Hoge Raad 16 december 2011

ECLI:NL:HR:2011:BU4204

Datum: 16-12-2011

Uitspraak naam: Curator X/Y

Onderwerp(en): Persoonlijke aansprakelijkheid faillissementscurator

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Persoonlijke aansprakelijkheid curator? Voor zover curator bij uitoefening taak niet is gebonden aan regels, komt hem in beginsel ruime mate van vrijheid toe. Bij toepassing Maclou-norm (HR 19 april 1996, LJN ZC2047, NJ 1996/727) moet rechter vraag beantwoorden of, uitgaande van bedoelde vrijheid, een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht, in gegeven omstandigheden in redelijkheid tot desbetreffende gedragslijn zou hebben kunnen komen. Bij deze toetsing past terughoudendheid. Voor persoonlijke aansprakelijkheid immers persoonlijk verwijt vereist. Daarvoor is vereist dat curator het onjuiste van zijn handelen inzag dan wel redelijkerwijze behoorde in te zien.

Spreker(s)

prof.-mr.-Dennis-Faber.jpg
prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: