Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Machtiging tot voortzetting crisismaatregel (art. 7:8 Wvggz). Ontvankelijkheid cassatieberoep; verhouding tussen Wvggz en Rv. Voorwaarde van art. 5:7, onder d, Wvggz dat psychiater die medische verklaring afgeeft, minimaal één jaar geen zorg heeft verleend aan betrokkene; ruimte voor belangenafweging indien niet aan die voorwaarde is voldaan? Motiveringsplicht m.b.t. vormen van verplichte zorg (art. 3:2 lid 2 Wvggz) waartoe de machtiging zich uitstrekt. Mogelijkheid om meer vormen van verplichte zorg toe te wijzen dan door de OvJ verzocht; uitleg verzoek.

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Rob Keurentjes

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, privaatrecht/strafrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: