ECLI:NL:HR:2020:280

Datum: 18-02-2020

Onderwerp: Samenloop

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Diefstal met geweld (art. 312.1 Sr) en dwang (art. 284.1.1 Sr) door in café Iphone en bankpas te stelen en daarbij vuistslag uit te delen om aangever te dwingen hem los te laten en om vlucht mogelijk te maken en bezit van gestolene te verzekeren. Eendaadse samenloop of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:831 m.b.t. eendaadse samenloop, voortgezette handeling en vrijheid van feitenrechter bij strafoplegging. Hof heeft, gelet op vermelding van art. 57 Sr als toepasselijke wetsbepaling, geoordeeld dat m.b.t. onder 1 en 2 bewezenverklaarde sprake is van meerdaadse samenloop. Bewezenverklaarde geweldshandelingen leveren evenwel een zich op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex op, omdat onder 1 bewezenverklaarde diefstal gevolgd door geweld wat betreft geweld bestond uit - ook onder 2 bewezenverklaard - geven van vuistslag aan aangever om hem te dwingen verdachte los te laten en zodoende vlucht mogelijk te maken. Strekking van betreffende strafbepalingen (art. 312.1 Sr en art. 284.1.1 Sr) loopt niet dusdanig uiteen dat niet zou kunnen worden geoordeeld dat verdachte van die handelingen (in wezen) één verwijt wordt gemaakt. ’s Hofs oordeel is derhalve niet z.m. begrijpelijk. Dit leidt niet tot vernietiging van bestreden uitspraak, omdat door Hof opgelegde gevangenisstraf van 2 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk, ver onder strafmaximum van 9 jaren ligt dat zou gelden als van eendaadse samenloop zou worden uitgegaan, terwijl Hof blijkens strafmotivering bij strafoplegging geen zelfstandige betekenis heeft toegekend aan onder 2 bewezenverklaard feit. Verdachte heeft dus onvoldoende belang bij cassatie. Volgt verwerping.

Ga naar uitspraak