Hoge Raad 20 februari 2018

ECLI:NL:HR:2018:248

Datum: 20-02-2018

Onderwerp(en): Medeplichtigheid | overval op bezorger

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Overval op bezorger van eetgelegenheid. Medeplichtigheid aan poging tot afpersing en/of diefstal met geweld in vereniging, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft. Voor medeplichtigheid vereist opzet. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BC0780, ECLI:NL:HR:2011:BO4471 en ECLI:NL:HR:2018:67, o.m. inhoudende dat opzet medeplichtige niet gericht behoeft te zijn op de precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan, daaronder begrepen of het gronddelict al dan niet in deelneming wordt begaan. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachtes opzet erop was gericht dat A zou worden beroofd door een persoon die beschikking had over een vuurwapen en munitie en dat verdachte op zijn minst de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er bij die beroving geweld zou worden gebruikt. ’s Hofs oordeel dat verdachtes opzet op de tlgd. gronddelicten bewezen kan worden verklaard, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.