Hoge Raad 18 maart 2011

ECLI:NL:HR:2011:BO9570

Datum: 18-03-2011

Uitspraak naam: MONSIEURS | WEGENER

Onderwerp(en): Wijziging van de arbeidsovereenkomst:overplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:613 BW

Arbeidsrecht. Art. 7:613 BW. Bij overname getroffen, schriftelijk vastgelegde, collectieve regeling die berust op een afspraak tussen nieuwe werkgever en centrale ondernemingsraad, waarin aan werkgever de bevoegdheid is verleend om, mits de centrale ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd, de winstdelingsregeling aan te passen bij verslechtering van het bedrijfsresultaat, valt binnen het toepassingsgebied van de regeling van het wijzigingsbeding in art. 7:613 BW (vgl. HR 11 juli 2008, NJ 2008/503). Art. 7:613 BW stelt niet als eis dat wil sprake zijn van een wijzigingsbeding in de zin van deze bepaling, dit beding ook nog moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: