Hoge Raad 2 oktober 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA7952

Datum: 02-10-2007

Onderwerp(en): Constateren van verzuim

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

OM-cassatie.Onderzoek ex art. 8.2.a WVW 1994, ademanalyse. Het voorschrift van art. 7 Besluit alcoholonderzoeken strekt ertoe de juistheid te waarborgen van het resultaat van een ademanalyse door de uitvoering van een dergelijk onderzoek uitsluitend op te dragen aan opsporingsambtenaren die de benodigde kennis en vaardigheden bezitten om het ademanalyseapparaat te bedienen. ’s Hofs oordeel dat ook als ervan zou moeten worden uitgegaan dat de desbetreffende opsporingsambtenaar beschikte over de voor het bedienen van het ademanalyse-apparaat vereiste kennis en vaardigheden, de omstandigheid dat hij a.g.v. een verzuim niet overeenkomstig art. 7 Besluit was aangewezen meebrengt dat geen sprake is geweest van een onderzoek a.b.i. art. 8.2.a WVW 1994, kan niet als juist worden aanvaard. Dat enkele verzuim staat niet eraan in de weg dat het met art. 7 Besluit beoogde doel wordt bereikt. Daaruit volgt dat het Hof is uitgegaan van een verkeerde uitleg van de in de tll voorkomende term "onderzoek". Het Hof heeft derhalve verdachte vrijgesproken van iets anders dan hem was tenlastegelegd en aldus de grondslag van de tll verlaten.

Spreker(s)

mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: