Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 februari 2024 Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Noord-Holland 14 februari 2024 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ0031 Gerechtshof Amsterdam 8 maart 2011

ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ0031

Datum: 08-03-2011

Onderwerp: Vaststelling vereffeningskosten

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Het hof acht het aannemelijk dat de akte van verdeling zoals deze door de notaris is opgemaakt, voor klager niet voldoende duidelijk en innerlijk tegenstrijdig is geweest. Naar het oordeel van het hof had de notaris in de gegeven omstandigheden uitdrukkelijk in de volmacht dienen op te nemen dat de akte van verdeling een toedeling van het gehele erfpachtrecht inhield, zodat daarover geen enkel misverstand meer zou kunnen bestaan. Onder “de kosten van vereffening van de nalatenschap” verstaat het hof de kosten wegens handelingen die objectief noodzakelijk zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap (ook indien geen sprake is van formele vereffening als bedoeld in Afdeling 4.6.3. BW). Het hof is van oordeel dat uitgangspunt moet zijn dat de handelingen worden verricht ten behoeve van een algemeen belang – de afwikkeling van de nalatenschap ten behoeve van de gemeenschappelijke erfgenamen – en niet ten behoeve van een individueel belang. Het hof legt de notaris de maatregel van waarschuwing op.

Ga naar uitspraak