Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Hoge Raad 9 februari 2024 Hoge Raad 15 december 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2012:BT6947 Hoge Raad 3 februari 2012

ECLI:NL:HR:2012:BT6947

Datum: 03-02-2012

Uitspraak naam: Dix q.q./ING

Onderwerp: Parate executie door pandhouder, Uitleg pandakte

Overige onderwerpen: HR 3 feb 2012, Onverpandbaarheid, stille verpanding vorderingen op naam, doorleenconstructie, verpanding software, Stille verpanding, Stille verpanding, overdraagbaarheid vordering, inning stil verpande vordering door pandgever, test2, Verpanding met verzamelpandakte is geldig, Voorgeschreven Jurisprudentie ECLI:NL:HR:2013:CA1614 (Eiser/ Butin Bik) ECLI:NL:HR:2019:1909 (ING/Thielen) ECLI:NL:HR:1994:ZC1488 (Spaarbank/Rivierenland Gispen) ECLI:NL:PHR:2004:AO1962 (Mulder q.q./Rabobank) ECLI:NL:PHR:2002:AE3381 (Mulder q.q./ING

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Stille verpanding. Rechtsgeldigheid ‘verzamelpandakte’-constructie. Afzonderlijke elementen waaruit onderhavige verpandingsconstructie bestaat, niet in strijd met wet, meer in het bijzonder met art. 3:239 lid 1 BW. Dit geldt ook voor vestiging stil pandrecht op vorderingen die op moment verpanding nog absoluut toekomstig waren. Aantasting verhaalspositie concurrente schuldeisers onvoldoende grond om art. 3:239 lid 1 BW beperkter te interpreteren. Volmachtbeding in algemene voorwaarden bank, waarbij kredietnemer aan bank onherroepelijke volmacht verleent om (toekomstige) vorderingen aan zichzelf te verpanden, niet onredelijk bezwarend in de zin van art. 6:233, aanhef en onder a, BW. Geen sprake van verboden Selbsteintritt. Omstandigheid dat pandgevers alleen generiek zijn omschreven, staat niet in de weg aan rechtsgeldige verpanding. In verband met mogelijkheid van antedatering is nodig dat eerdere datering vaststaat van akte waarin zowel titel voor onderhavige verpanding ligt besloten als, in samenhang met algemene voorwaarden, voor onderhavige constructie essentiële volmachtbeding. In onderhavige zaak is hieraan voldaan door registratie van kredietofferte (tevens stampandakte).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen