Hoge Raad 30 november 2021

ECLI:NL:HR:2021:1801

Datum: 30-11-2021

Onderwerp(en): Medeplegen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Verkopen en aanwezig hebben van hennep, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C Opiumwet), diefstal stroom d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr) en medeplegen valsheid in geschrift m.b.t. inkomensverklaring bij hypotheekaanvraag (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen vervalsen inkomensverklaring en opzettelijk daarvan gebruik maken. 2. Is totale strafoplegging (12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf in combinatie met taakstraf) in 3 gelijktijdig maar niet gevoegd behandelde zaken in strijd met (ratio van) art. 9.4 Sr? 3. Ambtshalve cassatie in verband met partiële verjaring verkopen en aanwezig hebben van hennep?

Ad 1. HR: Middel slaagt op redenen vermeld in CAG. CAG: Hof heeft t.a.v. rol verdachte slechts vastgesteld dat hij blanco formulieren heeft ondertekend. Uit b.m. kan niet volgen dat hij de formulieren in strijd met de waarheid heeft ingevuld of dat sprake was van nauwe en bewuste samenwerking tussen hem en de persoon die de inkomensverklaring heeft ingevuld en daarbij een onjuist inkomen heeft vermeld.

Ad 2. Opvatting dat het ‘beperkte cumulatieverbod - mede gelet op de ratio van art. 9.4 Sr - ook van toepassing is op (veroordelingen in) zaken die gelijktijdig, maar niet gevoegd zijn behandeld’ vindt geen steun in het recht. De beperkende regel van art. 9.4 Sr (op grond waarvan een taakstraf kan worden gecombineerd met ten hoogste 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf of hechtenis) geldt bij meerdere strafbare feiten alleen als die feiten hetzij bij 1 dagvaarding zijn tlgd. hetzij bij verschillende dagvaardingen zijn tlgd. maar ex art. 285 Sv ttz. zijn gevoegd.

Ad 3. HR ambtshalve: HR merkt n.a.v. CAG op dat verdachte onvoldoende belang heeft bij ambtshalve beoordeling van de verjaring van dit feit.

Volgt (partiële) vernietiging t.a.v. tlgd. valsheid in geschrift en strafoplegging en terugwijzing. Samenhang met 20/01841, 20/01843 P, 20/01869 P, 20/01870, 20/01871 P en 20/01876. CAG: anders t.a.v. verjaring (ambtshalve cassatie).

Spreker(s)

prof.-mr.-Hans-de-Doelder.jpg
prof. mr. Hans de Doelder

emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar strafrecht- en strafprocesrecht Universiteit van Curacao

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: