ECLI:NL:GHAMS:2013:5237

Datum: 18-06-2013

Onderwerp: Is er sprake van ratio

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Extern


Whiplash-achtige klachten na verkeersongeval. Aansprakelijkheid staat vast, maar verzekeraar betwist causaal verband tussen ongeval en gestelde schade alsook dat ongeval beperkingen voor betrokkene met zich heeft gebracht. De rechtbank neemt causaal verband aan, maar oordeelt op de voet van het bericht van de als deskundige benoemde neuroloog dat er geen sprake is van beperkingen voor het verrichten van loonvormende arbeid en huishoudelijke werkzaamheden. Het hof komt, in tussenarrest, op grond van de voorhanden zijnde medische informatie (waaronder die van de verzekeringsdeskundige die in het kader van de reïntegratie van betrokkene een “Kritische Functionele Mogelijkheden Lijst” had opgesteld) tot het oordeel dat zonder meer aannemelijk te achten is dat de door de verzekeringsdeskundige vastgestelde beperkingen hun oorzaak vinden in de in het deskundigenbericht opgesomde klachten, zulks gezien de aard van die klachten alsook het feit dat een andere oorzaak van die klachten in het dossier niet te ontwaren viel. Het feit dat de deskundige neuroloog (“de richtlijnen van mijn beroepsvereniging volgend”) als zijn oordeel had gegeven dat er vanuit zijn vakgebied geen beperkingen waren, deed daaraan volgens het hof niet af, nu die richtlijnen sinds november 2007 voorschrijven dat geen beperkingen kunnen worden geduid, indien geen aanknopingspunten voor een de klachten van betrokkene onderliggend neurologisch substraat worden gevonden. Het hof overweegt dat het in een zaak als deze echter uiteindelijk gaat (niet om een medische, maar) om een juridische duiding van het voorliggende feitencomplex. Er wordt een comparitie bevolen teneinde een schikking te beproeven.

Ga naar uitspraak