Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Hoge Raad 24 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:1984:AG4887 Hoge Raad 26 oktober 1984

ECLI:NL:HR:1984:AG4887

Datum: 26-10-1984

Onderwerp: Dubbele rechtsbetrekking

Overige onderwerpen: Positie en benoeming

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke toetsing van ontslagbesluit bestuurder die een arbeidsovereenkomst met BV heeft. Toetsing aan art. 2:11 BW lid 1 aanhef en onder c BW (thans art. 2:15 lid 1 sub b BW). Onjuist is dat een ontslagen bestuurder van een BV waarmee een arbeidsovereenkomst bestaat, nimmer vernietiging van het ontslagbesluit op grond van strijd met de goede trouw (art. 2:11 lid 1 aanhef en onder c BW) zou kunnen vorderen. Naast de toetsing van het ontslag zelf aan de regels betreffende de arbeidsovereenkomst, dient immers getoetst te kunnen worden of de op het ontslag gerichte wil van de BV, zoals deze in haar tot het ontslag strekkende wilsverklaring jegens de bestuurder tot uiting is gebracht, zich heeft gevormd overeenkomstig de daarvoor geldende regels van de wet en de statuten en de in dit verband tevens in acht te nemen eisen van de goede trouw, en derhalve of sprake is van een vernietigingsgrond uit art. 2:11 BW. De vordering tot vernietiging wegens strijd met de goede trouw vindt haar grondslag echter niet in enige strijdigheid met de eisen van de goede trouw die bij het tot stand komen van het besluit in acht dienden te worden genomen, doch uitsluitend in de gronden waarop het ontslag gegeven werd, zodat alleen toetsing aan de toepasselijke regels betreffende de arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden waarbij mede van belang zijn de bij de uitvoering van deze overeenkomst in acht te nemen eisen van de redelijkheid en billijkheid.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)