Gerechtshof Amsterdam 16 april 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:1383

Datum: 16-04-2019

Onderwerp(en): Bespreken en passeren (levens)testament

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Klacht tegen een notaris. Klagers verwijten de notaris - kort gezegd - dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament en het levenstestament van de testateur. De notaris heeft de indicatoren zoals benoemd in het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening niet gesignaleerd en daardoor geen passende maatregelen genomen. Volgens klagers heeft de notaris ondanks de aanwezigheid van een viertal indicatoren nagelaten de wilsbekwaamheid van de testateur nader te onderzoeken. De notaris is tekortgeschoten in zijn zorg- en ambtsverplichtingen het nodige te doen om te voorkomen dat hij akten passeert op basis van verklaringen die zijn afgelegd door personen die niet in staat waren om in vrijheid hun wil te vormen en te uiten. De kamer heeft de klacht van klagers gegrond verklaard en de notaris ter zake daarvan de maatregel opgelegd van schorsing in het ambt van notaris voor de duur van twee weken. Het hof verklaart klagers niet-ontvankelijk in hun nieuwe klachten, vernietigt de bestreden beslissing en verklaart klagers niet-ontvankelijk in hun klacht voor zover deze betrekking heeft op het levenstestament van de testateur. Dat klagers enig redelijk belang hebben bij hun klacht ten aanzien van het levenstestament is niet (voldoende) gesteld of gebleken. Voor zover de klacht ziet op het testament van de testateur, is het hof van oordeel dat klagers daarbij enig redelijk belang hebben, nu uit het feit dat klagers erfgenamen bij versterf zijn, hun betrokkenheid bij het testament van de testateur voortvloeit. Het hof verklaart de klacht gegrond voor zover de notaris de testateur op 1 april 2016 niet in afwezigheid van derden heeft gesproken over het testament, legt de notaris ter zake daarvan de maatregel van berisping en verklaart de klacht voor het overige ongegrond. Kostenveroordeling.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: