Raad van State 3 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2021:175 Raad van State 27 januari 2021

ECLI:NL:RVS:2021:175

Datum: 27-01-2021

Uitspraak naam: Nederweert

Onderwerp: Voortoets en interne saldering

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Bij besluit van 30 november 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg aan [vergunninghouder] een vergunning krachtens artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming verleend voor de exploitatie van een melkrundvee- en varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. In de omgeving van het bedrijf liggen de Natura 2000-gebieden "Groote Peel", "Sarsven en de Banen" en "Weerter en Budelerbergen & Ringselven". De aanvraag dateert van 30 juni 2015 en ziet op het houden van 70 melkkoeien, 50 stuks jongvee en 220 vleesvarkens met een emissie van 1.790,0 kg NH3 / jaar. Er is niet eerder een vergunning op grond van de Wnb of de voorheen geldende Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Voor het bedrijf is op 17 mei 1994 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend voor 50 stuks jongvee, 70 stuks melkvee en 220 vleesvarkens. Het college heeft de Wnb-vergunning verleend omdat de aanvraag ziet op de bedrijfssituatie waarvoor op 17 mei 1994 een milieuvergunning is verleend.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Ralph Frins

universitair hoofddocent Tilburg University