Hoge Raad 9 maart 2021

ECLI:NL:HR:2021:248

Datum: 09-03-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Tbs en bijz. voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Beroep of gewoonte maken van verwerven en bezit van kinderporno (art. 240b.1 Sr) en ontucht met 15-jarige jongen door 27-jarige verdachte (art. 247 Sr). 1. Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.14 Sr. Kon hof als onderdeel van bijzondere voorwaarde opleggen dat verdachte zal meewerken aan controles van digitale gegevensdragers door politie? 2. Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen telefoon.

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:1215, inhoudende dat bijzondere voorwaarde a.b.i. art. 14c.2.14 Sr gedrag van veroordeelde dient te betreffen en dat zo’n voorwaarde niet geacht kan worden gedrag te omvatten dat in feite overeenkomt met meewerken aan door politie uit te oefenen veelomvattende en ingrijpende dwangmiddelen. Door hof gestelde bijzondere voorwaarde is in strijd met art. 14c.2.14 Sr, omdat onderdeel van voorwaarde niet voldoet aan hiervoor weergegeven maatstaven. I.h.b. blijkt uit die voorwaarde niet hoe deze zich precies verhoudt met de in (ander onderdeel van) bijzondere voorwaarde bedoelde gesprekken met reclassering. Ook blijkt daaruit niet met welke frequentie en op welke wijze controles van gegevensdragers mogen worden uitgevoerd, welke (politie)functionarissen daarbij betrokken mogen zijn en hoe is gewaarborgd dat persoonlijke levenssfeer van verdachte daarbij niet verdergaand wordt beperkt dan nodig is voor beoogd toezicht.

Ad 2. ‘s Hofs oordeel dat aan het verkeer onttrokken verklaarde telefoon van zodanige aard is dat ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met wet of algemeen belang, is zonder nadere motivering niet begrijpelijk.

Volgt partiële vernietiging (t.a.v. strafoplegging met uitzondering van onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen computer) en terugwijzing. CAG: anders t.a.v. strekking m.b.t. bijzondere voorwaarde (volstaan met vernietiging, zonder terugwijzing) en onttrekking aan het verkeer van telefoon.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: