Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:1975 Raad van State 13 juli 2022

ECLI:NL:RVS:2022:1975

Datum: 13-07-2022

Onderwerp: Actuele jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 8 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden de aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant] is eigenaar van de percelen aan de [locatie] te Hulsel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Mierde, sectie K, nummers 564, 565 en 606. Op de percelen is een woning met tuin gelegen. Verder wordt er een gemengd agrarisch bedrijf geëxploiteerd, bestaande uit een varkenshouderij en een akkerbouwtak. In het verleden is er ook rundvee gehouden. Op 8 december 2016 heeft [appellant] bij het college een aanvraag ingediend om een tegemoetkoming in door hem geleden planschade. Volgens [appellant] heeft het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening fase 1A", dat op 1 oktober 2013 in werking is getreden en op 22 januari 2015 onherroepelijk is geworden, tot gevolg gehad dat de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden op zijn percelen enorm zijn afgenomen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)