Hoge Raad 18 april 2014

ECLI:NL:HR:2014:948

Datum: 18-04-2014

Onderwerp(en): Waarheidsplicht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Verbod en ontbinding vereniging door rechter (art. 2:20 BW). Vrijheid van vereniging (art. 8 Gw en art. 11 EVRM). Vrijheid van meningsuiting (art. 7 Gw en art. 10 EVRM). Ontvankelijkheid in hoger beroep van door rechter ontbonden vereniging. Door wie wordt hoger beroep ingesteld?

Terughoudendheid bij beperking vrijheid van meningsuiting en van vereniging; EHRM 14 januari 2014, 47732/06, EHRC 2014/77. HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1124, NJ 2009/396. Maatstaf: zijn verbod en ontbinding in een democratische samenleving noodzakelijk in het belang van de bescherming van de gezondheid of de openbare orde of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen? Verbod en ontbinding: pressing social need? Proportioneel aan het nagestreefde wettige doel? Zijn de gronden terzake dienend en toereikend? Aard van de werkzaamheid van de vereniging. EHRM 9 juli 2013, nr. 35943/10. Verdrag van Lanzarote van 25 oktober 2007, Trb. 2008/58. Richtlijn 2011/92/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

De Hoge Raad doet de zaak zelf af.

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel