Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1864 Hoge Raad 20 december 2022

ECLI:NL:HR:2022:1864

Datum: 20-12-2022

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlixCaribische zaak. Doodslag op studente op Saba (art. 300 Sr BES) en bezit kinderporno (art. 246bis Sr BES). 1. Algemene beschouwingen m.b.t. betrekken van onaannemelijke of onwaar gebleken verklaring van verdachte bij oordeel over bewezenverklaring. 2. Aangedragen alternatief scenario en kennelijke leugenachtigheid. Is sprake van kennelijk leugenachtige verklaringen van verdachte die voor het bewijs konden worden gebruikt?
Ad 1. HR wijdt algemene beschouwing aan het bij oordeel over bewezenverklaring betrekken van onaannemelijke of onwaar gebleken verklaring van verdachte. HR onderscheidt situatie waarin afleggen van onwaar gebleken verklaring omstandigheid betreft die in bewijsredenering van rechter van belang is voor redengevende betekenis die in concrete geval aan gebruikte bewijsmiddelen kan worden toegekend en om die reden in bewijsmotivering wordt betrokken, van situatie waarin rechter - onder in het arrest te noemen voorwaarden - een onwaar gebleken verklaring van verdachte als b.m. gebruikt (kennelijk leugenachtige verklaring). Weliswaar is niet uitgesloten dat kennelijk leugenachtige verklaring als b.m. wordt gebruikt, maar die bewijsconstructie is van bijzondere aard en alleen toegelaten als gebruik van die verklaring voor bewijs in overeenstemming is met de in arrest genoemde voorwaarden. Terughoudend gebruik van deze bewijsconstructie ligt in de rede.
Ad 2. Oordeel hof dat verklaringen van verdachte als kennelijk leugenachtig moeten worden aangemerkt en dat deze zijn afgelegd om waarheid te verhullen, is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Hof heeft verder bij oordeel betrokken dat de als kennelijk leugenachtig aangemerkte verklaringen van verdachte niet op zichzelf staan, in die zin dat voor het aannemen van bewezenverklaring mede betekenis toekomt aan andere omstandigheden. Hof heeft hiermee tot uitdrukking gebracht dat verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven die redengevendheid ontzenuwt van bezwarende omstandigheden die in b.m. naar voren komen. Hierin ligt tevens besloten dat naar oordeel hof het aangedragen alternatieve scenario niet aannemelijk is geworden. Deze oordelen zijn niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.
Volgt verwerping.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tosca Urbanus

advocaat Jebbink Soeteman Advocaten

mr. Yosra Ameziane

advocaat Kuijpers & Nillesen Advocaten