Hoge Raad 25 maart 2011

ECLI:NL:HR:2011:BP8991

Datum: 25-03-2011

Onderwerp(en): Non-conformiteit

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vervolg HR 23 november 2007, LJN BB3733, NJ 2008/552. Koop. Non-conformiteit. Onderzoeks- en klachtplicht. Art. 7:17, 23 BW. Procesrecht; grenzen rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Onderzoeks- en klachtplicht koper afhankelijk van aard gekochte zaak en overige omstandigheden. Vereiste mate voortvarendheid onderzoeksplicht hangt voorts af van ingewikkeldheid onderzoek en eventuele medewerking derden. In belangrijke mate bepalend in hoeverre belangen verkoper al dan niet zijn geschaad. Ernst tekortkoming kan meebrengen dat nalatigheid koper hem niet kan worden toegerekend. Oordeel hof dat koper tijdig heeft geklaagd, gelet op aard en ernst tekortkoming en in aanmerking genomen dat onvoldoende is aangevoerd om aan te nemen dat verkoper in belangen is geschaad, niet onjuist of onbegrijpelijk. Bij voortzetting debat na verwijzing mogen onder omstandigheden nieuwe producties worden overgelegd. Oordeel hof dat met precisering en nadere onderbouwing stellingen met nieuwe producties en correctie onjuiste feitelijke stellingname, geen sprake was van nieuwe dan wel tardieve stellingname of onaanvaardbare koerswijziging, niet onbegrijpelijk. Uitleg hof van transportakte conform juiste maatstaf (Haviltex) en geen miskenning grenzen rechtsstrijd na cassatie en verwijzing.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 25 maart 2011

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: