Hoge Raad 20 februari 1998

ECLI:NL:HR:1998:ZC2595

Datum: 20-02-1998

Uitspraak naam: Deko II / Stift

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Gebouw

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huurrecht bedrijfsruimte. Aanvullende voorzieningen na sluiten huurovereenkomst aangaande ten behoeve van kolenopslag met keerwanden omgeven terrein. Voor publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening in art 7A:1624 lid 2 BW (thans art. 7:290 lid 2 sub a BW).

Toepasselijkheid van art. 7A:1624 e.v. BW hangt af van de vraag of krachtens de huurovereenkomst het verhuurde bestemd is voor de uitoefening van een bedrijf als bedoeld in art. 7A:1624 lid 2 BW. Beslissend is wat partijen, mede in aanmerking genomen de inrichting van het gehuurde, bij het sluiten van de huurovereenkomst omtrent het gebruik van het gehuurde voor ogen heeft gestaan. In het geval van verhuur van een onbebouwd stuk grond, geldt dat toepasselijkheid afhangt van het sluiten van een nieuwe zelfstandige huurovereenkomst met betrekking tot de inmiddels gebouwde en tot bedrijfsruimte bestemde onroerende zaak.

Aannemende dat de rechtbank is uitgegaan dat het in het gebouw uitgeoefende bedrijf in hoofdzaak een reparatiebedrijf voor auto’s was en een dergelijk bedrijf is aan te merken als een “ambachtsbedrijf” in de zin van art. 7A:1624 lid 2 BW, heeft zij niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door, ook aannemend dat Stift de bedoeling had dat het publiek hem voor dit doel in het gebouw zou kunnen opzoeken, te oordelen dat sprake is van een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening. Alleen als elke bedoeling van de ondernemer hem in het gehuurde op te zoeken ontbreekt, is hiervan geen sprake.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: