ECLI:NL:HR:1982:AG4313

Datum: 08-01-1982

Onderwerp: Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wetsartikelen: Art. 7:274 lid 1 BW

Vindplaats: Extern

Huur van woonruimte in complex van woningen. Opzegging onder aanvoering van noodzaak renovatieplannen waaraan huurders weigeren medewerking te verlenen. Omvat “gebruik” in art. 7A:1623e lid 1 onder 3e BW (thans art. 7:274 lid 1 onder c BW) alleen “gebruik voor woondoeleinden”? Beëindiging huurovereenkomst en vaststelling ontruimingstijdstip; uitvoerbaarverklaring bij voorraad? Inhoud opzegging.De stelling dat onder “gebruik” in art. 1623 e lid 1 onder 3e uitsluitend is te verstaan “gebruik voor woondoeleinden”, kan niet als juist worden aanvaard. Evenmin kan in haar algemeenheid worden aanvaard de stelling dat art. 7A:1623c lid 1 iedere mogelijkheid uitsluit tot het, krachtens de artt. 429k en 429p Rv, uitvoerbaarverklaren bij voorraad van een beschikking tot beëindiging van de huurovereenkomst en tot vaststelling van het tijdstip van de ontruiming.Onjuist is dat een opzegging bij huur van woonruimte enkel dan voldoet aan de in art. 1623b lid 4 BW gestelde eis dat zij de gronden moet vermelden die tot opzegging hebben geleid, indien die opzegging niet slechts de feiten en omstandigheden omschrijft waarop zij steunt, maar bovendien nauwkeurig aangeeft onder welke van de in art. 1623e genoemde gronden voor toewijzing van het in art. 1623 c tweede lid bedoelde verzoek die feiten en omstandigheden vallen.

Ga naar uitspraak