Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2018:634 College van Beroep voor het bedrijfsleven 27 november 2018

ECLI:NL:CBB:2018:634

Datum: 27-11-2018

Onderwerp: Organen

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


Wet personenvervoer artikel 82b - Taxiverordening Amsterdam - Een toegelaten taxi organisatie (TTO) is geen bestuursorgaan. Er is geen wettelijk voorschrift waaruit volgt dat een TTO met openbaar gezag is bekleed. Gelet op het legaliteitsbeginsel kan, anders dan bij “presterend” bestuur, ook niet worden aanvaard dat bij “belastend” bestuur openbaar gezag anders dan bij wettelijk voorschrift wordt gevestigd. Het gegeven dat artikel 82b van de Wet personenvervoer 2000 het mogelijk maakt bij gemeentelijke verordening, zoals in de gemeente Amsterdam ook daadwerkelijk het geval is, gedetailleerd te bepalen aan welke eisen een TTO moet voldoen om voor toelating in aanmerking te komen en welke eisen een TTO daartoe aan de aangesloten taxichauffeurs dient te stellen èn te handhaven door middel van de aansluitingsovereenkomsten, maakt niet dat sprake is van publiekrechtelijke gezagsuitoefening door de TTO ten aanzien van de aangesloten taxichauffeurs. De publiekrechtelijke gezagsuitoefening blijft plaatsvinden door middel van besluiten van B&W Amsterdam ten aanzien van de TTO dan wel rechtstreeks ten aanzien van de betrokken taxichauffeur langs de weg van verlening, wijziging, schorsing of intrekking van de publiekrechtelijke vergunning. Gelet op de specifieke systematiek van de regelgeving kunnen, naast mogelijke andere gronden, de feiten en omstandigheden die ten grondslag zijn gelegd aan de privaatrechtelijke schorsing van de aansluiting, in bezwaar en beroep tegen de publiekrechtelijke schorsing van de Taxxxivergunning alsnog dan wel opnieuw aan de orde worden gesteld. Een beslissing van een TTO is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.

Ga naar uitspraak