Vormverzuim. Art. 359a Sv. Het Hof heeft het verweer dat het aantreffen door de politie van de hoeveelheid vuurwerk “op grond van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering [dient] te worden uitgesloten” ontoereikend gemotiveerd verworpen, aangezien de bevoegdheid van de verbalisanten tot nader onderzoek dat heeft geleid tot het aantreffen van het vuurwerk niet kan worden gebaseerd op de aan de verbalisanten in art. 141 Sv opgedragen algemene taak tot opsporing van strafbare feiten. Het slagen van het middel behoeft evenwel niet tot cassatie te leiden. Nu het gevoerde verweer slechts inhoudt dat sprake is van een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv en dat zulks tot bewijsuitsluiting moet leiden, maar over het belang van het geschonden voorschrift, de ernst van het verzuim en het daardoor veroorzaakte nadeel niets is aangevoerd, had het Hof reeds op die grond niets anders kunnen doen dan het verweer verwerpen.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: