Hoge Raad 23 april 2010

ECLI:NL:HR:2010:BL6156

Datum: 23-04-2010

Onderwerp(en): Incidenteel appel

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Procesrecht/Verbintenissenrecht. Op voet van art. 339 Rv. incidenteel beroep mogelijk tegen niet door principaal beroep bestreken deel van vonnis. Pensioenovereenkomst, tekortkoming in nakoming verplichting om bij einde contract en waardeoverdracht zorg te dragen voor toereikende premiereserve. Schade. Vrijheid rechter bij begroten schade (ex art. 6:97 BW). Geen abstracte schadeberekening. Schade gelijk aan bijbetaling aan opvolgend verzekeraar. Opvatting dat schadetoebrenger aldus een ongerechtvaardigd voordeel verkrijgt, in zijn algemeenheid onjuist.

Spreker(s)

Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: