College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 oktober 2021

ECLI:NL:CBB:2021:931

Datum: 12-10-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Bezwaar - en beroepstermijn voorganger niet meer ambtshalve toetsen

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht

artikel 6:8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

artikel 6:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Niet verschoonbare termijnoverschrijding. De bezwaarschriften zijn één dag te laat ingediend. Het is vaste rechtspraak dat de omstandigheid dat de termijnoverschrijding gering is, niet kan leiden tot het oordeel dat de termijnoverschrijding niet kan worden tegengeworpen. Geen gronden om de overschrijding verschoonbaar te achten.

De stelling van appellanten dat de termijn pas op 26 augustus 2020 is afgelopen, is niet in overeenstemming met artikel 6:9, eerste lid, van de Awb.

Met de brieven is niet het vertrouwen gewekt dat de bezwaren tijdig zijn ingediend. In die brieven heeft verweerder gronden van bezwaar opgevraagd, terwijl al duidelijk kon zijn dat het bezwaar te laat was ingediend. Daarmee heeft verweerder echter geen toezegging gedaan dat hij zou overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van het bezwaar. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt daarom niet.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: