Hoge Raad 9 oktober 2018

ECLI:NL:HR:2018:1884

Datum: 09-10-2018

Onderwerp(en): Zeden

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Jeugdzaak. Samen met andere minderjarige jongens tijdens schoolkamp ontuchtige handelingen plegen met 15-jarig meisje, art. 245 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BK4794 m.b.t. strekking art. 245 Sr. Blijkens zijn overwegingen heeft Hof vastgesteld dat (i) verdachte samen met anderen het initiatief nam tot het spelen van een spel waarin slachtoffer werd opgedragen met hen steeds verdergaande seksuele handelingen te verrichten, (ii) slachtoffer zich op dat moment in een zeer kleine ruimte - een stacaravan - bevond met vier jongens en (iii) de vergaande seksuele handelingen zeer kort na elkaar plaatsvonden en werden verricht met meerdere personen, onder wie verdachte, die slachtoffer niet of nauwelijks kende en met wie zij geen affectieve relatie had. Hof heeft voorts overwogen dat, gelet op voornoemde omstandigheden, tussen verdachte, andere jongens en slachtoffer - niettegenstaande het geringe tussen hen bestaande leeftijdsverschil - geen sprake is geweest van seksueel contact o.b.v. gelijkwaardigheid. Tegen de achtergrond van het belang dat art. 245 Sr beoogt te beschermen en in het licht van hetgeen door Hof is vastgesteld, geeft ‘s Hofs oordeel dat de seksuele handelingen "ontuchtige handelingen" a.b.i. art. 245 Sr zijn, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het ook niet onbegrijpelijk is. Volgt verwerping.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: