsten die gericht zijn op vervalsing van de mededinging – Bevoegdheid van de aanbestedende dienst – Gevolgen van een voorafgaand besluit van een mededingingsautoriteit – Evenredigheidsbeginsel – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Beginsel van behoorlijk bestuur – Motiveringsplicht.Zaak C-66/22.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Anke Stellingwerff Beintema

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten